Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

Malmbergs: Halvårsrapport januari - juni 2018

Halvårsrapport i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 290 157 (300 912) kkr
· Rörelseresultatet uppgick till 25 533 (22 862) kkr
· Resultatet före skatt uppgick till 26 495 (21 631) kkr
· Resultatet efter skatt uppgick till 20 678 (16 723) kkr
· Resultatet per aktie uppgick till 2,58 (2,09) kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 466 (-4 748) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna uppgick under perioden januari - juni 2018 till 290 157
(300 912) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 26 495 (21 631) kkr.
Avkastningen på eget kapital uppgick till 16,5 (27,2) procent och
soliditeten uppgick till 73,4 (70,2) procent. Resultatet per aktie
uppgick till 2,58 (2,09) kr.

Varulager
Varulagret den 30 juni 2018 uppgick till 198 905 kkr jämfört med 215
503 kkr den 30 juni 2017. Den 31 december 2017 uppgick varulagret
till 201 012 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - juni 2018
uppgick till 2 445 (666) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 466 (-4 748) kkr.
Likvida medel uppgick per 30 juni 2018 till 47 496 kkr jämfört med 42
197 kkr 30 juni 2017 och 93 854 kkr 31 december 2017. Beviljade, men
ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till
45 000 (45 000) kkr den 30 juni 2018.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 157 (163) personer den 30
juni 2018. Den 31 december 2017 var antalet anställda 161 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 232 822 (240 641) kkr. Resultatet
efter finansiella poster var 21 510 (14 488) kkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligt
påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte
väsentligt kommer att förändras. Malmbergs har en fortsatt bra
kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men
fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på
internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I
Malmbergs årsredovisning 2017, sid 32, finns en beskrivning av
koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Avtal finns med Qontrol Business Intelligence Folke AB om inköp av
IT-tjänster. Bolaget ägs av Pernilla Folke som är styrelseledamot och
aktieägare i moderbolaget. Avtalet bedöms som marknadsmässigt och
inköpta tjänster uppgick till - (500) kkr under perioden januari-juni
2018. Den utgående skulden till Qontrol Business Intelligence Folke
AB uppgår till - (250) kkr. Varor för 323 (-) kkr har under samma
period köpts in från Carlheim danish design group AB. Inköpen bedöms
ha skett till marknadsmässiga villkor. Den utgående skulden uppgår
till - (-) kkr. Carlheim danish design group AB ägs av Pernilla Folke
tillsammans med närstående Anders Folke. För information om
närståenderelationer, se årsredovisningen för 2017, sid 50.

Redovisningsprinciper
Halvårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS
34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2.De redovisningsprinciper som
tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31 december
2017 med undantag av nya eller reviderade standarder som tillämpas
från den 1 januari 2018. De nya redovisningsstandarder som finns
beskrivna på sid 44 i årsredovisningen 2017 har ej haft någon effekt
på de finansiella rapporterna och presenterade jämförelsesiffror för
2017 har ej behövts räknas om utan baseras på tidigare års principer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen
står inför.

Kumla den 22 augusti 2018
Malmbergs Elektriska AB (publ)

Denna halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Årsredovisning och halvårsrapport kan beställas från Malmbergs
Elektriska AB (publ) i Kumla.

För mer information kontakta VD och koncernchef Johan Folke, tel
019-58 74 04.

Informationen i denna rapport är sådan som Malmbergs Elektriska AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2018 klockan 12.15
(CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/malmbergs/r/halvarsrapport-januari---juni-2018...
http://mb.cision.com/Main/755/2598173/895543.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.