Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-22

Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatrapporten för fjärde kvartalet och he...

TORONTO, Feb. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation
(?Mandalay? eller ?bolaget?) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sin
granskade resultatrapport för året som slutade den 31 december 2019.

Bolagets konsoliderade delårsrapporter för kvartalet som slutade den 31
december 2019, tillsammans med ledningens diskussion och analys (?MD&A?)
för motsvarande period, finns tillgängliga under bolagets profil på 
www.sedar.com

 och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com

. Alla valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar om inget annat är
angivet.

Under det fjärde kvartalet av 2019 genererade bolaget intäkter på 22,7
miljoner USD, en justerad EBITDA på 4,7 miljoner USD och en justerad
nettoförlust före extraordinära engångsposter på 4,2 miljoner USD eller
0,05 USD i förlust per aktie.

För helåret 2019 genererade Mandalay intäkter på 107,8 miljoner USD och en
justerad EBITDA på 18,8 miljoner USD. Bolaget redovisade en konsoliderad
nettoförlust för året på 18,6 miljoner USD, eller 0,23 USD per aktie. Av
den konsoliderade nettoförlusten var 5,0 miljoner USD relaterade till en
icke kontant nedskrivning av flera av företagets tillgångar utanför
kärnverksamheten.

Dominic Duffy, President och CEO för Mandalay, kommenterar, ?Som vi redan
tidigare har rapporterat var 2019 ett år av utmaningar och övergångar för
bolaget. Vi har byggt företagets framtid och skapat grunden för kommande
perioder med hållbar tillväxt och lönsamhet när vi går in i höghaltiga
områden i varje gruva.?

Duffy fortsätter, ?Bolagets finansiella resultat 2019 påverkades negativt
av operativa utmaningar i Brunswick-ådern vid Costerfield. Trots detta
medförde det fjärde kvartalet 2019 betydande förbättringar i halterna av
bearbetat material när produktionen från Youle-ådern ökade med i genomsnitt
6,9 g/t guld och 3,6 % antimon under kvartalet och 8,5 g/t guld och 3,9 %
antimon under december. Till följd av detta genererade fjärde kvartalet
2019 10,4 miljoner USD i intäkter, en förbättring på 46 % jämfört med
föregående kvartal. Bolaget är motiverat av de halter som hittills hittats
i Youle, som bekräftar att ådern är mycket höghaltig och kan komma att bli
en katalysator för betydande förbättringar vid Costerfield.?

Duffy fortsätter, ?Vid Björkdal behöll gruvan sin stabila produktion och
försäljning, och genererade 23,0 miljoner USD i justerad EBITDA för 2019.
De högre nivåerna av sålda uns och starkare realiserade guldpriser bidrog
till ökningen av intäkterna år för år. Betydande framsteg gjordes vid
anläggningen för att minska de totala kostnaderna. Kontantkostnaden och
sammanlagda kostnader för helåret 2019 uppgick till 945 USD respektive 1
205 USD per producerat uns guld, en minskning med cirka 18 % för båda
jämfört med 2018. Detta åstadkoms främst genom en ökad produktion och
realiserade kostnadsbesparingar.?

Duffy fortsätter, ?Dessutom slutförde företaget transaktioner på sina
tillgångar utanför kärnverksamheten under 2019 med målet att tillföra värde
och minimera eller eliminera skötsel- och underhållskostnader, inklusive
optionsavtal för Cerro Bayo och Challacollo, försäljningen av
Challacollo-koncessioner till tredje part och försäljningen av
Ulu-projektet i Nunavut. Lupin kommer att stängas helt, vilket finansieras
av den befintliga landåtervinningsåtgärden.?

Duffy avslutar, ?Mandalay avslutade året med en kassabehållning på 24,5
miljoner USD. Bolaget fortsätter att engagera sig och arbeta aktivt för
långsiktiga alternativ för skuldomstrukturering för att lindra de
kortfristiga återbetalningsskyldigheterna på sina nuvarande anläggningar.
Mandalay har påbörjat samtal med långivare om en ny kreditfacilitet. Vi
räknar med att ha ett tillkännagivande till marknaden om detta i sinom
tid.?

Finansiell sammanfattning för fjärde kvartalet och helåret 2019

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre
månader och året som slutade den 31 december 2019 och 2018:

  Three months
ended
December 31,
2019 Three months
ended
December 31,
2018 Year
ended
December 31,
2019 Year
ended
December 31,
2018
  $?000 $?000 $?000 $?000
Revenue 22,737   22,711   107,795   112,168  
Cost of sales 17,034   23,799   83,623   92,990  
Adjusted EBITDA* 4,732   (1,893 ) 18,804   13,311  
Income from mine ops before depreciation, depletion 5,703   (1,088 )
24,172   19,178  
Adjusted net loss before special items* (4,224 ) (11,475 ) (10,403 )
(20,523 )
Consolidated net loss (5,328 ) (31,299 ) (18,649 ) (63,718 )
Capital expenditure (10,225 ) (15,997 ) (37,969 ) (51,284 )
Total assets 258,592   237,703   258,592   237,703  
Total liabilities 146,840   141,567   146,840   141,567  
Adjusted net loss per share* (0.05 ) (0.25 ) (0.13 ) (0.45 )
Consolidated net loss per share** (0.07 ) (0.69 ) (0.23 ) (1.41 )

*Justerad EBITDA, justerad nettoförlust före extraordinära engångsposter
och justerad nettoförlust per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se
?mått som inte gäller för IFRS? i slutet av detta pressmeddelande?.
**Som ett resultat av en aktiekonsolidering den 2 juli 2019 har bolaget
omarbetat antalet stamaktier och resultat (förlust) per aktie för alla
tidsperioder som presenteras.

