Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-28

Lundin Petroleum AB: Installation offshore slutförd på Johan Sverdrup

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att installation offshore
på utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup har slutförts.

Efter att installationen av processdäcken för borrplattformen och
stigrörsplattformen genomfördes 2018 har nu de återstående processdäcken
bestående av processanläggning och boendeplattformar samt bryggan som
länkar dem samman, installerats med framgång offshore på fältet med hjälp
av lyftfartyget Pioneering Spirit. Den nu till fullo installerade Johan
Sverdrupanläggningen består av fyra stålunderställ och processdäck, tre
bryggor som länkar samman plattformarna, olje- och gasledningar anslutna
till anläggningarna på land och strömkabeln från land.

All infrastruktur är nu installerad och anslutning och färdigställande av
samtliga fyra plattformar kommer att göras parallellt med återkopplingen av
de åtta förborrade produktionsborrningarna, före förväntad produktionsstart
i november 2019.

Under första fasen kommer Johan Sverdrup att producera 440 Mbopd när
platåproduktion har uppnåtts, vilket kommer att öka till 660 Mbopd efter
att andra fasen börjar producera under fjärde kvartalet 2022. Vid
platåproduktion kommer fältet vid andra fasen att bidra med upp till 25
procent av Norges sammanlagda produktion av olja och gas.
Energiförsörjningen från land innebär att en koldioxidintensitet på bara
0,67 CO2 kg per fat uppnås för fältet, vilket är bland de lägsta i världen
och 25 gånger lägre än genomsnittet i olje- och gasindustrin. Lundin
Petroleums produktionsprognos när Johan Sverdrup första fas når platå i
mitten av 2020 överstiger 150 Mboepd och ökar till mer än 170 Mboepd när
andra fasen når platå 2023. Detta kommer att uppnås samtidigt som den
lägsta verksamhetskostnaden i branschen per fat på mellan 3,2 USD och 4,2
USD per boe bibehålls.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:
"Vilken enastående prestation och resa Johan Sverdrup har varit.
Slutförandet av installationen offshore enligt tidsplan och väsentligt
under budget är en viktig milstolpe för projektet och vi kan nu fokusera på
färdigställande och återkoppling av de förborrade borrningarna. Lyftet som
genomfördes med lyftfartyget Pionneering Spirit har gjort det möjligt för
projektet att verkligen optimera och reducera färdigställandefasen
offshore, vilket innebär att vi ligger väl i fas för produktionsstart på
Johan Sverdrupfältet i november i år. Jag är mycket nöjd med de framsteg
som gjorts i detta projekt i världsklass. Johan Sverdrup kommer helt enkelt
att bli transformerande för Lundin Petroleum och dess intressenter och
kommer att skapa enastående långsiktig värde ".

Equinor, operatör för Johan Sverdrup, har publicerat bilder och en film som
följer installationen, som kan ses på:
https://www.equinor.com/sv/news/2019-03-22-record-breaking
-Lift-johan-sverdrup.html

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för
prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på
verksamhet i Norge och är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker ”LUPE”). Läs
mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch   Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch   Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör
"framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden")
avser framtida händelser, inklusive Lundin Petroleums framtida resultat,
affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar,
men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver
och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och
fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter,
framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter.
Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida
resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och
återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna
och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som
uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser,
förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller
framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller
fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta",
"förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse",
"potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror"
och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och
kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka
att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som
förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att
dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och
sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Petroleum har
inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade
uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa
framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland
annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och
utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till
nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala
risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och
finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i
detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i
Lundin Petroleums årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående
lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska
resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i
sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen
föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga

* Lundin Petroleum - Johan Sverdrup Topsides installed V5-280319sv

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.