Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

MedCap AB: Stark avslutning på 2019

FJÄRDE Kvartalet OKTOBER - DECEMBER

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 211,1 (187,7) MSEK, en
ökning med 12,5 procent.

· Koncernens EBITDA uppgick till 37,5 (17,0) MSEK, en ökning med 121
procent*.

· EBITDA-marginalen uppgick till 18 (9) procent*.
· Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till
14,9 (1,2) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 1,1 (-0,5) SEK.
TOLV MÅNADER JANUARI - december

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 757,2 (709,0) MSEK, en
ökning med 7 procent.

· Koncernens EBITDA uppgick till 141,4 (77,6) MSEK, en ökning med 82
procent*.

· EBITDA-marginalen uppgick till 19 (11) procent*.
· Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till
59,1 (26,4) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 4,1 (0,0) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70,7 (90,2)
MSEK.

VD-kommentar

Börjar med att summera ett mycket framgångsrikt 2019 med levererad
tillväxt i båda affärsområdena, kraftigt ökat rörelseresultat och ett
antal förvärv genomförda under året. Det är med stor
tillfredsställelse jag konstaterar att flera av våra långsiktiga
satsningar börjat bära frukt under året. Genom att konsekvent
fortsätta exekvera på vår långsiktiga organiska tillväxtstrategi
kompletterat med strategiska och kompletterande förvärv är det min
fasta övertygelse att vi även fortsättningsvis har stor potential att
växa under lönsamhet. MedCaps förmåga att långsiktigt bygga starka,
konkurrenskraftiga bolag bedöms givetvis inte av utfallet under ett
enskilt kvartal eller år utan sett över de senaste elva åren har den
årliga vinsttillväxten varit trettio procent vilket jag tar som ett
kvitto på att modellen fungerar.

Den positiva utvecklingen i koncernen drivs primärt, liksom tidigare,
av vinsttillväxten inom medicinteknik där verksamheten fortsätter att
utvecklas väl med organisk försäljningstillväxt och expanderande
marginaler. Under kvartalet tillträdes det tyska EKG-bolaget Amedtec
och konsolideras in i koncernen från och med första november.
Förvärvet stärker Cardiolex produktportfölj inom diagnostiska
EKG-system samt dess närvaro i Centraleuropa genom en befintlig
säljorganisation samt en installerad bas av system. Vi ser stora
möjligheter att genom den nya plattformen introducera Cardiolex
digitala lösningar i de tysktalande delarna av Europa.

Vidare signerade Abilia förvärvet av Somna AB strax efter kvartalets
utgång och tillträdet skedde sista januari 2020. Somna har under de
senaste femton åren byggt upp en kategori förskrivna tyngdtäcken för
brukare i primärt Sverige och Danmark. Förvärvet kompletterar Abilias
framgångsrika produktportfölj inom kognition med en kategori
produkter som förskrivs till samma brukare som Abilias övriga
produktsortiment vilket ger goda synergier i både sälj- och
leveransledet.

Fjärde kvartalet var också ett steg i rätt riktning för vår nordiska
specialistläkemedelsportfölj och då framförallt för de sju viktigaste
produkterna för framtida tillväxt som totalt växte med 43 procent
jämfört med samma period föregående år. Framförallt accellererade
tillväxten för Cresemba under kvartalet vilket också betydde att
Cresemba passerade trettiomiljoner kronor i årstakt. I takt med att
denna portfölj utgör en allt större andel av verksamheten förväntas
också resultatutveckling i segmentet stabiliseras över tid och
driftsstörningar som den som inträffat i tredje kvartalet kommer då
ha en allt mindre betydelse för helheten. Under kvartalet skedde
också den förväntade återhämtningen i kontraktstillverkningsaffären
och den orderstock som sköts in i kvartalet på grund av tidigare
maskinproblem har till stor del levererats till kunder. Pågående
omställningsarbete i CDMO verksamheten pågår med oförminskad kraft
och i inledningen av 2020 sker också vissa ledningsförändringar
lokalt för att få än mer kraft i omställningsarbetet.

Året bekräftar att koncernen som helhet fortsätter att utvecklas
positivt. Jag konstaterar också att det finns mycket potential kvar
att hämta inom båda affärsområden samt att det finns gott om
förvärvsmöjligheter för att bygga vidare.

Karl Tobieson, VD
Stockholm 2020-02-17tockholm 2020-02-17ckholm 2020-02-17

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,5 (20,3) MSE

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil
46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att
förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka
med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och
affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer
information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medcap-ab/r/stark-avslutning-pa-2019,c3036748
https://mb.cision.com/Main/2678/3036748/1195014.pdf

Författare Cision News