Du är här

2018-08-31

MedicPen: MedicPen beslutar att genomföra företrädesemission villkorat av extra bolagsstämma

Den 28 augusti 2018 beslutade styrelsen i MedicPen AB (publ) -
villkorat av godkännande vid kommande extra bolagsstämma den 28
september - att genomföra en företrädesemission av högst 56 293 435
aktier, motsvarande 19 702 702,25 kronor. MedicPen har erhållit
garantier om 15,76 MSEK vilket motsvarar ca 80 procent av den totala
emissionsvolymen. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i
nyemissionen.

Motiv för nyemissionen

I syfte att säkra fortsatt verksamhetsdrift är MedicPen i behov av
kapitaltillförsel. Bolaget har en färdigutvecklad, CE-märkt och unik
medicindispenser, Medimi®Smart, som ska möta behovet av att förbättra
följsamhet och övervakning av medicinering. MedicPen verkar offensivt
på ett flertal marknader för att introducera Medimi®Smart inom vården
och omsorgen. Bolagets operativa team består av kompetenta och
erfarna personer samt att en ny styrelse har tillträtt under 2018.

Erbjudandet i korthet

· Avstämningsdag: 5 oktober 2018. Sista dag för handel i aktien
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 oktober 2018 och
första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4
oktober 2018.

· Teckningstid: 10 - 26 oktober 2018
· Teckningskurs: 0,35 SEK per aktie
· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen 5 oktober 2018 är
registrerad som aktieägare i MedicPen äger företrädesrätt att teckna
aktier i den förestående nyemission. För en (1) befintlig aktie
erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för
att teckna en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet
att teckna aktier i nyemissionen.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 56 293 435 aktier. Vid
fulltecknad nyemission tillförs bolaget 19 702 702,25 SEK före
emissionskostnader.

· Styrelsen har vidare beslutat att, villkorat av stämmans
godkännande, genomföra en nyemission av 8 571 428 aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
("Övertilldelningsoptionen"). Priset för att förvärva aktier i
Övertilldelningsoptionen är 0,35 SEK per aktie, vilket vid fullt
utnyttjande av Övertilldelningsoptionen resulterar i en total likvid
om ytterligare upp till cirka 3 MSEK. Övertilldelningsoptionen är
villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad.

· För befintliga aktieägare som avstår att delta i
Företrädesemissionen samt under förutsättning att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, och under antagande
att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till
sammanlagt cirka 37 procent av antalet aktier.

· Antal aktier före nyemission: 112 228 971 stycken
· Handel med teckningsrätter: handel med teckningsrätter kommer att
ske på Spotlight Stock Market under perioden 10 - 24 oktober 2018

· Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att
ske på Spotlight Stock Market från och med 10 oktober fram till dess
att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering
beräknas ske senast under november 2018

· Värdering: Cirka 39,3 MSEK (pre money)
· Emissionsgaranti: MedicPen har erhållit garantier via ett
konsortium om 15,76 MSEK vilket motsvarar cirka 80 procent av den
totala emissionslikviden.

· Marknadsplats: MedicPens aktie är noterad på Spotlight Stock
Market.

· ISIN-kod: SE0001860511
· Extrastämma: Styrelsen har idag offentliggjort kallelse till extra
bolagsstämma att hållas den 28 september 2018 , bland annat för
godkännande av Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen.

Fullständiga villkor och anvisningar, ytterligare information om
teckningsåtagande, samt memorandum och folder kommer att
offentliggöras på bolagets (www.medicpen.se) och Spotlights
(www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor senast i samband
med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till MedicPen i
samband med den planerade företrädesemissionen.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkomission AB ansvarar för det administrativa arbetet i
samband med nyemissionen.

Lomma den 31 augusti 2018

MedicPen AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta

Fredrik Westman, VD, Telefon +46 73 814 52 15 E-post:
info@medicpen.com

Denna information är sådan information son MedicPen AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 augusti 2018.

MedicPen AB har som affärsidé att utveckla, tillverka och sälja
produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering.
Produkterna skall bygga på MedicPens patenterade innovation om
separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället.
Produkterna skall ligga i teknikens framkant och vara utvecklade för
integrering i IT miljöer.

Preliminär tidsplan

+-------+-----------------------------------+
|2018-08|Kallelse till Extra bolagstämma |
|-31 | |
+-------+-----------------------------------+
|2018-09|Extra bolagsstämma |
|-28 | |
+-------+-----------------------------------+
|2018-10|Sista handelsdag i aktierna med |
|-03 |rätt att delta |
| |företrädesemissionen |
+-------+-----------------------------------+
|2018-10|Första handelsdag i aktierna utan |
|-04 |rätt att delta |
| |företrädesemissionen |
+-------+-----------------------------------+
|2018-10|Avstämningsdag |
|-05 | |
+-------+-----------------------------------+
|2018-10|Handel med teckningsrätter börjar |
|-10 | |
+-------+-----------------------------------+
|2018-10|Teckningsperiod börjar |
|-10 | |
+-------+-----------------------------------+
|2018-10|Handel med teckningsrätter upphör |
|-24 | |
+-------+-----------------------------------+
|2018-10|Teckningsperiod slutar |
|-26 | |
+-------+-----------------------------------+
|Omkring|Resultat av företrädesemission |
|2018-10|offentliggörs |
|-31 | |
+-------+-----------------------------------+
|Omkring|Företrädesemissionen registreras på|
|2018-11|Bolagsverket |
|-16 | |
+-------+-----------------------------------+

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medicpen/r/medicpen-beslutar-att-genomfora-for...
http://mb.cision.com/Main/11586/2605474/900678.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.