Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-31

Medical Prognosis Institute: Oncology Venture A/S publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2018

Oncology Venture A/S ("Oncology Venture", tidigare Medical Prognosis
Institute
A/S) publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari till juni
2018. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets
hemsida (
www.medical-prognosis.com ). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Resultaträkning H1 2018
Nettoomsättningen uppgick till 1,596 KDKK (föregående år 3,060 KDKK).
EBITDA-resultatet uppgick till -6,355 KDKK (föregående år -16,082 KDKK).
Vinstmarginalen uppgick till -400 % (föregående år -526%). Den förbättrade
marginalen är hänförlig till minskade personalkostnader. Personalkostnaderna
uppgick till 3,603 KDKK (föregående år 15,190 KDKK). Resultatet före skatt
uppgick till en förlust om 2,399 KDKK (föregående år en förlust om -20,482
KDKK). Detta är främst hänförligt till en vinst på avyttring av ägarandelen i
Oncology Venture Sweden AB, vilket uppgick till 10,796 DKK. Bolaget
realiserade en nettovinst om 3,649 KDKK (föregående år en nettoförlust om
-19,419 KDKK). Nettovinst per aktie: 0,15 DKK (-0,82 DKK). Totalt antal
aktier per 30 juni 2018: 24,647,555.
Per den 21 augusti 2018, registreringsdatumet för sammanslagningen, ökades
antalet aktier i bolaget som ett resultat av detta till 50 271 278 som
beskrivet i sammanslagningsprospektet publicerat den 1 maj 2018.

Balansräkning
Totala tillgångar uppgick till 20,856 KDKK (föregående år 21,241 KDKK), vilket
till största del bestod av förutbetalda intäkter och andra fordringar.
Bolagets kassa och bank uppgick till 2,385 KDKK (1,920 KDKK). Totala skulder
uppgick till 13,658 KDKK (föregående år 16,330 KDKK) och bestod till största
de-len av leverantörsskulder. Bolagets eget kapital uppgick till 7,198 KDKK
(föregående år 4,911 KDKK). Kassa och bank samt fordringar i det sammanlagda
bolaget uppgick totalt till cirka 25,1 MDKK.

Kassaflöde
Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,233 KDKK
(föregående år -2,624 DKK). Bolagets kassaflöde från
finansieringsverksamheten uppgick 5,745 KDKK (föregående år -794 KDKK).

För fullständig halvårsrapport, se bolagets hemsida
(www.medical-prognosis.com ) alternativt filen som är bifogad till detta
pressmeddelande.

Den första kompletta rapporten för det sammanslagna bolaget Oncology Venture
A/S (det vill säga Oncology Venture Sweden AB och Oncology Venture A/S
(tidigare Medical Prognosis Institute A/S)) kommer att vara rapporten för Q3
2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Peter Buhl Jensen, MD, PhD Ulla Hald Buhl,
IR&kommunikation
E-mail: pbj@oncologyventure.com E-mail:
uhb@oncologyventure.com
Telefon: +45 21 60 89 22 Telefon: +45 21 70 10
49

Om Oncology Venture A/S
Oncology Venture är verksamt inom forskning och utveckling av
anticancerläkemedel via det helägda dotterbolaget Oncology Venture ApS.
Oncology Venture använda Drug Response Prediction - DRP® - för att öka
sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att
ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från
läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som
undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas
2-studie av LiPlaCis i metastaserande bröstcancer. Bolaget använder en modell
som ändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I
stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer screenas
patientens tumörgener först och endast de patienter som mest troligt svarar
på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp
reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.

Den nuvarande produktportföljen omfattar: LiPlaCis® en liposomal formulering
av cisplatin i pågående fas 2-studie för bröstcancer; 2X-121 - en
PARP-inhibitor i pågående fas 2 för bröstcancer, dovitinib som initieras för
bröstcancer, 2X-111 fas 2 - en liposomal formulering av doxorubicin under
tillverkning för fas 2 i bröstcancer, irofulven fas 2 som initieras för
prostatacancer; samt APO010, en immunoonkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt
myelom.

Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles:
Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat
precisionsmedicinbolag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111 och
OV-SPV 2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib.

Framåtblickande uttalanden
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper
risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför
vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt
från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena.
Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer,
målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information
som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är
uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra
försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi
åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera
framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller
omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs
enligt lag.

Certified Adviser:Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22,
Malmö, Sweden

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
31 augusti 2018.

OV publicerar H1-rapport
http://hugin.info/158657/R/2213653/863455.pdf
OV AS - Halvårsrapport H1 2018
http://hugin.info/158657/R/2213653/863456.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Medical Prognosis Institute via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.