Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-12

Mekonomen: Beslut vid Mekonomen Aktiebolags årsstämma 2016

- Utdelning till aktieägarna om 7 SEK per aktie.

- Till styrelseledamöter omvaldes Kenneth Bengtsson, Caroline Berg,
Kenny Bräck, Malin Persson, Helena Skåntorp samt Christer Åberg.
Nyval av Mia Brunell Livfors som styrelseledamot.

- Beslut om att anställda verkstadschefer i helägda dotterbolag skall
kunna förvärva aktier i respektive verkstadsbolag och därmed kunna
bli delägare.

- Beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 590
149 aktier.

Resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2015.

Årsstämman beslutade bevilja styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för 2015.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut 7
SEK per aktie till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning är den
14 april 2016. Utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB
beräknas ske den 19 april 2016.

Val av styrelse och revisor

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att antalet
styrelseledamöter skall vara oförändrat sju ordinarie ledamöter.
Årsstämman beslutade därefter om omval av Kenneth Bengtsson, Caroline
Berg, Kenny Bräck, Malin Persson, Helena Skåntorp och Christer Åberg
samt nyval av Mia Brunell Livfors. Kenneth Bengtsson omvaldes till
styrelsens ordförande.

Mia Brunell Livfors är född 1965 och är sedan 2015 VD och koncernchef
i Axel Johnson Aktiebolag. Mia Brunell Livfors var 2006 - 2014 VD och
koncernchef för Investment AB Kinnevik och var dessförinnan bland
annat finanschef i Modern Times Group MTG. Mia Brunell Livfors är för
närvarande bland annat styrelseordförande i Axstores AB och i Axfood
Aktiebolag (publ) och styrelseledamot i Martin & Servera Aktiebolag,
Axel Johnson International Aktiebolag, Stena Aktiebolag och Efva
Attling Stockholm Aktiebolag.

Enligt valberedningens förslag omvaldes PricewaterhouseCoopers AB som
bolagets revisor. Auktoriserade revisorn Lennart Danielsson har
utsetts som huvudansvarig för revisionen.

Arvode åt styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsearvodet skall utgå med

550 000 (400 000) SEK till styrelsens ordförande, 310 000 (310 000)
SEK till styrelsens vice ordförande samt vardera 270 000 (260 000)
SEK till styrelsens övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår 60 000
(60 000) SEK till ordföranden i revisionsutskottet, 35 000 (35 000)
SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 35 000 (35
000) SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 (25 000)
SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt
godkänd räkning.

Riktlinjer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om
riktlinjer för utseende av valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättningen
skall bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner,
övriga förmåner och avgångsvillkor.

Beslutet innefattade ett nytt långsiktig rörligt ersättningsprogram
som ska beräknas på koncernens resultat för räkenskapsåren 2016 -
2018. För hela perioden kan bolagets sammanlagda kostnad för det
långsiktiga programmet uppgå till högst 32 miljoner SEK. Utöver de
sju personer som utgör koncernledning kommer ett antal utvalda
affärskritiska befattningshavare erbjudas del i det långsiktiga
programmet.

Det tidigare ersättningsprogrammet som löpt för räkenskapsåren 2014 -
2016 upphör att gälla. Några utbetalningar baserat på detta program
har inte skett.

Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anställda
verkstadschefer i helägda verkstadsbolag skall kunna förvärva högst
nio procent av aktierna i respektive verkstadsbolag.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier, d v s motsvarande
högst 10 procent av aktiekapitalet.

Fullständiga förslag

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen
lagt fram inför stämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare
publicerad kallelse till stämman.

Konstituerande styrelsemöte

Styrelsen konstituerade sig efter stämman och valde Mia Brunell
Livfors som vice ordförande.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kommer att laddas
ner på:

http://www.mekonomen.com/sv/Bolagsstyrning/Bolagsstamma/Arsstamma-2016/

För ytterligare information vänligen kontakta Mekonomen Group
pressjour:

Telefon: +46 (0)8-464 00 17

E-post: press@mekonomen.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mekonomen/r/beslut-vid-mekonomen-aktiebolags-a...
http://mb.cision.com/Main/550/9954330/500064.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.