Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-17

M-Brain Oy: M-Brain Oy Puolivuotiskatsaus 1.1.2015-30.6.2015 (tilintarkastamaton)

M-Brain Oy Puolivuotiskatsaus 17.8.2015 klo 13:00

M-BRAIN OY PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 (tilintarkastamaton)

Tammikuu - kesäkuu 2015:

* Liikevaihto 15.478 (1.1-30.6.2014: 9.502) tuhatta euroa - kasvua 62,9%
edellisen vuoden vastaavaan kauteen
* Käyttökate (EBITDA) oli 1.437 (1.1-30.6.2014: 895) tuhatta euroa - kasvua
60,5% edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
* Taseen loppusumma per 30.6.2015 oli 34.711 (per 30.6.2014: 32.901) tuhatta
euroa

Avainluvut (tilintarkastamattomat)

------------------------------------------------------------------------------
| M-Brain konserni (IFRS) |
| 1000 EUR 1-6.2015 1-6.2014 1-12.2014 |
| Liikevaihto 15 478 9 502 23 518 |
| EBITDA 1 437 895 922 |
| EBITDA % liikevaihdosta 9,3 % 9,4 % 3,9 % |
| Liikevoitto 778 516 -26 |
| Liikevoitto % liikevaihdosta 5,0 % 5,4 % -0,1 % |
| Tilikauden voitto (tappio) 189 301 -769 |
| Tilikauden voitto (tappio) % liikevaihdosta 1,2 % 3,2 % -3,3 % |
| Taseen loppusumma 34 711 32 901 35 330 |
| Oman pääoman tuotto, % 1,6 % 2,9 % -7,9 % |
| Omavaraisuusaste, % 36,4 % 41,6 % 35,1 % |
| Henkilöstön lukumäärä (FTE) 398 298 345 |
------------------------------------------------------------------------------
TOIMITUSJOHTAJA SIRPA OJALAN KOMMENTIT

M-Brain on globaalisti toimiva tieto-, teknologia- ja konsultointiyritys,
jolla on toimistot kahdessatoista maassa. Autamme asiakkaitamme navigoimaan
yhä haasteellisemmaksi muuttuvassa liiketoiminta-ympäristössään. Tarjoamme
heille relevanttia ulkoista liiketoimintatietoa ja konsultoimme tiedon
tehokkaassa hallinnassa ja hyödyntämisessä. Analysoimme ja paketoimme tiedon
helposti omaksuttavaan muotoon päätöksenteon ja strategiasuunnittelun tueksi.
Kutsumme tätä tiedolla johtamiseksi.

Ensimmäinen puolivuotiskausi 2015 on ollut M-Brainissä vahvan integraation
aikaa. M-Brainin ja syksyllä 2014 ostetun Global Intelligence Alliance
Groupin toimintojen yhdistäminen ja edelleenkehittäminen on siivittänyt
M-Brainin positiiviseen, markkina-asemaa vahvistavaan kasvuun tuoteportfolion
ja markkina- alueen merkittävän laajentumisen myötä. Palvelupaketointi
Monitoring, Intelligence ja Advisory -segmentteihin on entisestään
vahvistanut myönteistä asiakaskokemusta ja M-Brainin positoitumista
asiakkaiden tilannekuvapartnerina.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

M-Brain konsernin liikevaihto ensimmäisellä puolivuotisjaksolla 2015 oli
15.478 tuhatta euroa. Liiketulos oli 778 tuhatta euroa.

Edellisellä tilikaudella toteutetut päällekkäisten toimintojen leikkaukset ja
tuotannon tehostamistoimet alensivat merkittävästi kustannustasoa
katsauskaudella. Suomen markkinatilanne säilyi edelleen haastavana johtuen
yleisestä taloustilanteesta ja mediamurroksen aiheuttamasta perinteisen
liiketoiminnan pienenemisestä.

M-Brainin käyttökate (EBITDA) oli 1.437 tuhatta euroa (1.1-30.6.2014: 895) eli
9,3% liikevaihdosta (9,4%). Katsauskauden käyttökate (EBITDA) sisältää
kertaluonteisia kuluja noin 525 tuhatta euroa. Liikevaihdon ja tuloksen
kokonaiskasvua edisti merkittävästi GIA Groupin hankinta. GIA Groupin luvut
on konsolidoitu M-Brain konserniin syyskuusta 2014 lähtien.

Katsauskauden poistot olivat 659 ja liikevoitto 778 tuhatta euroa
(1.1-30.6.2014: poistot 380 ja liikevoitto 516).

Yhtiön Suomen tytäryhtiö Global Intelligence Alliance Group Oy sulautui
sisaryhtiöönsä M-Brain Insight Oy:öön 30.6.2015.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

M-Brain Oy listasi 25.6.2014 joukkovelkakirjan First North Bond Market Finland
-markkinapaikalle. Liikkeelle lasketulla 15 miljoonan euron vakuudettomalla
joukkovelkakirjalainalla on kiinteä 8 prosentin korko, ja sen eräpäivä on
17.6.2017. M-Brain osti 4.9.2014 allekirjoitetulla kauppasopimuksella Global
Intelligence Alliance Group Oy:n koko osakekannan pääosin
joukkovelkakirjalainasta saaduilla varoilla.

