Du är här

2018-08-24

Mekonomen: Kallelse till extra bolagsstämma i Mekonomen Aktiebolag

Kallelse till extra bolagsstämma i Mekonomen Aktiebolag (publ), org.
nr 556392-1971, onsdagen den 26 september 2018 kl. 15.30 på bolagets
kontor, Solnavägen 4 plan 10, 104 32, i Stockholm. Inregistrering
till stämman börjar kl. 14.30.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 september 2018, och

· anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 20 september 2018.

Anmälan kan göras skriftligen till Mekonomen Aktiebolag, "Extra
bolagsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
eller per telefon 08-402 90 47 på vardagar mellan kl. 9.00 och 16.00.
Aktieägare som är fysisk person har även möjlighet att anmäla sig på
Mekonomens hemsida, www.mekonomen.com. Vid anmälan ska anges namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal
eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver
anmälan om deltagande i bolagsstämman, tillfälligt registrera
aktierna i eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) för
att få delta i bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara
verkställd torsdagen den 20 september 2018 och bör begäras hos banken
eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka
behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till
bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Mekonomens hemsida,
www.mekonomen.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om:

A. ändring av bolagsordningen

B. nyemission av aktier

8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 - Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Helena Skåntorp till stämmans ordförande.

Punkt 7 - Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av
bolagsordningen och godkännande av styrelsens beslut om nyemission av
aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Som anges nedan föreslår styrelsen för Mekonomen att den extra
bolagsstämman beslutar att godkänna den av styrelsen den 24 augusti
2018 beslutade företrädesemissionen av aktier. Avsikten är att
nyemissionen ska inbringa en emissionslikvid om cirka 1 650 MSEK före
emissionskostnader vid full teckning av nyemissionen.

För att möjliggöra genomförandet av nyemissionen föreslås den extra
bolagsstämman även besluta om ändring av gränserna för antalet aktier
och aktiekapitalet i bolagsordningen.

A. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av den nyemission som styrelsen beslutat om i enlighet
med punkt 7 B nedan, under förutsättning av godkännande av
bolagsstämman, föreslår styrelsen att gränserna i bolagsordningen för
aktiekapitalet och antalet aktier (§ 3) ändras till lägst 100 000 000
kronor och högst 400 000 000 kronor respektive lägst 40 000 000 och
högst 160 000 000 aktier. Bolagsordningens § 3 får därmed följande
lydelse:

"Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst
400 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och
högst 160 000 000."

B. Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens
beslut den 24 augusti 2018 om företrädesemission av aktier om cirka 1
650 MSEK på följande villkor:

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 1 oktober 2018.

4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:

a. De som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.

b. Övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

c. De som lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier.

I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska
tilldelning ske genom lottning.

5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 3 oktober till och med den 18 oktober 2018, eller, vad avser de som garanterat nyemissionen, till och med den 26 oktober 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.

7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de
smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och
Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Särskilda majoritetskrav

Beslut fattade av bolagsstämman i enlighet med punkten 7 A och B ovan
ska antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut enligt ovan
erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst
2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen
till 35 901 487 aktier med en röst vardera. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga
enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, på Solnavägen
4 i Stockholm, och på bolagets hemsida, www.mekonomen.com, senast tre
veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt
begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras per
telefon 08-402 90 47.

Stockholm, 24 augusti 2018
Mekonomen Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders
This notice convening the Extraordinary General Meeting of Mekonomen
Aktiebolag (publ) is available in English on www.mekonomen.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mekonomen/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/550/2600501/897096.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.