Du är här

2018-08-31

Mackmyra Svensk Whisky: Fortsatt försäljningstillväxt i Q2 trots utmanande väder

RESULTATET I KORTHET 2018 2017 2018 2017 2017
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår
Nettoomsättning 20,3 18,9 39,4 36,0 80,9
exklusive alkoholskatt,
MSEK
Omsättningstillväxt 7% 13% 10% 16% 10%
exklusive alkoholskatt
Försäljning Flaskor, 11,4 13,6 23,8 24,1 50,3
MSEK
Försäljning Fat och 8,9 5,4 15,6 11,9 30,6
Upplevelser, MSEK
Bruttoresultat, MSEK 12,0 8,6 21,7 17,2 43,4
Bruttovinstmarginal, 59% 45% 55% 48% 54%
procent
EBITDA, MSEK -1,6 -1,0 -1,9 -1,9 2,1
Rörelseresultat, MSEK -1,9 -1,4 -2,7 -2,7 0,5
Finansnetto, MSEK -2,5 -3,1 -5,4 -6,1 -11,4
Skatt, MSEK 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Resultat efter skatt, -4,4 -4,5 -8,1 -8,8 -11,0
MSEK
Kassaflöde efter -6,2 -2,7 -13,9 -9,9 -14,2
investeringar, MSEK
Resultat per aktie före -0,3 -0,4 -0,7 -0,8 -1,0
full utspädning, SEK

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING UNDER Q2

2018 års andra kvartal blev Mackmyras fjortonde kvartal i rad med
försäljningstillväxt. Tillväxten drevs av försäljningen inom Fat &
Upplevelser som växte med 65 %. Försäljningen av flaskor nådde under
kvartalet inte tillväxt utan, den sjönk med 16%. Sammantaget blev
kvartalets tillväxt 7 % (13).

· Försäljningen av fat och upplevelser växte med 65 % i kvartalet
och växte under det första halvåret med 31%. FLöpande fatförsäljning
är positiv och flera positiva aktiviteter lyfte försäljningen
därtill, bl. a. mässan i Göteborg, lanseringen av det nya fatlagret i
Hällsnäs utanför Göteborg. och Mackmyra dda Dagen som inträffade den
2 juni. Den starka tillväxten av fat och upplevelser kan också
tillskrivas en ökad aktivitet för Mat & Upplevelser i Kungsbäck som
driver restaurangen i Mackmyra Whiskyby.

· För den prioriterade exportmarknaden i Tyskland växer vi med 40%
med hjälp av vår affärsmodell som innebär direktdistribution till
våra kunder. Samma modell står vi i begrepp att lansera i
Storbritannien, där det nuvarande distributionsavtalet har sagts upp
under året. Den tredje prioriterade exportmarknaden Frankrike tappar
tillväxt, det varma vädret har påverkat försäljningen och vi har
dessutom ett mycket bra kvartal att mäta oss mot i 2017.

·
Försäljningen till Systembolaget som är Mackmyras största kund sjönk
med 22 %. Försämringen kan till stor del tillskrivas de minskade
lagervolymerna som Systembolaget köpte in för Säsongswhiskyn Gruvguld
i år jämfört med motsvarande lagerinköp förra året som var dubbelt så
stort. Faktisk försäljning från butik var dock på samma nivå, vilket
gör att inköpen kommer jämna ut sig över tid. Effekten är dock en
initial minskning. En stor förklaringEn ytterligare förklaring till
den svaga försäljningsutvecklingen kan hänföras till det för perioden
ovanligt varma vädret, något som enligt Systembolaget fick
försäljningen av öl och rosévin att öka kraftigt på en kännbar
bekostnad av segmenten för starksprit.. Försämringen kan också
tillskrivas minskade lagervolymerna som Systembolaget köpte in för
Säsongswhiskyn Gruvguld.i år jämfört med motsvarande lagerinköp förra
året som var dubbelt så stort. Faktisk försäljning från butik var
dock på samma nivå, vilket gör att inköpen kommer jämna ut sig över
tid. Effekten är dock en initialt minskning.

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE UNDER Q2

Det andra kvartalet 2018 innebar i princip en oförändrad
resultatutveckling för Mackmyra. Kvartalets resultat efter skatt
uppgick till -4,4 (-4,5) och innebar en resultatförbättring jämfört
med föregående år motsvarande 0,1 MSEK.

Brutto resultatet uppgick till 12,0 MSEK (8,6), Förbättringen är en
följd av den ökade nettoomsättningen och högre bruttovinstmarginal
beroende på den högre andelen fat. EBITDA uppgick till -1,6 MSEK
(-1,0) och rörelseresultatet uppgick till -1,92,0 MSEK (-1,4). Den
starka tillväxten av fat och upplevelser har dock medfört högre
kostnader inom affärsområdet som bidragit till ett sämre resultat än
vad tillväxten annars skulle motivera.

Kassaflödet efter investeringar uppgick för det andra kvartalet till
-6,2 MSEK (-2,7). Försämringen påverkas till stor del av den ökande
(ca 75%) produktionstakten i destilleriet som innebär en kraftigt
ökad investering i framtida tillväxt samtidigt som vi också. fortsatt
produktionen av Kreatör [jin]. Men resultatet och kassaflödet
belastas också av en hel del kostnader som överskrider föregående år
i olika typer av direkta satsningar i framtida tillväxt, bl.a.. Bla
annat l till satsningar i Storbritannien.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q2

· Projekt Hällsnäs Sjölager lanserades i början av kvartalet. Det
är ett samarbete med Hällsnäs Hotell och Konferens,Gård mellan
Landvetter och Göteborg där ett nytt fatägarlager kommer att
etableras under 2018/2019. Lanseringen gav ett stort intresse för att
deltagaga som fat ägare.

