Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-08

MediRätt: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDIRÄTT AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDIRÄTT AB

Aktieägarna i MediRätt AB, 556762-3391 (Bolaget), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 klockan 14.00 hos Priority på Skeppsbron 24, Stockholm

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 april 2019, dels senast 12.00 torsdagen den 4 april 2019 anmäla sig skriftligen till MediRätt AB, per post, c/o iZafe AB, Grev Turegatan 11 A, 114 46 Stockholm, per email, info@mediratt.com mailto:info@mediratt.com , eller per telefon, 08-765 66 33. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, ombeds vänligen att uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2), anges. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 4 april 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. För att underlätta inpassering vid stämman bör en kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.mediratt.com http://www.mediratt.com , samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning:
• Val av ordförande vid stämman.
• Upprättande och godkännande av röstlängd.
• Godkännande av dagordningen.
• Val av en eller två justeringsmän.
• Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
• Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
• Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
• Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, suppleanter.
• Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
• Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
• Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
• Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt kallelse till bolagsstämma.
• Förslag till beslut om kvittningsemission.
• Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
• Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa anställda.
• Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Aktieägare som företräder 49,43 % av rösterna i bolaget föreslår att Carl-Johan Merner väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7.b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8-10: Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisorer

Aktieägare som företräder 49,43 % av rösterna i bolaget föreslår följande:

- att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en suppleant. Antalet revisorer ska uppgå till en.
- att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- omval av Viveca Gyberg, nyval av Carl-Johan Merner, Carl Sjönell och ytterligare en styrelseledamot som namnges senare som styrelseledamöter och Göran Sjönell som styrelsesuppleant, samt att Carl-Johan Merner väljs som ny styrelseordförande. Noterades att hedersordföranden Anders Säfwenberg tackat nej till omval som styrelseledamot.
- nyval av KPMG AB, med auktoriserade revisorn Mattias Johansson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande åt styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkten 11 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 12: Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt kallelse till bolagsstämma

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse:

1 Firma

Bolagets firma är MediRätt AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse:

1 Firma

Bolagets firma är iZafe Group AB. Bolaget är publikt (publ).

Nuvarande lydelse:

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 700 000 kronor och högst 42 800 000 kronor

Föreslagen lydelse:

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 610 821 kronor och högst 62 443 284 kronor.

Nuvarande lydelse:

5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 700 000 och högst 42 800 000.

Föreslagen lydelse:

5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 15 610 821 och högst 62 443 284.

Nuvarande lydelse:

9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, genom publicering på bolagets webbplats www.mediratt.com http://www.mediratt.com samt genom notis i SvD om att kallelse skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Föreslagen lydelse:

9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, genom publicering på bolagets webbplats samt genom notis i SvD om att kallelse skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Majoritetsregler

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt kallelse till bolagsstämma enligt punkt 12 kräver att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 13: Beslut om kvittningsemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av 825 240 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 825 240 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
• Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de fordringshavare som anges i styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 aktiebolagslagen för kvittning, daterad den 7 mars 2019, som publicerats på bolagets webbplats www.mediratt.com http://www.mediratt.com . Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att reglera existerande skulder på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att samtidigt främja långsiktig intressegemenskap och lojalitet hos styrelsen och bolagsledningen utan att belasta bolagets likviditet.
• För varje tecknad aktie av serie B ska erläggas 5,18 Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning ska ske genom kvittning av fordran enligt styrelsens redogörelse.
• Teckning genom betalning ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
• Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
• De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
• Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Majoritetsregler

Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission av aktier till styrelseledamöter och bolagets verkställande direktör enligt punkt 13 kräver att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14: Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Aktieägaren Sten Röing föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 2 200 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 2 200 000 kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget.

För emissionen skall följande villkor gälla:
• Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseledamöter samt styrelsens sekreterare. De teckningsberättigade ska äga rätt att teckna högst 100 000 - 500 000 teckningsoptioner vardera. Den föreslagna tilldelningen till respektive tecknare kommer att anges i aktieägarens fullständiga förslag.
• Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda styrelseledamöter och styrelsens sekreterare ökat ägande i bolaget. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för bolagets aktieägare och dess styrelseledamöter att arbeta och verka för att bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling.
• Teckningsoptionerna skall tecknas senast tre veckor från dagen för emissionsbeslutet på särskild teckningslista.
• För va...

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.