Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-22

Melker Schörling AB: Kallelse till årsstämma i Melker Schörling AB

Aktieägarna i Melker Schörling AB (Publ.) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 22 maj 2014 kl. 16.00 vid Bygget konferens på Norrlandsgatan
11, 4 trappor i Stockholm.
Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall:
- dels vara införd i av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förd aktiebok per
fredagen den 16 maj 2014;
- dels anmäla sin avsikt att deltaga vid årsstämman senast kl 16.00 fredagen
den 16 maj 2014.

Anmälan till årsstämman kan göras per post, e-mail eller telefon fram till och
med den 16 maj 2014 kl. 16:00. Mer information om årsstämman kommer att
läggas upp på bolagets hemsida (www.melkerschorlingab.se).

Postadress:
MSAB
Birger Jarlsgatan 13, 4tr
111 45 Stockholm

E-mailadress:
info@melkerschorlingab.se

Telefonnummer:
08 - 407 36 62

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt
eventuella biträden uppges. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer
att databehandlas och användas endast för årsstämman 2014. Sker deltagande
genom ombud skall detta ske med stöd av dagtecknad fullmakt vilken bör
insändas i samband med anmälan senast den 16 maj 2014, detta för att
underlätta inpassering vid stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på
bolagets hemsida www.melkerschorlingab.se och skickas med post till
aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis
(eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den
juridiska personen bifogas.

Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om
aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan
förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid årsstämman tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 16 maj 2014, vilket
innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta
förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av stämmoordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande
om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som
gällt sedan föregående årsstämma har följts.
9. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
(b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt om avstämningsdag;
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för
verksamhetsåret 2013.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter.
11. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Val av revisorer.
14. Beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2015.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Beslut om bemyndigande att besluta om emission.
17. Föredragning av Ola Rollén, VD Hexagon AB.
18. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 2
Val av stämmoordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2014, bestående av Mikael Ekdahl, Adam Gerge
(Didner&Gerge Fonder samt AEMG Capital Förvaltnings AB) och Jonas Strandberg
(SEB fonder), som tillsammans representerar drygt 85 % av rösterna i bolaget,
har föreslagit att Melker Schörling skall väljas till årsstämmans ordförande.

Punkt 9 (b)
Förslag till utdelning.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag
för utdelningen föreslås tisdagen den 27 maj 2014. Under förutsättning att
årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen
komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med start måndagen den
2 juni 2014.

Punkt 10
Beslut om antalet styrelseledamöter.

Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter oförändrat skall
vara 7 stycken.

Punkt 11
Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen har föreslagit att ett arvode på 100 000 kronor skall utgå till
envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter (inklusive ordförande) som
inte är anställda i bolaget, samt att ersättning till revisorerna skall utgå
enligt godkänd räkning.

Punkt 12
Val av styrelse och styrelseordförande.

Valberedningen har föreslagit omval av Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Stefan
Persson, Arvid Gierow, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling och Carl
Bek-Nielsen, med Melker Schörling som ordförande för styrelsen och Mikael
Ekdahl som vice ordförande för styrelsen.

Punkt 13
Val av revisorer.

Valberedningen har föreslagit omval av PricewaterhouseCoopers AB för tiden
intill
slutet av årsstämman 2015.

Punkt 14
Beslut om valberedningens sammansättning&arbete inför årsstämman 2015.

Aktieägare som representerar drygt 89,4 % av aktierna och rösterna i bolaget
har föreslagit att årsstämman beslutar enligt följande: Valberedningen skall
bestå av tre ledamöter. Mikael Ekdahl, Adam Gerge (Didner&Gerge Fonder samt
AEMG Capital Förvaltnings AB) och Johan Strandberg (SEB fonder) skall väljas
som ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2015. Mikael Ekdahl skall
utses till valberedningens ordförande. För det fall en aktieägare som
representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra
de största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av
valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något
annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2015, skall valberedningen
ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta
sådan ledamot. Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2015
förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt revisorer,
val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Punkt 15
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för bestämmande av
ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak att en
marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning skall utgå i form av fast
lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig ersättning skall ej utgå.
Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en
kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.
Uppsägningstiden skall normalt vara sex månader från befattningshavarens
sida. Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden och den tid
under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader.
Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns
särskilda skäl för det.

Punkt 16
Beslut om bemyndigande att besluta om emission.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av
aktier. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av
aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med
kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket
6 Aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier
kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 % av utestående aktier.

Emission skall kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av
företag eller verksamheter, deltagande i nyemissioner i portföljbolag eller
för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid beslut om riktad
kontantemission av aktier skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas
till ett belopp som nära ansluter till bolagets substansvärde per aktie vid
tiden för genomförandet av nyemissionen. Styrelsen skall även bemyndigas att
med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som
styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Antal aktier och röster i bolaget
I bolaget finns totalt 119 097 595 aktier och röster.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen,
dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat
koncernföretag.

Årsredovisning med revisionsberättelse, inklusive styrelsens förslag till
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, liksom revisorns
yttrande huruvida sedan föregående årsstämma gällande riktlinjer följts,
styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning enligt punkt 9
b) samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 16 kommer
att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida
www.melkerschorlingab.se senast från och med torsdagen den 1 maj 2014 och
sänds även till aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress via
post eller e-mail till i kallelsen angivna adresser. Handlingarna kommer även
att hållas tillgängliga på årsstämman.

Stockholm i april 2014
Melker Schörling AB (publ.)

Styrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning:

Kallelse till årsstämma i Melker Schörling AB
http://hugin.info/141949/R/1778157/607249.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Melker Schörling AB via Globenewswire

HUG#1778157

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.