Du är här

2017-11-22

MedicPen: Delårsrapport Q3

MedicPen AB (publ)

Org.nr. 556576-4809

1 juli - 30 september 2017

Sammanfattning av delårsrapport 3 2017

20170701 - 20170930 (kvartal 3)

o Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK)

o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 084 071 SEK (2 641 577 SEK)

o Resultatet per aktie* uppgick till -0.04 SEK (0,03 SEK)

o Soliditeten per den 30 september 2017 uppgick till 41% (92 %)

* Beräknat utifrån 84 130 600 antal aktier

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2017

· Den 17 augusti handelsstoppades MedicPens aktie. Skälet var att
NOPII publicerade nyheten om att MedicCare, konsortiet som MedicPen
ingår i, hade vunnit upphandlingen. Handeln i MedicPens aktie
återupptogs samma dag.

· Den 17 augusti meddelade MedicPen att Konsortiet MedicCare vunnit
den viktiga NOPII-upphandlingen.

· 29 augusti meddelas att inget överklagande inkommit till NOPII och
att avtalet mellan konsortiet och NOPII därmed kunde undertecknas.

· Den 22 september meddelade bolaget att styrelsen fattat beslut om
att genomföra en företrädesemission om cirka 28 miljoner kronor.
Skälet till nyemissionen var bland annat att finansiera
marknadsinsatser och förbereda en introduktion av Medimi®Smart i USA.

Händelser efter utgången av tredje kvartalet 2017

· Den 3 oktober offentliggjordes via pressmeddelande bolagets
prospekt, teaser och anmälningssedel.

· 4 oktober skickades ett pressmeddelande om inledning av
teckningstid i nyemissionen.

· Den 16 oktober meddelade bolaget att FinWire publicerat ett
reportage om MedicPen.

· 24 oktober skickade MedicPen ett pressmeddelande om att
nyemissionen var fulltecknad.

· Den 13 november skickade bolaget ut en uppdatering där det
redogjordes för det tekniska utvecklingsarbetet, läget vad gäller
leverans av Medimi®Smart till NOPII-kommunerna samt att MedicPens
styrelseordförande och VD tecknat aktier i den genomförda
nyemissionen.

Tidpunkter för ekonomisk information

2018-02-21 Bokslutskommuniké för 2017

2018-04-19 Årsstämma

VD har ordet

Det är bråda dagar hos MedicPen och våra samarbetspartners just nu.
Tillsammans arbetar vi intensivt för att få allt på plats. Arbetet
med mjukvaran och hårdvaran i Medimi®Smart ska slutföras, finslipas
och samkörs nu tillsammans med vår partner CareConsults system som i
sin tur ska kommunicera med kommunernas vårdsystem.

Arbetet med verifieringar och valideringar slutförs just nu och de
första CE-märkta Medimi®Smart levereras till NOPII-kommunerna vid
årsskiftet. Många beslut fattas dagligen och vi står i ständig
förbindelse med partners och NOPII:s projektledare. Det är hektiskt
samtidigt som en positiv anda gör att arbetet är inspirerande.

Utfallet av bolagets nyemission var positivt och ger MedicPen ro att
fokusera på de väsentliga uppgifter som ska hanteras för att bygga
marknad, vidareutveckla Medimi®Smart och skala upp produktionen.
Eftersom bolaget inom några veckor har en säljbar produkt kommer
mycket tid och energi att läggas på marknadsinsatser och försäljning
framöver.

Det är alltså många viktiga och spännande händelser som väntar i
framtiden, både på kort och lång sikt. För att genomföra dessa
effektivt har styrelsen initierat ett strategiskt arbete där vi ska
diskutera en rad olika frågeställningar samt inte minst definiera och
prioritera alla de uppgifter som ska lösas. Jag är övertygad om att
MedicPen har en unik produkt som svarar mot ett reellt behov. Nu
gäller det att ta till vara denna möjlighet genom att arbeta
strukturerat och metodiskt så att vi kan ta bolaget till nya och
högre nivåer. Det ska bli oerhört spännande att tillsammans med
styrelsen och medarbetare ta fram en strategi där vi beslutar om allt
från produktutveckling och produktion till marknadskommunikation och
försäljning.

Med rätt människor som besitter rätt kompetens och erfarenheter kan
ett företag nå hur långt som helst. Vi är just nu sju personer som
arbetar heltid i MedicPen. Jag upplever att vi är ett mycket
välfungerande team bestående av personer med gedigen erfarenhet av
CE- och UL-märkning, produktutveckling, mjuk- och hårdvara,
elektronik, produktion och logistik och försäljning. Detta bådar gott
inför framtiden när vi nu tar MedicPen till högre nivåer.

Fredrik Westman

VD, MedicPen AB

Medicpen AB

Bakgrund - statistik över följsamhet

MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och
övervakning vid medicinering. Att problem finns inom området och att
behovet av förbättring är stort, visar nedanstående uppgifter, där
det framgår att oföljsamhet och annan felaktig användning av
läkemedel är orsak till:

· 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus.
· 25 procent av alla intagningar av patienter över 65 år.
· 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar.
· Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet.

Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm

MedicPen Aktiebolag (publ)

MedicPen Aktiebolag (publ) ("MedicPen") är ett svenskt företag med en
helsvensk och patenterad teknisk innovation för digitaliserad
medicindispensering som möter behov från såväl patienter som personal
inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen
är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en
handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I
dagsläget har MedicPen cirka 2200 aktieägare. MedicPen AB har sitt
huvudkontor i Lomma.

Medimi®Pro och Medimi®Smart - ett system för medicinhantering

Medimi®Pro

Medimi®Pro finns med GSM, CDMA, Bluetooth och USB. Om GSM/CDMA väljs
är det lätt att sända larm vid missad dos till anhörig eller
vårdgivare. Med Bluetooth finns möjlighet att kommunicera med
datorer, telefoner och läsplattor. Till större kunder tillhandahåller
MedicPen ett kommunikationsportal, Gateway eller Remote. En Android
app förenklar dosering för både patienter och sjukvårdspersonal.

Tablettmagasinen är en central del i Medimi®-systemet.
Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tabletter till patienten, det
vill säga påfyllning av magasinen behöver inte ske hos patienten.
Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som skickats per
post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är
hög på grund av att läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten
höjs ytterligare när tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar
risken som den mänskliga faktorn utgör. Hanteringen av medicinerna
blir både flexibel och säker.

Mjukvaran i Medimi® håller rätt på och påminner när det är dags att ta
sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i
rätt ordning. Medimi®Pro registrerar alla utmatningar så att man i
efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt.

Medimi®Pro är försedd med ett högre teknikinnehåll och mer avancerad
mjukvara. Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av
historiken i medicineringen har visat sig ge betydligt bättre
följsamhet och vårdresultat.

Medimi®Smart

Medimi®Smart är en stationär medicindispenser som kan fyllas med 8, 12
och 16 olika mediciner. Medicinerna förvaras precis som i vanliga
Medimi i magasin men i detta fall rymmer varje magasin 28 tabletter.
Medimi®Smart kan, förutom de mediciner som finns i maskinen, hantera
påminnelser för upp till 6 st mediciner som inte förvaras i maskinen,
till exempel salvor, sprutor med mera.

Medimi®Smart är avsedd att integreras i större vårdsystem men fungerar
även som "standalone" enhet. Medimi®Smart kan skicka fjärrlarm både
via mail, sms och http:

Integrerad i ett större vårdsystem, som t ex uppkopplad via
molntjänster med den elektroniska patientjournalen, fås alla
inställningar om medicinering från det överordnade systemet och ingen
inmatning av mediciner, tider och antal sker lokalt. Risken för fel
minimeras då medicineringsinformationen kommer direkt ifrån
vårdsystemen.

Eftersom Medimi®Smart alltid är uppkopplad finns möjligheten att
övervaka driftstatus hos dispensern. Det finns möjligheten att i god
tid upptäcka om någon medicin håller på att ta slut eller om man
drabbats av strömavbrott.

Marknadssegment

Läkemedelsindustrin

Vid komplicerade och dyra behandlingar är Medimi®Pro ett pålitligt
verktyg för att underlätta följsamhet av en ordination. Genom
Medimi®Pro kan antalet feldoseringar reduceras kraftigt. Förbättrad
följsamhet ger betydande besparingar och ökade intäkter.

Kliniska prövningar

En av styrkorna med Medimi®Pro är att den kan utrustas med olika typer
av mobil kommunikation som GSM/CDMA eller Bluetooth. Medimi®Pro
skickar då följsamhetsdata i realtid. All statistik över
medicineringen registreras och överförs så att analys och utvärdering
kan ske. Genom att Medimi®Pro säkerställer bättre följsamhet, kommer
läkemedelsföretag som genomför kliniska prövningar att erhålla
säkrare kliniska resultat.

Sjukhus och äldreboende

Genom att använda Medimi®Smart och Medimi®Pro på äldreboende och i
vården får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på att patienterna
får den medicin som ordinerats i rätt tid och i rätt mängd.
Medicinhanteringen blir säkrare eftersom man inte behöver blanda
dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i
form av exempelvis sms eller mejl från Medimi®Smart eller Medimi®Pro
ifall medicinen inte matas ut inom föreskriven tid. Följsamhetsdata
kan dessutom kopplas till patientjournalen.

Hemsjukvård

Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av sms eller mejl
från Medimi® Smart eller Medimi®Pro ifall patienten inte följer
ordinationen och missar att mata ut medicindosen. Via sms eller mejl
kan vårdgivaren erhålla följsamhetsdata kopplad till patientens
journal.

Telemedicin, e-hälsotjänster och integrering i andra system

Medimi®Pro och Medimi®Smart är unika eftersom man fjärrstyrt kan styra
och göra ändringar i medicineringschemat, också när Medimi®Pro eller
Medimi®Smart är ute hos patienten. Detta är möjligt eftersom varje
tablett ligger separat i tablettmagasinen, och den digitala tekniken
möjliggör kommunikation från och till Medimi®Pro/ Medimi®Smart. Då
kan man till exempel stänga av en medicin om patientens
hälsotillstånd ändras, öka eller minska dosen eller till och med
starta en ny medicinering om behov av det skulle uppstå (förutsatt
att medicinen finns förberedd i Medimi®Pro/ Medimi®Smart). Det ger en
dosflexibilitet som är unik.

Olika delar inom läkemedelsindustrin har olika kravspecifikationer.
Den hantering och teknik som krävs vid till exempel...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.