Du är här

2017-05-23

Medicover: ERBJUDANDEPRISET I MEDICOVERS NOTERING FASTSTÄLLT TILL 56 KRONOR PER AKTIE - HANDEL PÅ NASDAQ STOCKHOLM INLEDS ...

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN
JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA
OLAGLIG. ANDRA BEGRÄNSNINGAR ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET VIKTIGA
UPPLYSNINGAR I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Medicover AB (publ) ("Medicover" eller "Koncernen"), offentliggör idag
utfallet av erbjudandet och noteringen ("IPO" eller "Erbjudandet") av
Medicovers B-aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet
har varit stort, både bland svenska och internationella
institutionella investerare samt hos allmänheten i Sverige.
Erbjudandet övertecknades flera gånger.

Erbjudandet i korthet

· Erbjudandepriset har fastställts till 56 kronor per aktie, vilket
motsvarar ett börsvärde om 7,5 miljarder kronor

· Erbjudandet omfattar 36 262 500 nyemitterade B-aktier, vilket
motsvarar cirka 27,2 procent av det totala antalet aktier i Medicover
efter Erbjudandets genomförande

· Genom emissionen av de nya B-aktierna kommer en bruttolikvid om
cirka 2,0 miljarder kronor (cirka 208 miljoner euro)[1] tillföras
Medicover

· För att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Celox
Holding AB ("Celox") och R12 Kapital Fund I AB ("R12") förbundit sig
att sälja upp till 5 439 375 befintliga B-aktier motsvarande 15
procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet
("Övertilldelningsoptionen")

· Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo,
kommer Erbjudandet att omfatta 41 701 875 B-aktier, motsvarande cirka
31,3 procent av det totala antalet utestående aktier efter
Erbjudandets genomförande och 81,1 procent av det totala antalet
utestående B-aktier efter Erbjudandets genomförande

· Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 2,3 miljarder kronor,
förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo

· Efter Erbjudandets genomförande kommer antalet aktier i Medicover
att uppgå till 133 335 195 och det totala antalet röster kommer uppgå
till 87 062 551

· Erbjudandet övertecknades flera gånger och fler än 2 000
investerare har tilldelats aktier i Medicover och alla investerare
som har ansökt om att förvärva aktier i Erbjudandet till allmänheten
i Sverige har blivit tilldelade aktier

· Efter Erbjudandets genomförande kommer Celox att förbli den
största aktieägaren i Medicover och äga cirka 35,4 procent av
aktierna och 54,2 procent av rösterna i Koncernen, förutsatt att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo

· Handel i Medicovers B-aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag, den
23 maj 2017 under kortnamnet "MCOV B"

· Beräknad likviddag är den 26 maj 2017
[1] Baserat på en växelkurs SEK/EUR på 9,77.

För mer information om Erbjudandet, se Medicovers pressmeddelanden den
2 och 11 maj 2017.

Rådgivare

Jefferies International Limited och SEB är Joint Global Coordinators
och Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet. Carnegie och Nordea
är Joint Bookrunners. Vinge är legal rådgivare åt Medicover. Gernandt
& Danielsson är legal rådgivare åt Joint Global Coordinators och
Joint Bookrunners.

Om Medicover

Medicover är ett ledande internationellt vård- och diagnostikföretag
med verksamhet i Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och vissa andra
marknader, främst i Central- och Östeuropa. Medicover utökar dessutom
sin geografiska närvaro genom att expandera till den snabbväxande
vårdmarknaden i Indien. Medicover erbjuder ett brett utbud av vård-
och diagnostiktjänster genom ett omfattande nätverk av kliniker och
laboratorier, samt avancerad, internt utvecklad mjukvara och
informationssystem. Medicover erbjuder sina tjänster genom två
divisioner, Healthcare Services och Diagnostic Services.

Divisionen Healthcare Services tjänster omfattar primärvård till
specialiserad öppen- och slutenvård och svarade under räkenskapsåret
2016 för 49 procent av Koncernens nettoomsättning, främst genom en
integrerad vård- och betalmodell som till en stor del består av
privat sjukförsäkring i form av arbetsgivarfinansierade
personalförmåner. Divisionen Healthcare Services driver mer än 100
vårdcentraler i 7 länder, och har 889 000 medlemmar som genererade
mer än 4,9 miljoner patientbesök 2016.

Divisionen Diagnostic Services har ett brett utbud av diagnostiska
laboratorietjänster som omfattar rutin- och avancerade tester inom
alla större kliniska patologispecialiteter. Under räkenskapsåret 2016
genererade divisionen 51 procent av Medicovers totala nettoomsättning
samt hanterade över 115 miljoner tester genom sitt nätverk av 91
kliniska laboratorier och 454 blodprovscentraler.

Sedan Koncernens grundande 1995 har Medicovers omsättning ökat varje
år och sedan 2006 har den ökat nästan sjufaldigt, med en organisk
tillväxt som stått för över 70 procent av tillväxten. 2016 uppgick
Medicovers omsättning till 497 miljoner euro och justerad EBITDA till
46 miljoner euro.

Om Celox

Celox grundades 2004 i Sverige med fokus på investeringsverksamhet men
erbjuder även investeringstjänster. Celox är idag helägt av Jonas och
Christina af Jochnicks Stiftelse, en välgörenhetsstiftelse som
registrerades 2011.

Celox primära verksamhet är att förvalta sitt kapital. Detta görs
primärt genom investeringar i noterade och onoterade aktier,
investeringsfonder, private equity-fonder och privata företag. Celox
kontrollerar även ett antal verksamheter i olika länder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Director - Corporate Communications & Investor
Relations

Telefon: 0733 666 599

E-post: paula.treutiger@medicover.com

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande
att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa
eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i bolaget. Detta
pressmeddelande har inte distribuerats, och kommer inte att
distribueras eller på annat vis skickas till Australien, Kanada,
Japan, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra
brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan
jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och
kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S.
Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas
eller säljas i USA. Bolaget kommer inte att registrera någon del av
erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva
värdepapperna.

Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt
enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga
ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant
hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet").
Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet har
publicerats och kan erhållas från Medicover. Investerare bör inte
teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring
annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat
Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och
endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat,
på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana
investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i
den EES-medlemsstaten.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i)
personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii)
professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K.
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("Ordern") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra
personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka
omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i
(i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer").
Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till,
erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt
förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer
som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på
detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden
som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som
inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana
uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis
innehåller uttryck som anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar",
"antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt
uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar",
"potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till"
eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser
framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och
förväntningar på bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt
och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt
andra omständigheter som påverkar bolaget, varav många i sin tur är
baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i
befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller
ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar
(inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper,
redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller
tillsammans skulle kunna vara av betydelse för bolagets resultat
eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om bolaget bedömer
att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig
föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter,
oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller
omöjliga att förutse och som kan ligga utanför bolagets kontroll.
Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga
faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt
från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana
framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid
den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare
uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer
detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på bolagets
verksamhet och den marknad varpå bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som
återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta
pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.
Varken bolaget eller någon annan person åtar sig att granska,
uppdatera, bekräfta eller publicera några justeringar avseende några
framåtriktade uttalanden för att reflektera händelser som ske...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.