Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

Medicover: UTNYTTJANDE AV ÖVERTILLDELNINGSOPTIONEN I MEDICOVER OCH SLUT PÅ STABILISERINGSPERIODEN

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN
JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA
OLAGLIG. ANDRA BEGRÄNSNINGAR ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET VIKTIGA
INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Joint Bookrunners (definieras nedan) har meddelat Medicover AB (publ)
("Medicover" eller "Koncernen"), Celox Holding AB ("Celox") och R12
Kapital Fund I AB ("R12") att övertilldelningsoptionen har utnyttjats
till fullo avseende 5 439 375 befintliga B-aktier i Medicover samt
att stabiliseringsperioden har upphört.

· I samband med erbjudandet och noteringen av Medicovers B-aktier på
Nasdaq Stockholm ställde Celox och R12 ut en option till Joint
Bookrunners att förvärva upp till 5 439 375 befintliga B-aktier, att
användas för att täcka så kallad övertilldelning av aktier i
erbjudandet.

· Inga stabiliseringsåtgärder har genomförts sedan noteringen och
med hänsyn till Medicovers aktiekursutveckling har Joint Bookrunners
beslutat att utnyttja övertilldelningsoptionen till fullo och avbryta
stabiliseringsperioden.

· Utnyttjandet av övertilldelningsoptionen innebär att totalt 41 701
875 aktier har sålts genom erbjudandet, motsvarande cirka 31,3
procent av det totala antalet aktier och 81,1 procent av antalet
B-aktier i Medicover.

· Efter utnyttjande av övertilldelningsoptionen innehar Celox 47 157
365 A-aktier i Medicover, motsvarande cirka 35,4 procent av det
totala antalet utestående aktier och 54,2 procent av rösterna i
bolaget.

Jefferies International Limited och SEB var Joint Global Coordinators
och Joint Bookrunners vid noteringen. Carnegie och Nordea var Joint
Bookrunners.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Paula Treutiger, Director - Corporate Communications & Investor
Relations

Telefon: 0733 666 599
E-post: paula.treutiger@medicover.com
Denna information är sådan information som Medicover AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 17:30 CEST.

Om Medicover

Medicover är ett ledande internationellt vård- och diagnostikföretag
med verksamhet i Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och vissa andra
marknader, främst i Central- och Östeuropa. Medicover utökar dessutom
sin geografiska närvaro genom att expandera till den snabbväxande
vårdmarknaden i Indien. Medicover erbjuder ett brett utbud av vård-
och diagnostiktjänster genom ett omfattande nätverk av kliniker och
laboratorier, samt avancerad, internt utvecklad mjukvara och
informationssystem. Medicover erbjuder sina tjänster genom två
divisioner, Healthcare Services och Diagnostic Services.

Divisionen Healthcare Services tjänster omfattar primärvård till
specialiserad öppen- och slutenvård och svarade under räkenskapsåret
2016 för 49 procent av Koncernens nettoomsättning, främst genom en
integrerad vård- och betalmodell som till en stor del består av
privat sjukförsäkring i form av arbetsgivarfinansierade
personalförmåner. Divisionen Healthcare Services driver mer än 100
vårdcentraler i 7 länder, och har 889 000 medlemmar som genererade
mer än 4,9 miljoner patientbesök per år.

Divisionen Diagnostic Services har ett brett utbud av diagnostiska
laboratorietjänster som omfattar rutin- och avancerade tester inom
alla större kliniska patologispecialiteter. Under räkenskapsåret 2016
genererade divisionen 51 procent av Koncernens totala nettoomsättning
samt hanterade över 115 miljoner tester genom sitt nätverk av 91
kliniska laboratorier och 454 blodprovscentraler.

Om Celox

Celox grundades 2004 i Sverige med fokus på investeringsverksamhet men
erbjuder även investeringstjänster. Celox är idag helägt av Jonas och
Christina af Jochnicks Stiftelse, en välgörenhetsstiftelse som
registrerades 2011.

Celox primära verksamhet är att förvalta sitt kapital. Detta görs
primärt genom investeringar i noterade och onoterade aktier,
investeringsfonder, private equity-fonder och privata företag. Celox
kontrollerar även ett antal verksamheter i olika länder.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande
att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa
eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i bolaget. Detta
pressmeddelande har inte distribuerats, och kommer inte att
distribueras eller på annat vis skickas till Australien, Kanada,
Japan, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra
brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan
jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och
kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S.
Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas
eller säljas i USA. Bolaget kommer inte att registrera någon del av
erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva
värdepapperna.

Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt
enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga
ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant
hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet").
Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet har
publiceras, och kan erhållas från Medicover. Investerare bör inte
förvärva värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat
än på grundval av information som återfinns i prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat
Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och
endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat,
på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana
investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i
den EES-medlemsstaten.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i)
personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii)
professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K.
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("Ordern") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra
personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka
omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i
(i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer").
Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till,
erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt
förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer
som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på
detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden
som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som
inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana
uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis
innehåller uttryck som anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar",
"antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt
uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar",
"potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till"
eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser
framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och
förväntningar på bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt
och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt
andra omständigheter som påverkar bolaget, varav många i sin tur är
baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i
befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller
ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar
(inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper,
redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller
tillsammans skulle kunna vara av betydelse för bolagets resultat
eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om bolaget bedömer
att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig
föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter,
oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller
omöjliga att förutse och som kan ligga utanför bolagets kontroll.
Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga
faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt
från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana
framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid
den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare
uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer
detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på bolagets
verksamhet och den marknad varpå bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som
återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta
pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.
Varken bolaget eller någon annan person åtar sig att granska,
uppdatera, bekräfta eller publicera några justeringar avseende några
framåtriktade uttalanden för att reflektera händelser som sker eller
omständigheter som uppkommer avseende innehållet i detta
pressmeddelande.

Jefferies International Limited är auktoriserade och regleras i
Storbritannien av Financial Conduct Authority, Skandinaviska Enskilda
Banken AB, Carnegie Investment Bank AB och Nordea Bank AB regleras av
Finansinspektionen, och arbetar exklusivt för Koncernen och Celox och
R12 och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att
betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av detta
meddelande eller inte) som en klient i samband med Erbjudandet. De
ansvarar inte gentemot någon annan än Koncernen och Celox och R12 i
att tillhandahålla det skydd som ges deras respektive klienter eller
för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan
transaktion eller arrangemang som avses i detta pressmeddelande.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och
diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort
antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt
laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016,
så uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och
anställda till 14 400. För mer information, besök www.medicover.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medicover/r/utnyttjande-av-overtilldelningsopt...
http://mb.cision.com/Main/15662/2281061/683569.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.