Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-22

LUNDIN PETROLEUM AB: Oljefyndighet på Neidenstrukturen i södra Barents hav

Lundin Petroleum AB
Börsmeddelande

Oljefyndighet på Neidenstrukturen i södra Barents hav

Stockholm, 2016-11-22 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag
Lundin Norway AS (Lundin Norway) har slutfört prospekteringsborrning 7220/6-2R
på Neiden som en olje- och gasfyndighet. Borrningen är belägen i PL609, cirka
60 km nordöst om Altafyndigheten på Loppahöjden i södra Barents hav.

Borrningens primära mål var att påvisa olja i sandsten från triasperioden och
karbonatreservoarer från permperioden.

Borrningen påträffade en kolvätekolonn om 31 meter, brutto i en reservoar från
permperioden, varav 21 meter var olja och 10 meter gas. De totala
bruttoresurserna i Neidenfyndigheten uppskattas till mellan 25 och 60 miljoner
fat oljeekvivalenter (MMboe).

Omfattande datainsamling och provtagning utfördes, inklusive borrkärnor, loggar
och provtagning av lätt olja och gas. Borrningen påvisar karstifierad
karbonatreservoar av hög kvalitet, vilket reducerar risken i Børselvstrukturen
som är belägen i en förhöjning 15 km norr om Neidenfyndigheten i PL609.
Borrning på Børselvstrukturen kan komma att genomföras under 2017.

Den halvt nedsänkbara borriggen Leiv Eiriksson kommer nu att flyttas till
Filicudistrukturen i PL533, belägen nordväst om Altafyndigheten och söder om
Johan Castbergfyndigheten där Statoil är operatör. Filicudistrukturen förväntas
innehålla sandstensreservoar från juraperioden liknande Johan
Castbergfyndigheten och uppskattas innehålla obekräftade prospekteringsresurser
om 258 MMboe.

Lundin Norway är operatör för både PL609 och PL533 och har licensandelar om 40
respektive 35 procent.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och
produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass
främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker
"LUPE"). Lundin Petroleum har 716,2 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe)
bevisade och sannolika reserver per den 1 januari 2016.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton Teitur Poulsen Robert Eriksson
Informationschef VP Corporate Planning & Manager, Media
E-mail: Investor Relations Communications
maria.hamilton@lundin. Tel: + 41 22 595 10 00 Tel: 0701-112615
ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50

Denna information är sådan information som Lundin Petroleum AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22
november 2016 kl. 08.00 CET.

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad
information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden
och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade
till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser,
framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och
resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av
kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar
slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är
möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller
involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser,
planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer
(ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera",
"planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att",
"projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle
kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende
historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade
uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt
från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan
lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta
och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver
vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden
innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker
(inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar
i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och
riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som
uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks
eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är
uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.