Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-24

MedicPen: Företrädesemissionen fulltecknad och MedicPen tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader

MedicPens företrädesemission, som genomfördes för introduktion i USA
och utökade marknadsinsatser, avslutades den 18 oktober 2017 och är
fulltecknad. Teckningsgraden upgår till hundra procent. MedicPen
tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader. Garantiåtagandena
behövs därmed inte tas i anspråk. Vid fullt nyttjande av
teckningsoptionerna tillförs MedicPen ytterligare mellan cirka 11,7
MSEK och cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader.

VD Fredrik Westman kommenterar

"Det är fantastiskt skönt att emissionen blev fulltecknad så att
MedicPen kan få arbetsro och på allvar ta nästa steg, framför allt
slutföra utvecklingsarbetet av Medimi®Smart, utöka marknadsinsatserna
i Danmark och efter årsskiftet börja förberedelserna för att
introducera Medimi®Smart i fler länder. Det är med oerhörd tacksamhet
vi konstaterar att så många gamla och nya aktieägare tror på bolaget.
Styrelsen och vi som arbetar operativt i bolaget kommer att göra vårt
yttersta för att förvalta det förtroendet väl."

Teckning och tilldelning
Totalt tecknades 9 413 979 units motsvarande 28 241 937 SEK. Genom
emissionen nyemitteras 28 043 532 aktier och 9 347 844
teckningsoptioner av serie TO 4. 7 169 108 units (cirka 77 procent av
emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt och
2 178 736 units (cirka 23 procent av emissionsvolymen) tilldelas
tecknare utan stöd av företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade
att skickas ut idag, den 24 oktober 2017. MedicPen tillförs cirka 23
MSEK efter emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till
cirka 5 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 2,2 MSEK.

Aktier och aktiekapital
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 7 010 833,2600
kronor fördelat på 112 174 132 aktier. Dessutom kommer 9 347 844
teckningsoptioner av serie TO 4 finnas utgivna. Handel med betalda
tecknade units (BTU) pågår fram till dess att företrädesemissionen
har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av
november 2017.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 4

En teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en ny
aktie under perioden 21 maj - 1 juni 2018 till en teckningskurs som
motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för
Bolagets aktier under perioden 2 - 16 maj 2018. Teckningskursen kan
dock inte understiga 1,25 SEK/aktie eller överstiga 2,00 SEK/aktie.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4 tillförs
Bolaget ytterligare cirka 11,7 - 18,7 MSEK, före emissionskostnader
vilka vid högsta teckningskurs beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK.
Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Aktietorget.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura
Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen
Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma,
Sverige, + 46 738 145 215, info@medicpen.com. Eller besök
www.medicpen.com.

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 oktober 2017.

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar
för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på
MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner
fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens
framkant och är utvecklade för integrering i IT miljöer. Bolaget är
noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medicpen/r/foretradesemissionen-fulltecknad-oc...
http://mb.cision.com/Main/11586/2374033/740594.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.