Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-17

MAG Interactive: Stark ökning av antalet spelare efter förvärv

Delårsrapport sep - nov 2017 MAG Interactive

PERIODEN SEP - NOV I SAMMANDRAG

· Koncernens Nettoomsättning för perioden var 52 990 TSEK (60 368
TSEK), vilket motsvarar en minskning med 12% jämfört med samma period
föregående år. Nettoomsättning justerat för valutaeffekter är 55 814
KSEK. Förvärvet av FEO Media genomfördes 7 november 2017 och om FEO
Media hade konsoliderats från 1 september 2017, så skulle den
sammanslagna Nettoomsättningen för koncernen uppgått till 62 335
TSEK, vilket motsvarar en ökning med 3% jämfört med
jämförelseperioden.

· Bidrag från spelen för perioden var 23 236 TSEK (22 351 TSEK), en
ökning med 4% jämfört med samma period föregående år. Om FEO Media
hade konsoliderats från 1 september 2017, så skulle Bidraget från
spelen ha uppgått till 32 082 TSEK vilket motsvarar en ökning med 44%
jämfört med samma period föregående år.

· Justerad EBITDA för perioden var 2,452 TSEK (8 827 TSEK). Om FEO
Media hade konsoliderats från 1 september 2017, så skulle justerad
EBITDA ha uppgått till 4 813 TSEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9 686 TSEK (-3 117
TSEK), från investeringsverksamheten -71 114 TSEK (9 395 TSEK) och
från finansieringsverksamheten 115 018 TSEK (0 TSEK). Likvida medel
vid periodens slut var 74 848 TSEK (58 178 TSEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Den 12 oktober lanserades spelet Backpacker globalt. Backpacker
publiceras av MAG Interactive och utvecklas och ägs av WeAreQiiwi
Interactive AB.

· I oktober tecknades köpeavtal avseende förvärv av samtliga aktier
i FEO Media AB. Den 7 november genomfördes affären och FEO Media är
nu ett helägt dotterbolag i koncernen. Förvärvet finansierades dels
genom en nyemission om 80 MSEK, 1 811 764 aktier, och dels genom lån
om 35 MSEK från Danske Bank.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· MAG Interactive noterades i början av december på NASDAQ First
North Premier med första handelsdag den 8 december.

· I samband med noteringen så tog bolaget in 200 MSEK, före
transaktionskostnader, genom nyemission om 4 545 454 stamaktier. I
samband med noteringen så stämplades även tidigare preferensaktier om
till stamaktier. Totalt antal aktier och stamaktier efter emissionen
är 26 321 393.

· Den 17 januari meddelades att dotterbolaget FEO Media varslar om
att 25 av bolagets 42 anställda kan komma att beröras av uppsägning.
MBL-förhandlingar med berörda fackliga organisationer kommer att
inledas snarast. Målet är att genomföra personalförändringarna så
snart som möjligt.

KOMMENTAR FRÅN DANIEL HASSELBERG, VD

" Periodens enskilt största händelse var förvärvet av FEO Media som
resulterat i en nära nog fördubbling av antalet aktiva spelare.
Inräknat förvärvet sammanslaget över hela perioden, ökar bidraget
från spelen med 44%. Vår tillväxtstrategi bygger på en kombination av
egenutvecklade spel, förlagsverksamhet och förvärv och det här
kvartalet visar tydligt på styrkan i denna strategi"

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på
www.maginteractive.com/sv/investor-relations/

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport september-februari 2017/2018 18 april 2018
Delårsrapport september-maj 2017/2018 4 juli 2018
Delårsrapport september-augusti 2017/2018 och bokslutskommuniké 17
oktober 2018

TWITCH CAST

Den 17 januari kl. 10.30 håller VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus
Wiklander en presentation av delårsrapporten. Länk till
presentationen www.twitch.com/maginteractive. Mer information finns
på maginteractive.se/investor-relations.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation enligt Artikel 7 i
EU:s

marknadsmissbruksförordning rörande MAG Interactive AB (publ).
Informationen

lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande

klockan 08.30 den 17 januari 2018.
För mer information, vänligen kontakta: Daniel Hasselberg / VD / +46
(0)8 644

35 40 / daniel@maginteractive.com Magnus Wiklander / CFO / +46 (0)8
644 35 40

/ magnus.wiklander@maginteractive.com
För fullständigt delårsrapport sep - nov 2017 se bifogat.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mag-interactive/r/stark-okning-av-antalet-spel...
http://mb.cision.com/Main/16579/2432675/778460.pdf
http://mb.cision.com/Public/16579/2432675/88fe150b548a845b.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.