Under fjärde kvartalet 2019 sålde Mandalay 2 171 färre guldekvivalenta uns
jämfört med fjärde kvartalet 2018. Bolagets realiserade guldpris ökade med
12 % jämfört med fjärde kvartalet 2018, medan det realiserade antimonpriset
minskade med 26 %. Nettoeffekten är att Mandalays intäkter på 22,7 miljoner
USD under fjärde kvartalet 2019 var i linje med fjärde kvartalet 2018.

Kontantkostnaden per uns på 1 128 dollar USD minskade med 14 % under fjärde
kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år, främst på grund av
försäljningskostnaderna. Försäljningskostnader under det fjärde kvartalet
av 2019 jämfört med det fjärde kvartalet av 2018 var 2,6 miljoner USD lägre
vid Costerfield och 4,3 miljoner USD lägre vid Björkdal. Konsoliderade
allmänna och administrativa kostnader låg i stort sett i linje mellan
kvartalen.

Mandalay genererade 4,7 miljoner USD i justerat EBITDA under fjärde
kvartalet 2019 jämfört med 1,9 miljoner i justerat EBITDA under fjärde
kvartalet 2018. Detta ledde till en konsoliderad nettoförlust på 5,3
miljoner USD under det fjärde kvartalet av 2019, mot en förlust på 31,3
miljoner USD under det fjärde kvartalet av 2018.

Mandalay avslutade 2019 med 24,5 miljoner USD i likvida medel (inklusive
15,0 miljoner USD i bundna likvida medel).

Rörelsesammandrag för fjärde kvartalet och helåret 2019

Tabellen nedan sammanfattar bolagets kapitalutgifter och driftskostnader
per enhet för de tre månaderna och året som slutade den 31 december 2019
och 2018:

 

  Three months
ended December 31, 2019 Three months
ended December 31, 2018 Year
ended December 31, 2019 Year
ended December 31, 2018
$?000 $?000 $?000 $?000
Bjo?rkdal          
  Gold produced (oz) 10,990 10,482 51,498 45,721
  Cash cost* per oz gold produced 1,071 1,497 945 1,159
  All-in cost* per oz gold produced 1,314 1,794 1,205 1,452
  Capital development 1,441 2,229 6,939 10,199
  Property, plant and equipment purchases 3,408 7,906 10,162 15,844
  Capitalized exploration 768 266 1,472 1,823
Costerfield          
  Gold produced (oz) 4,749 4,948 15,258 21,610
  Antimony produced (t) 684 561 2,032 2,173
  Gold equivalent produced (oz) 7,604 8,691 25,161 35,849
  Cash cost* per oz gold eq. produced 1,083 962 1,313 961
  All-in cost* per oz gold eq. produced 1,453 1,391 1,742 1,407
  Capital development 3,776 2,478 13,967 10,243
  Property, plant and equipment purchases 349 1,498 3,422 6,959
  Capitalized exploration 461 1,141 1,776 5,243
Consolidated          
  Gold equivalent produced (oz) 18,594 19,173 76,659 81,568
  Cash cost* per oz gold eq. produced 1,128 1,311 1,133 1,148
  All-in cost* per oz gold eq. produced 1,449 1,709 1,467 1,537
  Capital development 5,217 4,707 20,906 20,442
  Property, plant and equipment purchases 3,757 9,404 13,584 22,803
  Capitalized exploration** 1,251 1,886 3,479 8,039

*Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se
?mått som inte gäller för IFRS? i slutet av detta pressmeddelande.
**Inkluderar aktiverade prospekteringskostnader som rör andra tillgångar
utanför kärnverksamheten.

Björkdal guldgruva, Skellefteå, Sverige

Björkdal producerade 10 990 uns guld under fjärde kvartalet 2019 till en
kontantkostnad och sammanlagd kostnad på 1 071 USD/uns respektive 1 314
USD/uns, jämfört med en kontantkostnad och sammanlagd kostnad på 1 497
USD/uns respektive 1 794 USD/uns under fjärde kvartalet 2018.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 4 749 guldekvivalenta uns och 684 ton antimon för 7
604 guldekvivalenta uns under fjärde kvartalet 2019. På grund av den lägre
mängden producerad guldekvivalent steg kontantkostnaden och den sammanlagda
kostnaden vid Costerfield till 1 083 USD/uns respektive 1 453 USD/uns
jämfört med en kontantkostnad och sammanlagd kostnad på 962 USD/uns
respektive 1 391 USD/uns under fjärde kvartalet 2018.

Cerro Bayo silver-guldgruva, Patagonien, Chile

Den 8 oktober 2019 ingick bolaget ett bindande optionsavtal med Equus
Mining (?Equus?) om en möjlig försäljning av Cerro Bayo-gruvan i Chile.
Undertecknandet av detta avtal hade ingen inverkan på det redovisade värdet
för Cerro Bayo-gruvan den 31 december 2019. Se pressmeddelandet från den 8
oktober 2019.

Ingen produktion skedde vid Cerro Bayo under 2019 och gruvan var fortsatt
under skötsel och underhåll under perioden. Under det fjärde kvartalet 2019
spenderade företaget 0,6 miljoner USD på skötsel- och underhållskostnader
vid Cerro Bayo jämfört med 5,7 miljoner USD (som inkluderar 5,1 miljoner
USD för nedskrivning av förbrukningsvaror) under det fjärde kvartalet 2018.

Lupin och Ulu, Kanada

Skötsel- och underhållskostnaderna på Lupine och Ulu uppgick till 0,1
miljoner USD under fjärde kvartalet som slutade 31 december 2019, och
motsv...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.