Du är här

2018-08-31

MedicPen: MedicPen beslutar att genomföra företrädesemission villkorat av extra bolagsstämma

MEDICPEN BESLUTAR ATT GENOMFÖRA FÖRETRÄDESEMISSION VILLKORAT AV EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Den 28 augusti 2018 beslutade styrelsen i MedicPen AB (publ) - villkorat av godkännande vid kommande extra bolagsstämma den 28 september - att genomföra en företrädesemission av högst 56 293 435 aktier, motsvarande 19 702 702,25 kronor. MedicPen har erhållit garantier om 15,76 MSEK vilket motsvarar ca 80 procent av den totala emissionsvolymen. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen.

Motiv för nyemissionen

I syfte att säkra fortsatt verksamhetsdrift är MedicPen i behov av kapitaltillförsel. Bolaget har en färdigutvecklad, CE-märkt och unik medicindispenser, Medimi(r)Smart, som ska möta behovet av att förbättra följsamhet och övervakning av medicinering. MedicPen verkar offensivt på ett flertal marknader för att introducera Medimi(r)Smart inom vården och omsorgen. Bolagets operativa team består av kompetenta och erfarna personer samt att en ny styrelse har tillträtt under 2018.

Erbjudandet i korthet
Avstämningsdag: 5 oktober 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 oktober 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 oktober 2018.
Teckningstid: 10 - 26 oktober 2018
Teckningskurs: 0,35 SEK per aktie
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen 5 oktober 2018 är registrerad som aktieägare i MedicPen äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemission. För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 56 293 435 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 19 702 702,25 SEK före emissionskostnader.
Styrelsen har vidare beslutat att, villkorat av stämmans godkännande, genomföra en nyemission av 8 571 428 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ("Övertilldelningsoptionen"). Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsoptionen är 0,35 SEK per aktie, vilket vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen resulterar i en total likvid om ytterligare upp till cirka 3 MSEK. Övertilldelningsoptionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad.
För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen samt under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, och under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till sammanlagt cirka 37 procent av antalet aktier.
Antal aktier före nyemission: 112 228 971 stycken
Handel med teckningsrätter: handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 10 - 24 oktober 2018
Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med 10 oktober fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske senast under november 2018
Värdering: Cirka 39,3 MSEK (pre money)
Emissionsgaranti: MedicPen har erhållit garantier via ett konsortium om 15,76 MSEK vilket motsvarar cirka 80 procent av den totala emissionslikviden.
Marknadsplats: MedicPens aktie är noterad på Spotlight Stock Market.
ISIN-kod: SE0001860511
Extrastämma: Styrelsen har idag offentliggjort kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 28 september 2018 , bland annat för godkännande av Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen.

Fullständiga villkor och anvisningar, ytterligare information om teckningsåtagande, samt memorandum och folder kommer att offentliggöras på bolagets (www.medicpen.se http://www.medicpen.se/ ) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com http://www.spotlightstockmarket.com/ ) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till MedicPen i samband med den planerade företrädesemissionen.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkomission AB ansvarar för det administrativa arbetet i samband med nyemissionen.

Lomma den 31 augusti 2018

MedicPen AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta

Fredrik Westman, VD, Telefon +46 73 814 52 15 E-post: info@medicpen.com mailto:info@medicpen.com

Denna information är sådan information son MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MedicPen Pressrelease 2018-08-31.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24031

MedicPen AB har som affärsid att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna skall bygga på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna skall ligga i teknikens framkant och vara utvecklade för integrering i IT miljöer.

Preliminär tidsplan
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2018-08-31 | Kallelse till Extra bolagstämma |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2018-09-28 | Extra bolagsstämma |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2018-10-03 | Sista handelsdag i aktierna med rätt att delta företrädesemissionen |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2018-10-04 | Första handelsdag i aktierna utan rätt att delta företrädesemissionen |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2018-10-05 | Avstämningsdag |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2018-10-10 | Handel med teckningsrätter börjar |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2018-10-10 | Teckningsperiod börjar |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2018-10-24 | Handel med teckningsrätter upphör |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2018-10-26 | Teckningsperiod slutar |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| Omkring 2018-10-31 | Resultat av företrädesemission offentliggörs |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| Omkring 2018-11-16 | Företrädesemissionen registreras på Bolagsverket |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.