Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-11

MedCap AB: Kallelse till extra bolagsstämma i MedCap AB (publ) den 6 november 2017

Aktieägarna i MedCapAB (publ), "Bolaget", kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 6 november 2017, kl. 09.00 i bolagets
lokaler på Sundbybergsvägen 1 i Solna.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman
För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 oktober 2017
samt anmäla sin avsikt att delta på stämman senast onsdagen den 1
november 2017 till MedCap AB (publ), Sundbybergsvägen 1, 171 73 Solna
eller med e-post till hugo.petit@medcap.se
(hugo.petit@medcap.se?subject=Anm%C3%A4lan%20st%C3%A4mma). Vid
anmälan anges namn, person/organisationsnummer, telefonnummer och
antal aktier samt antal biträden (högst två) som skall delta på
stämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den
30 oktober 2017 registrera dem i eget namn för att kunna delta på
stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig
fullmakt för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.medcap.se. Fullmaktsformuläret kan också
erhållas hos Bolaget eller beställas per telefon enligt ovan.
Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under
ovanstående adress. Behörighetshandlingar i original ska kunna
uppvisas vid stämman. Den som företräder juridisk person skall bifoga
kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

Ärenden och förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden
justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om förvärv av minoritetsaktier i Inpac Aircontainer Holding
AB

8. Årsstämmans avslutande.
Styrelsens beslutsförslag (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om förvärv av minoritetens
aktier i Inpac Aircontainer Holding AB.

Stockholm i oktober 2017

Styrelsen för MedCap AB (publ)

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil
46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att
förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka
med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och
affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer
information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medcap-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/2678/2364154/734074.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.