Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-02

Medfield Diagnostics: Delårsrapport Tredje kvartalet 2016

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

· Omsättningen uppgick till 3 867 (2 707) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 743 (-5 532)
KSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,32) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -6 310 (-12 893) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli - 30 september 2016

· Omsättningen uppgick till 1 475 (778) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -999 (-1 430) KSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,08) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -2 718 (-3 151) KSEK

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2016

Under perioden besökte Medfield South Western Ambulance Trust (SWAST)
som är projektpartner i ett av Eurostarprojekten, som finansierar en
del av bolagets utvecklingskostnader för nästa generations
Strokefinder. Projektet syftar till mekanisk, informationsmässig och
processmässig optimering av Strokefinder för ambulanssjukvård. SWAST
är en mycket stor ambulansoperatör i England- antalet ambulanser är i
paritet med antalet i Sverige. Man ligger också långt fram i
utvecklingen av modern ambulanssjukvård. Således, är SWAST en utmärkt
partner för Medfield vid framtagandet av nästa generations
Strokefinder.

Medfield har i ett möte inlett diskussioner om kommande samarbete med
Kent Surrey Sussex Air Ambulance (KSS) som bedriver helikopterbaserad
ambulansverksamhet med fokus på högprioriterade incidenter och
patienter. KSS transporterar flera hundra patienter varje år med
huvudskador orsakade av till exempel trafik- eller fallolyckor.
Strokefinder kan vara ett effektivt verktyg för att optimera
behandlingen av dessa patienter samt nyttjandet dessa dyrbara och
begränsade prehospitala resurser.

Under perioden publicerade våra samarbetspartners vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och Chalmers studien
"Microwave technology for detecting traumatic intracranial bleedings:
test on phantom of subdural hematoma and numerical simulations".
Syftet med denna fantomstudie var att undersöka om
bredbands-mikrovågsteknik i kombination med en algoritm för
diagnosticering kan upptäcka subdurala hjärnblödningar. Fyra olika
fantomer med blödningar i olika storlekar mättes; 0, 40, 70 och 110
ml. Simuleringarna bestod av 1500 observationer för att efterlikna
förväntade variationer hos patientgruppen. Resultaten visar att
klassificeraren genomgående hade hög precision. För
laboratoriemätningarna var precisionen 100%. För de simulerade
dataseten var precisionen 82-96%.

Författarna konkluderar att denna metod med mikrovågsteknik i
kombination med en algoritm för diagnosticering har potential att
detektera kliniskt signifikanta blödningar. Detta är lovande för en
utveckling av enkla instrument för användning prehospitalt där det är
mycket viktigt att tidigt i vårdkedjan kunna fatta beslut om rätt
vårdinsats och vårdnivå för dessa många gånger svårbedömda patienter.

Medfield inledde under perioden ett samarbete med konsultbolaget
Symbioteq AB, specialister inom QA och regulatoriska frågor på det
medicinsk tekniska området. I och med detta samarbete intensifieras
nu CE-märkningsprocessen för produkten Strokefinder MD100.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Strokefinder-studien (VGR01) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har
nu efter amendment fått godkänt av läkemedelsverket för att
återupptas. Studien har designats om så att patienter kommer att
rekryteras direkt när de anländer med ambulans till sjukhuset.

Professor Mikael Elam, som är samordnare för studien säger "Genom att
rekrytera patienter direkt när de kommer för datortomografi gör vi
det möjligt att inkludera patienter i den akuta fasen, vilket vi är
angelägna om att kunna göra".

Studien är designad som en multicenterstudie, och diskussioner förs
med ett flertal center att ingå i studien och därigenom kunna öka
både storleken på studien och inklusionstakten.

VD kommentar

Medfield har under hösten tagit flera viktiga steg mot att bygga
starkare klinisk evidens och genomföra CE-märkning av Strokefinder
MD100. Det är särskilt glädjande att vi nu kan återuppta och utöka
multicenterstudien VGR01. Vi har nu betydligt bättre förutsättningar
än tidigare för att utveckla våra algoritmer och således prestandan
på Strokefinder MD100. Det skall bli mycket intressant att följa
denna och kommande studier under nästa år.

Samtidigt som vi förbereder bolaget och befintligt erbjudande för
kommersiell lansering, tar vi också flera viktiga steg för att
utveckla produktsortimentet och expandera internationellt. Vi är
naturligtvis i ett tidigt skede, men nu påbörjar vi resan med att ta
Strokefinder MD100 och kommande erbjudanden ut i världen.

Aktien

Per den 30 september 2016 uppgick antalet aktier i bolaget till 17 233
704.

Personaloptionsprogram

Medfield har tre, av bolagsstämman beslutade, personaloptionsprogram.
Fullt nyttjade omfattar de existerande optionsprogrammen 1 091 890
aktier, motsvarande knappt 6% av aktierna. Cirka 30% av optionerna
kvarstår i bolaget för att täcka framförallt sociala avgifter
kopplade till programmet. Bolagets styrelse har fattat beslut om att
inte nyttja det andra av årsstämman beslutade programmen, omfattande
maximalt 230 000 aktier, varför den totala utspädningen begränsas
till mindre än 4,8%.

Principer för delårsrapportens upprättande

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning
av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter

2017-02-22 Bokslutskommuniké för 2016

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 2 november 2016

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

Mikael Persson Styrelseordförande

Bengt Arne Sjöqvist Styrelseledamot

Stefan Blomsterberg Styrelseledamot

Stefan Jacobsson Styrelseledamot

Anna Söderlund Styrelseledamot

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/delarsrapport-tredje-kv...
http://mb.cision.com/Main/11638/2113994/583934.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.