Du är här

2017-09-04

MedCap AB: Årsstämma 4 september 2017

MedCaps årsstämma hölls den 4 september 2017 på IVA Konferenscenter i
Stockholm.

Stämman beslutade, i enlighet med det förslag som framlagts, att välja
Michael Berg, Anders Hansen, Henrik Blomquist, Henrik Stenqvist samt
Renée Aguiar-Lucander. Michael Berg utsågs till ordförande.

Stämman beslutade att ett arvode om 670 000 kronor skall utgå till
styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma.
Styrelsens ordförande skall erhålla 300 000 kronor och styrelsens
ledamöter skall erhålla 80 000 kronor vardera samt 30 000 kronor i
arvode till revisionsutskottets ordförande och 10 000 till ledamöter
som deltar i revisionskommitténs arbete. Arvode till styrelseledamot
ska få faktureras efter överenskommelse med MedCap, förutsatt att
rådande lagstiftning så tillåter, genom bolag. Det fakturerade
arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för MedCap
åstadkoms.

Det beslutades att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som
revisor med Johan Engstam som huvudansvarig revisor samt att arvode
till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Bolagets resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive
koncernen fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande
direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016/2017.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets
årsstämma 2018 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan
emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en
sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 10% vilket motsvarar
cirka 1,34 miljoner aktier i bolaget.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets
årsstämma 2018 besluta om återköp av aktier i bolaget. Återköp får
ske vid ett eller flera tillfällen och maximalt uppgå till
motsvarande 10 % av bolagets utestående aktier.

Vidare beslutade stämman om ändring av bolagsordningen så att
bolagsstämma ska kunna hållas i Stockholm eller Solna samt att
bolagets räkenskapsår ändras till den 1 januari - 31 december.
Beslutet medför en förkortning av innevarande räkenskapsår till att
avse perioden 1 maj 2017 - 31 december 2017. Årsstämman för 2018
kommer därmed att hållas senast den 30 juni 2018.

Stämman fattade beslut om ersättningsprinciper för ledande
befattningshavare samt om valberedning och instruktion till
valberedningen.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil
46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att
förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka
med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och
affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ OMX Stockholm. Mer
information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medcap-ab/r/arsstamma-4-september-2017,c2339187
http://mb.cision.com/Main/2678/2339187/717763.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.