Yrityksen investoinnit 387 tuhatta euroa liittyvät suurimmalta osin yrityksen
sisäiseen kehittämistoimintaan. Sisäisen kehittämistoiminnan tuloksena
syntyneet aineettomat hyödykkeet kirjataan taseeseen siitä alkaen, kun
kehittämisvaiheen menot ovat luotettavasti määritettävissä, tuotteen
valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa, konserni pystyy
käyttämään tuotetta tai myymään sen, konserni pystyy osoittamaan kuinka tuote
tulee tuottamaan todennäköistä vastaista taloudellista hyötyä ja konsernilla
on sekä aikomus että resurssit saattaa kehitystyö loppuun ja käyttää tuotetta
tai myydä se. Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen
jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla
vähennettyinä. Hyödykkeestä kirjataan poistoja siitä lähtien, kun se on
valmis käytettäväksi.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 398 kokopäiväistä
työntekijää (1.1-30.6.2014: 298).

Yhtiön hallituksen jäseninä olivat katsauskauden alusta alkaen Kim Nyberg
(hallituksen puheenjohtaja), Marjukka Nyberg, Petri Laine, Robert Ingman,
Pirjo Ståhle, Tage Lindberg ja Matti Rusanen. Yhtiön varsinainen yhtiökokous
valitsi 30.6.2015 hallitukseen uudelleen jäseniksi Kim Nyberg, Marjukka
Nyberg, Petri Laine, Robert Ingman, Tage Lindberg ja Matti Rusanen.

Emoyhtiön toimitusjohtajana toimi Kimmo Valtonen 16.3.2015 saakka ja 16.3.2015
alkaen Sirpa Ojala.

M-Brain Oy:n tilintarkastajana toimi Deloitte&Touche Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Hannu Mattila. Konsernin Suomen yhtiöillä on sama
tilintarkastaja.

YHTIÖKOKOUKSET

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.6.2015. Varsinaisessa
yhtiökokouksessa päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
päätti, että tilikauden 1.1.-31.12.2014 tulos kirjataan voitto- ja
tappiotilille ja osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen
jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen jäsenille maksetaan 1.200 euroa/kk.

OSAKKEET

Yhtiön osakemäärä 30.6.2015 oli 23.593 kpl. Yhtiöllä oli 30.6.2015 yhteensä
yhdeksän osakkeenomistajaa. Yhtiö omistaa 100 kpl yhtiön omia osakkeita.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Yhtiöllä ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Konsernin toimialalla teknologian kehitys on hyvin nopeaa. Strategiansa
mukaisesti yhtiö on panostanut omaan tuotekehitykseen kehittääkseen
kilpailukykyään verrattuna muihin kilpailijoihin.

Konsernin ydintoiminnot on vakuutettu onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen
ja keskeytymisten varalta.

Myyntisaamiset ovat keskeinen tase-erä. Myyntisaamisiin liittyvää
luottotappioriskiä hallitaan yhdenmukaisella luottopolitiikalla ja
tehokkaalla perintätoimella. Luottotappioriskiä osaltaan pienentää
asiakaskannan suuri kappalemäärä ja se, että myyntisaamiset jakautuvat
usealle eri toimialalle.

Konsernin lainarahoitukseen liittyy rahoittajien kanssa sovittuja
erityisehtoja, joihin yritys on sitoutunut. Tunnuslukujen osalta
erityisehtojen täyttyminen tarkastetaan ensimmäisen kerran 31.12.2015.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE 2015

Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 32-36 miljoonaa euroa ja
käyttökatteen (EBITDA) noin 3,3-5,3 miljoonaa euroa sisältäen pääosin Global
Intelligence Alliance Group integraatioon liittyviä kertaluontoisia kuluja
noin 0,7 miljoonaa euroa. Kyseiset kertaluonteiset erät sekä aiempaa
ennustetta heikompi liikevaihdon kehittyminen selittävät alentunutta
ennustetta.

Aikaisemmin tilinpäätöstiedotteen 31.3.2015 yhteydessä yhtiö arvioi vuoden
2015 liikevaihdon olevan noin 33-37 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA)
noin 4-7 miljoonaa euroa.

Yhtiön liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja
tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat
lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Tällaiset
lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa,
joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin
lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat
poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tilinpäätöstiedote 2015 julkaistaan 4.3.2016.

TARKEMMAT TALOUDELLISET TIEDOT

Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja
laatimisperiaatteita kuin vuoden 2014 IFRS -konsernitilinpäätöksessä lukuun
ottamatta 1.1.2015 voimaan tulleita ja käyttöönotettuja uusia
IFRS-standardien muutoksia. Näillä muutoksilla ei ole ollut olennaista
vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Konsernitilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja
oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen sekä
tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen
parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä
arvioista ja oletuksista.

Kaikki luvut on esitetty tuhansina euroina ja ne on pyöristetty lähimpään 0,1
tuhanteen euroon, jolloin yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä
summasta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS) |
| (tilintarkastamaton) |
| 000 euroa 1.1.-30.6.2015 1.1.-30.6.2014 1.1.-31.12.2014 |
| |
| Liikevaihto 15 478,5 9 502,2 23 518,1 |
| Liiketoiminnan muut tuotot 77,6 48,0 76,1 |
| |
| Materiaalit ja palvelut -1 990,4 -911,1 -2 614,7 |
| Henkilöstökulut -8 570,9 -5 935,8 -14 710,0 |
| Poistot ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.