Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-30

Maxkompetens Sverige AB: Maxkompetens Sverige AB (publ) höll onsdagen den 30 augusti 2017 extrastämma, varvid följande be...

Beslut om nyemission av aktier mot betalning i apportegendom
Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag

1. Bolagets aktiekapital ökas med 70 685,90 kronor genom nyemission av
1 413 718 aktier.

2. Teckningskursen har fastställts till 6,7906046 kronor per aktie
utifrån en beräknad volymviktad genomsnittskurs under perioden
2017-04-20 - 2017-07-31 i enlighet med villkoren i upprättat
aktieöverlåtelseavtal. Huvudägaren Gungställningens insiderhan-del
har undantagits i beräkningen.

3. Rätt och skyldighet att teckna nya aktier ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma säljaren av Magna AB:

a. Wikström Invest AB, org. nr 556890-6993

4. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast
den 30 augusti 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga
teckningstiden.

5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast i samband med
teckning genom tillförsel av aktier i Magna AB ("Apportegendomen") i
enlighet med styrelsens redo-görelse. Styrelsen ska äga rätt att
förlänga betalningstiden.

6. Apportegendomen beräknas upptas till ungefär 18 600 000 kronor i
Bolagets balans-räkning inklusive den kontanta delen av betalningen
som motsvarar 9 000 000 kronor i enlighet med styrelsens redogörelse.

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

_________________
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolags-verket och Euroclear Sweden AB.

Stämmans avslutande
Då inga fler ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman
avslutad. Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Kallelse till extrastämma och övriga handlingar finns tillgängliga på
bolagets hemsida www.maxkompetens.se. Protokollet från extrastämman
kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från
dagens datum.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01

Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/maxkompetens-sverige-ab/r/maxkompetens-sverige...
http://mb.cision.com/Main/13419/2336450/715868.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.