Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-19

LUNDIN PETROLEUM AB: Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2017

Lundin Petroleum AB
Insiderinformation

Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2017

Stockholm, 2017-07-19 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) kommer under det andra kvartalet 2017
att redovisa prospekteringskostnader och nedskrivningar om cirka 35 MUSD före
skatt, en valutakursvinst om cirka 118 MUSD, netto samt en vinst vid
försäljning av tillgångar om 52 MUSD hänförlig till IPC-avknoppningen.

Resultatet för det andra kvartalet 2017 kommer att påverkas av vissa
kostnadsförda prospekteringsutgifter och nedskrivningar samt en valutakursvinst
som huvudsakligen är hänförlig till omvärdering av lånebalanser.
IPC-avknoppningen slutfördes den 24 april 2017 och försäljningen av
tillgångarna kommer också att resultera i en vinst som redovisas i
resultaträkningen för det andra kvartalet 2017. Dessa poster är till största
delen icke-kassaflödespåverkande och kommer inte att påverka operativt
kassaflöde eller EBITDA.

Prospekteringskostnader
Lundin Petroleum kommer under det andra kvartalet 2017 att kostnadsföra
prospekteringsutgifter om cirka 22 MUSD före skatt, vilket kommer att reduceras
av en skatteintäkt om cirka 17 MUSD. Prospekterings-kostnaderna är
huvudsakligen hänförliga till utvärderingsborrningen på Gohta i PL492 som
genomfördes utan framgång, en torr borrning på Volund Weststrukturen samt ett
antal norska prospekteringslicenser som för närvarande återlämnas.

Nedskrivningar
Lundin Petroleum meddelade nyligen försäljning av en 39-procentig licensandel i
Brynhildfältet i PL148 i norska Nordsjön. Till följd av denna försäljning
kommer Lundin Petroleum för det andra kvartalet 2017 att redovisa en
icke-kassaflödespåverkande nedskrivning om 13 MUSD och en skatteintäkt om 10
MUSD, vilket kommer att påverka det andra kvartalets resultat negativt med 3
MUSD, netto.

Valutakurser
Lundin Petroleum kommer under det andra kvartalet 2017 att redovisa en
valutakursvinst om cirka 118 MUSD, netto. Den norska kronan och Euron stärktes
mot US dollarn med cirka 2 respektive 7 procent under det andra kvartalet 2017
och valutakursvinsten är främst hänförlig till omvärdering av lånebalanser till
gällande valutakurs vid rapporteringsperiodens slut.

IPC-avknoppningen
Lundin Petroleum slutförde IPC-avknoppningen den 24 april 2017. Resultaten från
IPC-verksamheten är inkluderade i Lundin Petroleums finansiella rapporter fram
till slutet av april och redovisas som avyttrad verksamhet. Vinsten hänförlig
till IPC-avknoppningen uppgick till cirka 52 MUSD och kommer också att
redovisas som avyttrad verksamhet.

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering
och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är
noterat på NASDAQ Stockholm (ticker "LUPE"). Läs mer om Lundin Petroleums
verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Alex Budden Sofia Antunes Robert Eriksson
VP Communications & Investor Relations Manager, Media
Investor Relations Officer Communications
Tel: +41 22 595 10 19 Tel: +41 22 595 10 Tel: +46 701 11 26 15
alex.budden@lundin.ch 00 robert.eriksson@lundin-pet
sofia.antunes@lundin roleum.se
.ch

Denna information är sådan som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017 kl.
07.30 CEST.

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad
information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden
och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade
till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser,
framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och
resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av
kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar
slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är
möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller
involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser,
planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer
(ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera",
"planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att",
"projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle
kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende
historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade
uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt
från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan
lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta
och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver
vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden
innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker
(inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar
i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och
riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som
uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks
eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är
uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.