Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-31

Lundin Petroleum AB: Rapport för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2018

* Rekordhögt EBITDA och operativt kassaflöde för ett enskilt kvartal.

* Produktion över prognos. Prognos för helåret höjd till 78–82 Mboepd
från tidigare prognos om 74–82 Mboepd.

* Verksamhetskostnad om 3,30 USD per fat för de första sex månaderna
2018. Prognos för helåret minskad till under 4 USD per fat.

* Utdelning om 4 SEK per aktie utbetalad den 11 maj 2018.

* Förmånligare lånevillkor omförhandlade för den reservbaserade
kreditfaciliteten, vilket resulterade i en redovisningsmässig
nettovinst om 166,4 MUSD.

* Första fasen av Johan Sverdrupprojektet till cirka 75 procent
slutförd. Två plattformar installerade med framgång på fältet.

* Borrprogrammet för utbyggnad på Edvard Grieg slutfört enligt tidsplan
och till en kostnad som understigit budget.

Finansiella resultat

1 jan 2018-
30 jun 2018
6 månader

1 apr 2018-
30 jun 2018
3 månader

1 jan 2017-
30 jun 2017
6 månader

1 apr 2017-
30 jun 2017
3 månader

1 jan 2017-
31 dec 2017
12 månader

Produktion i Mboepd 82,1 81,2 86,1 89,5 86,1
Intäkter och övriga intäkter i MUSD 1 370,0 677,1 886,1 464,6 1 997,0
EBITDA i MUSD 964,2 507,7 689,3 333,5 1 501,5
Operativt kassaflöde i MUSD 967,6 505,8 705,9 340,0 1 530,0
Periodens resultat i MUSD 264,8 36,0 204,8   145,6 380,9
Resultat per aktie i USD1 0,78 0,10 0,61 0,43 1,13
Resultat per aktie efter full utspädning i USD1 0,78 0,11 0,61 0,43
1,13
Nettoskuld 3 798,5 3 798,5 4 080,8   4 080,8  3 883,6

Beloppen i ovanstående tabell för 2017 avser kvarvarande verksamhet.
1Baserat på periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:

”Det gläder mig att kunna rapportera ännu ett kvartal med starkt EBITDA och
operativt kassaflöde för Lundin Petroleum, tack vare en produktion som
överträffat prognos, låga verksamhetskostnader och ett högre oljepris.
Dessa goda resultat innebär att vi höjer vår produktionsprognos för helåret
till mellan 78 och 82 Mboepd och att vi sänker prognosen för
verksamhetskostnaderna till under 4 USD per fat.

Under det andra kvartalet omförhandlade vi även lånevillkoren för vår
reservbaserade kreditfacilitet, vilket har resulterat i att räntemarginalen
över LIBOR minskat från 3,15 procent till 2,25 procent. Denna omförhandling
visar på våra långivares förtroende för vår förmåga att fortsätta
finansiera bolagets tillväxt.

Vår nyckeltillgång Edvard Grieg fortsätter att prestera utmärkta resultat.
Vi meddelade nyligen att utbyggnadsplanens borrprogram slutförts enligt
tidsplan och till en kostnad som understigit budget. Med den betydande
resurspotential och de återkopplingsmöjligheter som finns i området har vi
möjlighet att fördubbla de totala resurserna som produceras genom  Edvard
Grieganläggningarna, jämfört med fältets nuvarande bästa estimat av
slutliga utvinningsbara bruttoreserver. Därigenom kan vi fortsätta utnyttja
anläggningarna till full kapacitet under många år framöver. Vi väntar nu på
utvärderingsresultaten från den närliggande Rolvsnesfyndigheten, som
förväntas bli klara i augusti, och även denna fyndighet skulle kunna vara
en möjlig återkoppling till Edvard Grieg precis som Luno II.

Installationsprogrammet på Johan Sverdrupfältet har utvecklats bra under
sommaren. Första fasen av projektet är nu till cirka 75 procent slutförd
med drygt ett år kvar till produktionsstart. Förra månaden installerades
borrplattformen, vars processdäck är en av de största modulerna som
någonsin har installerats i ett lyft. Det tog endast två dagar från avfärd
till färdig installation och det snabba genomförandet är en framgång såväl
för Johan Sverdrup som för branschen som helhet. De två återstående
stålunderställen är schemalagda för installation i augusti och vi planerar
att lämna in utbyggnadsplanen för den andra fasen före september månad.

Vi bibehåller fokus på att växa organiskt inom våra kärnområden och kan
konstatera att 2018 har startat bra med tre framgångsrika borrningar på
strukturerna Luno II, Frosk och Lille Prinsen. Jag ser fram emot det aktiva
borrprogram som är planerat för resten av året och som utökats med två
prospekteringsborrningar i samma område som Froskfyndigheten.
Produktionstestet på Altafyndigheten i södra Barents hav har också startat
och de första resultaten ser lovande ut. Ett positivt resultat från detta
tvåmånaderstest skulle innebära att vi tar ett steg närmare fältutbyggnad i
denna region.”

Webbsändning
Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som
kommenterar rapporten i en webbsändning med start klockan 09.00 tisdagen
den 31 juli 2018.

Sändningen kan följas på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på
telefonnummer:

Sverige:+46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Utlandet (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

https://lundinpetroleum.videosync.fi/2018-07-31_q2

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för
prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på
verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Läs
mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Alex Budden
VP Communications & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 19
alex.budden@lundin.ch
  Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75 sofia.antunes@lundin.ch   Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Denna information är sådan information som Lundin Petroleum AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 juli 2018 kl 07.30
CEST.

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör
"framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden")
avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat,
affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar,
men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver
och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och
fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter,
framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter.
Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida
resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och
återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna
och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som
uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser,
förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller
framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller
fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta",
"förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse",
"potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror"
och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och
kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka
att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som
förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att
dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och
sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden,
utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade
uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa
risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till
nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala
risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och
finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i
detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i
bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista
över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan
skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana
framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål
för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga

* Lundin Petroleum-Q2 report 2018-V2-20180731sv

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.