Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-25

Malmbergs: Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Aktieägarna i Malmbergs Elektriska AB (publ) kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 25 april 2019, klockan 13.00 i Malmbergs
lokaler, Västra Bangatan 54, Kumla. Årsstämman inleds med en lättare
förtäring. Efter årsstämman är det visning av lokalerna för
intresserade.

Anmälan
För att få rätt att deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17
april 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 17
april 2019, klockan 16.00.

Anmälan om deltagande kan göras per post till Malmbergs Elektriska AB
(publ), Box 144, 692 23 KUMLA, per telefon 019-58 74 10 Annsofie
Andersson eller e-post annsofie.andersson@malmbergs.com

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress,
telefonnummer, antal aktier samt eventuellt biträde vid stämman. Om
deltagande sker med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid
före årsstämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att
få deltaga i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före den 17 april 2019.

Ärenden

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Eventuella frågor om verksamheten
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
utdelning

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
14. Fastställande av arvoden till styrelse och revisionsbolag
15. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
16. Val av revisor
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför
årsstämma 2020

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
nya B-aktier

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta
egna aktier

21. Övriga frågor
21.1 Beslutsfrågor ska anmälas till bolaget senast två veckor före
stämman

22. Stämmans avslutande
Valberedning
I enlighet med beslut på årsstämman 2018 har en valberedning inrättats
bestående av Johan Folke (ordförande) och Björn Ogard.

Beslutsförslag

Punkt 2: Malmbergs valberedning föreslår att styrelsens ordförande,
Björn Ogard, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 2018
blir kronor 2,50 per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 29 april
2019 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom Euroclear Sweden
AB den 3 maj 2019.

Punkt 13, 14, och 15: Malmbergs valberedning föreslår:
att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter valda av årsstämman
och att inga suppleanter utses, att styrelsearvodet fastställs till
kronor 960 000, att fördelas enligt följande: kronor 210 000 till
styrelsens ordförande och kronor 150 000 vardera till övriga
ordinarie ledamöter, som inte är anställda inom koncernen, att arvode
till revisionsbolag utgår enligt löpande räkning.

Omval av styrelseledamöterna Johan Folke, Pernilla Folke, Conny
Svensson, Inger Carlsson, Anders Jegerfalk och Ulf Gejhammar. Björn
Ogard föreslås bli omvald till styrelseordförande.

Punkt 16: Valberedningen föreslår omval av registrerade
revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB som bolagets
revisor. Om förslaget bifalles avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers
att utse auktoriserad revisor Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig
revisor.

Punkt 17: Med ledande befattningshavare avses de fem personer som
utgör koncernledningen.

Förslaget till riktlinjer innebär följande: Ersättningen till
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska
utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner
och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning. Den sammanlagda
ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt vara
baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning, för
att möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Styrelsen
får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 18: Förslaget är att årsstämman beslutar att valberedningen
inför årsstämman 2020 ska bestå av två representanter för ägarna.
Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens
regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och
koncentrerade. Valberedningen ska utse ordföranden inom sig. Namnen
på valberedningens ledamöter ska offentliggöras snarast möjligt
därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2020.
Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess
att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av
valberedningens ledamöter avgår, ska valberedningen ha rätt att utse
en annan representant att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska
lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2020:

a) Förslag till stämmoordförande
b) Förslag till styrelse
c) Förslag till styrelseordförande
d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och
övriga ledamöter i styrelsen

e) Förslag till revisionsbolag
f) Förslag till arvode till revisionsbolag
g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2021.
Punkt 19: Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma,
besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal av maximalt
800 000.

Betalning för aktierna ska kunna ske kontant eller med villkor om
kvittning eller apport.

Emissionerna ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets
ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från
företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för
bolaget och aktieägarna att ge styrelsen möjlighet till eventuella
tilläggsförvärv fram till årsstämman 2020.

Punkt 20: Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen
att i syfte att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur
till bolaget kapitalbehov, ge styrelsen bemyndigande att under tiden
fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om
förvärv och överlåtelse av egna aktier på börs eller annan reglerad
marknadsplats. Återköp får ske i sådan omfattning att det egna
aktieinnehavet uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i
bolaget.

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 70
procent av rösterna i bolaget avser att stödja ovanstående förslag.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med
bolagsstämman, se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrig information
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation,
eller bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 8 000 000 aktier,
varav 800 000 A-aktier och 7 200 000 B-aktier, motsvarande sammanlagt
15 200 000 röster. A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier
till en röst. Uppgifterna avser förhållandena vid kallelsens
utfärdande.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Malmbergs kontor i Kumla samt på
bolagets hemsida www.malmbergs.com senast från och med torsdagen den
4 april 2019. Den sänds även via e-post eller i tryckt version till
aktieägare som så önskar.

Kumla i mars 2019

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Styrelsen

Den fullständiga kallelsen bifogas och finns även tillgänglig på
bolagets hemsida.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge,
Danmark, Finland och Hongkong. Vi arbetar med försäljning av
elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater,
kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning,
strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och
installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp
är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/malmbergs/r/kallelse-till-arsstamma-i-malmber...
https://mb.cision.com/Main/755/2771568/1013152.pdf
https://mb.cision.com/Public/755/2771568/b577e9aac57eecb3.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.