Du är här

2017-06-09

LUNDIN PETROLEUM AB: Fördelning av anskaffningsutgift

Lundin Petroleum AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Fördelning av anskaffningsutgift

Stockholm, 2017-06-09 09:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Lundin Petroleum
AB:s ("Lundin Petroleum") utdelning av aktier i International Petroleum
Corporation (IPC) har bestämts till 92,5 procent för Lundin Petroleum aktier
och 7,5 procent för IPC-aktier.

Lundin Petroleum slutförde i april 2017 utdelningen av bolagets samtliga aktier
i IPC till dess aktieägare. Tre aktier i Lundin Petroleum gav rätt till en
aktie i IPC. Sista dag för handel med aktier i Lundin Petroleum med rätt att
delta i utdelningen var den 18 april 2017 och första dag för handel med aktier
utan rätt att delta i utdelningen var den 19 april 2017. Avstämningsdag för att
erhålla aktier i IPC var den 20 april 2017 och utdelningen ägde rum den 24
april 2017.

Skatteverket har i brevsvar ansett att villkoren för att utdelningen skall
behandlas enligt de så kallade Lex ASEA-bestämmelserna är uppfyllda.
Utdelningen skall i så fall inte beskattas i Sverige. I stället skall
anskaffningsutgiften för aktierna i Lundin Petroleum delas upp mellan dessa
aktier och de erhållna aktierna i IPC.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift och
har beslutat att av anskaffningsutgiften för aktier i Lundin Petroleum bör 92,5
procent hänföras till dessa aktier och 7,5 procent till erhållna aktier i IPC.
Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2017.

Skatteverkets allmänna råd SKV A 2017:5 och Skatteverkets meddelanden SKV M
2017:4 finns tillgängliga på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering
och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är
noterat på NASDAQ Stockholm (ticker "LUPE"). Läs mer om Lundin Petroleums
verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Alex Budden Robert Eriksson
VP Communications & Investor Relations Manager, Media Communications
Tel: +41 22 595 10 19 Tel: +46 701 11 26 15
alex.budden@lundin.ch robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad
information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden
och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade
till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser,
framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och
resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av
kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar
slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är
möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller
involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser,
planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer
(ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera",
"planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att",
"projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle
kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende
historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade
uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt
från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan
lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta
och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver
vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden
innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker
(inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar
i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och
riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som
uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks
eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är
uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.