Du är här

2017-09-22

MedicPen: Beslut om företrädesemission om cirka 28 MSEK för introduktion i USA och utökade marknadsinsatser

Den 21 september 2017 (efter AktieTorgets stängning) beslutade
styrelsen i MedicPen AB (publ) ("MedicPen") - med stöd av
bemyndigande från bolagsstämman - att genomföra en företrädesemission
av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Fulltecknad
nyemission tillför MedicPen initialt cirka 28 MSEK före
emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna
tillförs MedicPen mellan cirka 11,7 MSEK och cirka 18,7 MSEK före
emissionskostnader. MedicPen har erhållit garantiåtagande om cirka
22,4 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen.

VD Fredrik Westman kommenterar

"Jag hade förmånen att tillträda som VD i MedicPen i början av
sommaren. Bolaget stod då inför möjligheten att nå sitt största
genombrott någonsin. Och nu är vi där. Efter att ha kämpat hårt i
månader med att utveckla Medimi®Smart i enlighet med danska kommuners
önskemål fick MedicPen äntligen ett välförtjänt genombrott och inte
minst ett kvitto på att Bolagets systemlösning har en väsentlig nytta
och funktion. Genom att tillsammans med CareConsult A/S och Falck
Danmark vinna en upphandling där nio danska kommuner ska genomföra
innovativa insatser inom äldreomsorg och sjukvård har vi visat att
MedicPens produkt har goda framtidsutsikter. Inte minst det faktum
att Danmark kan betraktas som världsledande inom e-hälsovård visar
att MedicPen nu kan komma att stå inför ett större genombrott.

Nu gäller det att ta tillvara alla de möjligheter som uppstått och
avancera framåt. Detta gör vi genom att vara metodiska och
strukturerade och följa sedvanliga processer inom medtech-branschen.
Därmed bygger vi en solid grund som utgör bolagets utgångspunkt när
vi nu ska utöka marknadsinsatserna i Danmark och i andra europeiska
länder samt inte minst genomföra förberedelser inför en introduktion
av Medimi@Smart i USA.

Min förhoppning är att Du vill delta i företrädesemissionen och bidra
till att ta MedicPen till högre nivåer. Pengarna vi vill ta in ska i
huvudsak användas till tre saker. För det första ska vi satsa pengar
på marknadsinsatser, bland annat i Danmark i syfte att skapa ett
solitt brofäste på marknaden och inte minst försöka skapa kassaflöde.
Vi kommer också att börja bearbeta andra väsentliga marknader i
Europa. För det andra kommer vi att genomföra åtgärder som krävs för
att introducera Medimi®Smart i USA. För det tredje kommer vi att
fokusera på att vidareutveckla Medimi®Smart och lansera en ny version
senast 2019."

Erbjudande i sammandrag

· Teckningstid: 4 oktober - 18 oktober 2017.
· Teckningspost: Varje unit består av tre aktier och en
teckningsoption av serie TO 4.

· Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt.
Nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje
unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption
av serie TO 4. Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i
första hand personer som även tecknat units med stöd av uniträtter, i
andra hand andra som tecknat units utan stöd av uniträtter och i
tredje hand emissionsgaranter.

· Teckningskurs: 3,00 SEK per unit, vilket motsvarar 1,00 SEK per
aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår
ej.

· Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 29
september 2017. Sista dag för handel i MedicPens aktie inklusive rätt
att erhålla uniträtter är den 27 september 2017 och första dag för
handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 28 september
2017.

· Emissionsvolym: Högst 28 043 533 aktier, högst 9 347 844
teckningsoptioner av serie TO 4.

· Vid full teckning av units i företrädesemissionen kommer Bolaget
att tillföras cirka 28 MSEK före emissions- och garantikostnader,
vilka beräknas uppgå till cirka 5 MSEK varav garantikostnader utgör
cirka 2,2 MSEK.

· MedicPen har erhållit garantiåtaganden om cirka 22,4 MSEK,
motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen.

· Antal aktier innan företrädesemissionen: 84 130 600 aktier.
· Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på
AktieTorget under perioden 4 oktober - 16 oktober 2017.

· Handel med BTU (betald tecknad unit): Handel med BTU äger rum på
AktieTorget från och med den 4 oktober 2017 fram till dess att
företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas
ske i mitten av november 2017.

· Handel med TO 4: Teckningsoptionerna av serie TO 4 kommer noteras
och handlas på AktieTorget efter registrering av
företrädesemissionen.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 4

En teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en ny
aktie under perioden 21 maj - 1 juni 2018 till en teckningskurs som
motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för
Bolagets aktier under perioden 2 - 16 maj 2018. Teckningskursen kan
dock inte understiga 1,25 SEK/aktie eller överstiga 2,00 SEK/aktie.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4 tillförs
Bolaget ytterligare cirka 11,7 - 18,7 MSEK, före emissionskostnader
vilka vid högsta teckningskurs beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK.
Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Aktietorget.

Garantiåtagande

MedicPen har erhållit garantiåtaganden om cirka 22,4 MSEK, motsvarande
cirka 80 procent av företrädesemissionen. Kontant provision utgår
enligt garantiavtalen om tio (10) procent på garanterat belopp.

De ställda åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti,
spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare
information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer
att offentliggöras i prospekt senast i samband med att teckningstiden
inleds.

Fullständiga villkor och anvisningar samt ytterligare information om
garantiåtagande kommer att offentliggöras i prospekt senast i samband
med att teckningstiden inleds.

Brygglån

I väntan på emissionslikviden har Bolaget ingått en låneförbindelse
avseende ett brygglån om 3 MSEK. Lånet löper med två procents
månatlig ränta under högst sex månader. Bolaget har för avsikt att
slutbetala hela lånet med hjälp av emissionslikviden.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura
Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen
Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma,
Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 september 2017.

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar
för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på
MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner
fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens
framkant och är utvecklade för integrering i IT miljöer. Bolaget är
noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medicpen/r/beslut-om-foretradesemission-om-cir...
http://mb.cision.com/Main/11586/2351996/726090.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.