· I april tillkännagavs att Mackmyra startar ett dotterbolag i
Storbritannien. Syftet med satsningen är att bygga upp en egen
säljkår för att öka tillväxten på den brittiska marknaden.

·
I april tillkännagavs att Mackmyras inlägg i sociala medier blir
pilotfall i domstol. Konsument-ombudsmannen vill genom
stämnings-ansökan låta Patent- och marknadsdomstolen pröva om sex av
de bilder som finns på Mackmyras Facebook- och Instagramkonton är
otillbörlig marknadsföring av alkohol. Mackmyra välkomnar att frågan
prövas med förhoppningen att domslutet kan fastställa en tydlig
praxis för Sveriges producenter och distributörer av alkoholhaltiga
drycker. Status är att Mackmyra lämnade svaromål på stämnings-ansökan
i på stämningsansökan i slutet av juni. Mackmyra bestrider däri
Konsumentombudsmannens yrkanden i dess helhet.

· I april lanserades vårens säsongsutgåva Gruvguld. Gruvguld är
till största delen baserad på whisky som lagrats på mindre ekfat
vilket ger whiskyn en snabbare mognad och en unik karaktär och blivit
något av Mackmyras signum.

· I maj tillkännagavs att Mackmyra i samarbete med Swe/Tonic
lanserar "Kreatör Tonic". Kreatör Tonic är en ekologisk och
hantverksmässigt framställd drinkingrediens av högsta kvalitet.
Lanseringen av denna tonic kompletterar det befintliga ginerbjudandet
och innebär en första alkoholfri produkt från LAB Distillery.

· I maj lanserades Moment Svensk Ek 2008 är en elegant single malt
som lagrats på fem 1st fill 100-litersfat av svensk ek. Vanilj,
rostad ek, tobaksblad och toner smörkola möts i en härligt smakrik
blandning. Moment Svensk ek 2008 destillerades på Sveriges
nationaldag 2008 och buteljerades i april 2018.

· På stämman i den 2 juni, som hölls i samband med Mackmyra dagen,
beslutades att I april kallade styrelsen till Årsstämma som planeras
gå av stapeln i samband med Mackmyra-dagen den 2 juni i Mackmyra
Whiskyby. Styrelsen föreslog bland annat för årsstämman att besluta
om att införa ett omvandlingsförbehåll i bolagets bolagsordning,
innebärande att samtliga aktier av serie A under vissa
förutsättningar ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Vidare
fattades ett beslut om bemyndigande för nyemission av aktier eller
konvertibler i likhet med bemyndigandet från föregående års
årsstämma. Som ny styrelseledamot efter Carl von Schantz, som inte
varär tillgänglig för omval, valdesföreslås Adéle Robberstad. Stämman
beslutade också att välja Peter Kollberg till ny styrelseledamot som
ersättare för Jörgen Andersson, som efter publicering av kallelsen
till årsstämman meddelade att hans arbetssituation hade förändrats så
att han inte längre kunde vara tillgänglig för omval.

· I maj presenterade Mackmyras nominerings-kommitté även ett
justerat förslag till årsstämman innebärande att Peter Kollberg
föreslås för nyval till Mackmyras styrelse. Jörgen Andersson som
tidigare föreslagits för omval, har efter att kallelse till årsstämma
utsändes den 27 april meddelat att hans arbetssituation har
förändrats, vilket innebär att han inte längre är tillgänglig för omv

· I maj tillkännagavs att Mackmyra i samarbete med Swe/Tonic
lanserar "Kreatör Tonic". Kreatör Tonic är en ekologisk och
hantverksmässigt framställd drinkingrediens av högsta kvalitet.
Lanseringen av denna tonic kompletterar det befintliga ginerbjudandet
och innebär en första alkoholfri produkt från LAB Distillery.

· I maj lanserades Moment Svensk Ek 2008 är en elegant single malt
som lagrats på fem 1st fill 100-litersfat av svensk ek. Vanilj,
rostad ek, tobaksblad och toner smörkola möts i en härligt smakrik
blandning. Moment Svensk ek 2008 destillerades på Sveriges
nationaldag 2008 och buteljerades i april 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV Q2

· Den 20 augusti lanserade Mackmyra Moment Efva som är ett
samarbete mellan Mackmyras Master Blender Angela D'Orazio och den
namnkunniga smyckes-konstnären Efva Attling, som också är en
whisky-konnässör och fatägare sedan många år hos Mackmyra. Efva och
Angela har tillsammans provat ut fat för att hitta den unika smaken,
och Efva har dessutom utformat designen till flaskans kork.

· Under augusti erhöll Mackmyra Swedish Whisky Ltd det första av två
skattetillstånd på marknaden i Storbritannien vilket möjliggör
försäljning av alkohol till bl. a grossister och butiker, det s.k.
AWRS. Detta möjliggör lanseringsstart i början av september, dock med
kort frist innan alkoholskattebetalning i UK. Ytterligare en
registrering, den s.k. WOWGR väntas beslutas inom kort. Detta ger
längre frist innan alkoholskatten i UK ska betalas och ger därmed
möjlighet till större skattefri lagerhållning i landet.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Anders Holst, tf CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
31 augusti 2018 kl. 08:45 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi
tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan
tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella
whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för
livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified
Adviser är Erik Penser Bank AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mackmyra-svensk-whisky/r/fortsatt-forsaljnings......

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.