Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-27

Malmbergs: Halvårsrapport januari - juni 2019

Halvårsrapport i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 282 808 (290 157) kkr
· Rörelseresultatet uppgick till 12 808 (25 533) kkr
· Resultatet före skatt uppgick till 12 505 (26 495) kkr
· Resultatet efter skatt uppgick till 9 940 (20 678) kkr
· Resultatet per aktie uppgick till 1,24 (2,58) kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1 532 (466) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna uppgick under perioden januari - juni 2019 till 282 808
(290 157) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 12 505 (26 495) kkr.
Avkastningen på eget kapital uppgick till 10,3 (16,5) procent och
soliditeten uppgick till 61,8 (73,4) procent. Den lägre soliditeten
förklaras till största delen av förändrade principer för redovisning
av leasingavtal. Resultatet per aktie uppgick till 1,24 (2,58) kr.

Varulager
Varulagret den 30 juni 2019 uppgick till 193 821 kkr jämfört med 198
905 kkr den 30 juni 2018. Den 31 december 2018 uppgick varulagret
till 174 116 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - juni 2019
uppgick till 3 465 (2 445) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1 532 (466) kkr. Likvida
medel uppgick per 30 juni 2019 till 42 722 kkr jämfört med 47 496 kkr
30 juni 2018 och 89 082 kkr 31 december 2018. Beviljade, men ej
utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 45
000 (45 000) kkr den 30 juni 2019.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 167 (157) personer den 30
juni 2019. Den 31 december 2018 var antalet anställda 156 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 235 589 (232 822) kkr. Resultatet
efter finansiella poster var 8 947 (21 510) kkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligt
påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte
väsentligt kommer att förändras. Malmbergs har en fortsatt bra
kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men
fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på
internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I
Malmbergs årsredovisning 2018, sid 32, finns en beskrivning av
koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Avtal finns med Qontrol Business Intelligence Folke AB om inköp av
IT-tjänster. Bolaget ägs av Pernilla Folke som är styrelseledamot och
aktieägare i moderbolaget. Avtalet bedöms som marknadsmässigt och
inköpta tjänster uppgick till 42 (-) kkr under perioden januari-juni
2019. Den utgående skulden till Qontrol Business Intelligence Folke
AB uppgår till - (-) kkr. Varor för - (323) kkr har under samma
period köpts in från Carlheim danish design group AB. Inköpen bedöms
ha skett till marknadsmässiga villkor. Den utgående skulden uppgår
till - (-) kkr. Carlheim danish design group AB ägs av Pernilla Folke
tillsammans med närstående Anders Folke. För information om
närståenderelationer, se årsredovisningen för 2018, sid 50.

Redovisningsprinciper
Halvårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS
34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper
som tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31
december 2018 med undantag av nya eller reviderade standarder som
tillämpas från den 1 januari 2019. Inga nya IFRS eller
IFRIC-tolkningar med tillämpning från 2019 eller senare väntas ha
någon väsentlig inverkan på koncernen förutom IFRS 16 Leasingavtal.

IFRS 16 Leasingavtal
Koncernens leasar består till största del av hyresavtal för lokaler
och fordon. Villkoren förhandlas separat för varje avtal och
innehåller ett stort antal olika avtalsvillkor. Optioner att förlänga
eller säga upp avtal inkluderas i tillgången och skulden då det är
rimligt säkert att de kommer nyttjas. Tillgångar och skulder som
uppkommer från leasingavtal redovisas initialt till nuvärdet av
framtida leasingbetalningar. Dessa redovisas på raderna
Nyttjanderättstillgångar respektive Leasingskulder i balansräkningen.
Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och
räntekostnad. Nyttjanderätten skrivs av linjärt över den kortare av
tillgångens nyttjandeperiod och leasingavtalets längd. Koncernen
tillämpar den förenklade övergångsmetoden och har inte räknat om
jämförelsetalen. Vidare har Malmbergs valt att tillämpa undantagen
för korta kontrakt och leasingavtal av mindre värde i IFRS 16 som
kostnadsförs linjärt i resultaträkningen.

Kumla den 27 augusti 2019
Malmbergs Elektriska AB (publ)

Johan Folke
Styrelseledamot och VD

Årsredovisning och halvårsrapport kan beställas från Malmbergs
Elektriska AB (publ) i Kumla.

För mer information kontakta VD och koncernchef Johan Folke, tel
019-58 77 00.

Denna information är insiderinformation som Malmbergs Elektriska AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 augusti 2019 klockan 12.15 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/malmbergs/r/halvarsrapport-januari---juni-201...
https://mb.cision.com/Main/755/2889355/1096037.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.