Du är här

2017-10-18

LUNDIN PETROLEUM AB: Finansiell uppdatering för det tredje kvartalet 2017

Lundin Petroleum AB
Insiderinformation

Finansiell uppdatering för det tredje kvartalet 2017

Stockholm, 2017-10-18 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) kommer att redovisa
prospekteringskostnader och nedskrivningar om cirka 33 MUSD före skatt samt en
valutakursvinst om cirka 185 MUSD, netto för det tredje kvartalet 2017.

Resultatet för det tredje kvartalet 2017 kommer att påverkas av vissa
prospekteringskostnader och nedskrivningar samt en valutakursvinst som
huvudsakligen är hänförlig till omvärdering av lånebalanser. Dessa poster är
till största delen icke-kassaflödespåverkande och påverkar inte operativt
kassaflöde eller EBITDA.

Prospekteringskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 16
MUSD före skatt för det tredje kvartalet 2017, vilket kommer att kompenseras av
en skatteintäkt om cirka 13 MUSD. Prospekteringskostnaderna är huvudsakligen
hänförliga till gasfyndigheten på Korpfjell i PL859 som bedömts som
icke-kommersiell och en torr borrning på Børselvstrukturen i PL609.

Nedskrivningar
Brynhildfältet har varit under driftstopp sedan sommaren 2017 på grund av en
begränsning i produktionsledningen till FPSO:n Haewene Brim. Specialutrustning
har beställts för att försöka åtgärda begränsningen och detta arbete förväntas
starta under det fjärde kvartalet 2017. Lundin Petroleum kommer därmed att
redovisa en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning om cirka 17 MUSD hänförlig
till Brynhildfältet och en skatteintäkt om 14 MUSD, vilket kommer att påverka
resultatet för det tredje kvartalet negativt med 3 MUSD.

Valutakursvinst
Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursvinst om cirka 185 MUSD,
netto för det tredje kvartalet 2017. Den norska kronan och Euron stärktes mot
US dollarn med cirka 5 respektive 3 procent under det tredje kvartalet 2017 och
valutakursvinsten är främst hänförlig till omvärderingen av lånebalanser till
den på balansdagen gällande valutakursen.

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering
och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är
noterat på NASDAQ Stockholm (ticker "LUPE"). Läs mer om Lundin Petroleums
verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Alex Budden Sofia Antunes Robert Eriksson
VP Communications & Investor Relations Manager, Media
Investor Relations Officer Communications
Tel: +41 22 595 10 19 Tel: +41 795 23 60 Tel: +46 701 11 26 15
alex.budden@lundin.ch 75 robert.eriksson@lundin-pet
sofia.antunes@lundin roleum.se
.ch

Denna information är sådan som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017
kl. 08.30 CEST.

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad
information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden
och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade
till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser,
framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och
resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av
kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar
slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är
möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller
involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser,
planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer
(ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera",
"planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att",
"projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle
kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende
historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade
uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt
från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan
lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta
och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver
vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden
innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker
(inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar
i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och
riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som
uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks
eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är
uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.