Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-02

Mellby Gård AB: Konkurrensgodkännande erhållet för förvärvet av Hedson Technologies International

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och
inte heller godkänns accepter från) personer i dessa länder eller i
andra länder där deltagandet förutsätter att ytterligare
dokumentation upprättas, registrering sker eller att någon annan
åtgärd företas utöver de åtgärder som krävs enligt svensk rätt.

Gusgus Förvaltnings AB ("GFAB"), ett bolag helägt av Mellby Gård AB,
har erhållit godkännande från samtliga relevanta
konkurrensmyndigheter för förvärvet av Hedson Technologies
International AB (publ) ("Hedson" eller "Bolaget"). Som framgår av
tidigare offentliggjord information är fullföljandet av GFAB:s
erbjudande till aktieägarna i Hedson ("Erbjudandet") bland annat
villkorat av att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Hedson
erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från
myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har
erhållits på för GFAB acceptabla villkor, eller att tillämpliga
tidsfrister eller vänteperioder hänförliga därtill har löpt ut eller
avslutats. Nu erhållet godkännande innebär att ovannämnt villkor är
uppfyllt per den 30 april 2014.

För genomförande av Erbjudandet till aktieägarna i Hedson gäller i
övrigt de villkor som framgår av erbjudandehandlingen som
offentliggjordes den 25 april 2014. För direktregistrerade aktieägare
gäller att acceptfristen i Erbjudandet löper ut den 23 maj 2014 kl
17:00. För aktieägare i Hedson vars aktier är förvaltarregistrerade
gäller att accept sker i enlighet med instruktioner från förvaltaren.
Under förutsättning att GFAB omkring den 23 maj 2014 offentliggjort
att samtliga villkor för Erbjudandet uppfyllts eller GFAB eljest
beslutat att fullfölja Erbjudandet, beräknas redovisning av likvid
att ske omkring den 2 juni 2014.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 2
maj 2014 kl. 08:30 (CET).

Ytterligare information
Frågor från media ställs till:
Johan Andersson, verkställande direktör och koncernchef
Tel: +46 70 888 3306
E-post: johan@mellby-gaard.se

Viktig information
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. GFAB kommer
inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon
söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller
indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att
lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat
telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer
inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende
Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in
till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

GFAB kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet
till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer
och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för
personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande,
eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana
personer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mellby-gard-ab/r/konkurrensgodkannande-erhalle...
http://mb.cision.com/Main/9651/9578150/239863.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.