Du är här

2017-10-10

Maxkompetens Sverige AB: Maxkompetens Sverige AB (publ) höll tisdagen den 10 oktober 2017 årsstämma, varvid följande bes...

7 Bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler

Stämmans beslutade, efter öppen omröstning med kvalificerad majoritet
av de såväl avgivna som företrädda rösterna och i enlighet med
styrelsens förslag, att årsstämman bemyndigar styrelsen att, för
tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier,
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande
till nyteckning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att avvika från
aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
annat villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid
emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara
aktiens, teckningsoptionens och/eller konvertibelns marknadsvärde vid
respektive emissionstillfälle.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna
ges ut vid emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler berättigande till nyteckning av aktier, som motsvarar
tio (10) procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den
tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Syftet med
bemyndigandet, liksom skälen för att medge avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra förändringar i
bolagets kapitalstruktur, förvärv eller strukturaffärer.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre
formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering hos Bolagsverket.

Det noteras att Aktiespararna röstade mot förslaget samt att Vivianne
Schubert och Emmy Ivarsson röstande för att frågan skulle bordläggas.

8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

VD och styrelsen presenterar årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9 a Resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2016-05-01 - 2017-04-30.

9 b Disposition av resultatet
Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag och efter
revisorns tillstyrkande, att till årsstämmans förfogande stående
vinstmedel ska disponeras enligt följande;

Till aktieägarna utdelas 0,14 kr per aktie. Avstämningsdag för
utdelning är den 12 oktober 2017 och utdelning utanordnas den 17
oktober 2017.

9 c Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen och
verkställande direktör för räkenskapsåret 2016-05-01 - 2017-04-30.
Det noteras att närvarande och röstande aktieägare inte röstat för
egen ansvarsfrihet.

9 d Arvode
Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseordförande Thomas
Wiberg med 100 000 kronor samt 50 000 kronor att fördela inom
styrelsen i enlighet med styrelsens beslut.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

9 e Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöter samt suppleant för
tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelseledamot och styrelseordförande Thomas Wiberg
Styrelseledamot Mikael Norberg
Styrelseledamot Andreas Björklund
Styrelsesuppleant Ronny Siggelin

Stämman beslutade att omvälja revisor Ole Deurell, Parameter Revision
AB.

Avslutande
Stämman avslutades.
Kallelse till årsstämma och övriga handlingar finns tillgängliga på
bolagets hemsida www.maxkompetens.se. Protokollet från årsstämman
kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från
dagens datum.

För mer information, vänligen kontakta: Ronny Siggelin, koncernchef
Email: ronny.siggelin@maxkompetens.se. Telefon: +46 (0)73 436 81 01
Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/maxkompetens-sverige-ab/r/maxkompetens-sverige...
http://mb.cision.com/Main/13419/2364856/734481.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.