Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-24

Mellby Gård AB: MELLBY GÅRD FÖRLÄNGER ACCEPTFRISTEN I SITT OFFENTLIGA KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I KAPPAHL

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande
av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Mellby Gård AB ("Mellby Gård") offentliggjorde den 29 juli 2019 ett
offentligt erbjudande till aktieägarna i KappAhl AB (publ)
("KappAhl") att överlåta samtliga sina aktier i KappAhl till Mellby
Gård för 20[1] kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Den
oberoende budkommittén i styrelsen för KappAhl har enhälligt
rekommenderat aktieägarna i KappAhl att acceptera Erbjudandet. Den
initiala acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 20 september
2019. Acceptfristen förlängs nu till och med den 4 oktober 2019.

Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den initiala
acceptfristen den 20 september 2019 uppgår, tillsammans med de aktier
som redan innehas av Mellby Gård, till totalt 67 637 975 aktier,
motsvarande cirka 88,0 procent[2] av det totala antalet aktier och
röster i KappAhl. Mellby Gård ägde före offentliggörandet av
Erbjudandet, och äger fortfarande, 22 721 692 aktier i KappAhl,
motsvarande cirka 29,6 procent av det totala antalet aktier och
röster i KappAhl. Vid utgången av den initiala acceptfristen den 20
september 2019 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare
representerande totalt 44 916 283 aktier i KappAhl, vilket motsvarar
cirka 58,5 procent av det totala antalet aktier och röster i KappAhl.
Mellby Gård har erhållit samtliga myndighetstillstånd som erfordras
för Erbjudandets genomförande.

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Erbjudandet
accepteras i sådan utsträckning att Mellby Gård blir ägare till
aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet
utestående aktier i KappAhl. Mellby Gård har i Erbjudandet
förbehållit sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga
tidpunkten för redovisning av likvid.

För att ge de återstående aktieägarna i KappAhl en möjlighet att
acceptera Erbjudandet har Mellby Gård beslutat att förlänga
acceptfristen för Erbjudandet till och med den 4 oktober 2019 kl.
17.00 (CET).

För de aktieägare i KappAhl som accepterat Erbjudandet under den
initiala acceptfristen, liksom de aktieägare som accepterar
Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, kommer redovisning av
likvid att ske så snart Mellby Gård har offentliggjort att villkoren
för Erbjudandet uppfyllts eller Mellby Gård annars beslutar att
fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker
senast omkring den 8 oktober 2019, förväntas redovisning av likvid
komma att påbörjas omkring den 11 oktober 2019.

I övrigt gäller villkoren för Erbjudandet oförändrat, inklusive de
fullföljandevillkor som Mellby Gård uppställt för Erbjudandet, med
undantag för villkoret avseende erhållande av erforderliga
godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter
eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter,
vilket, som ovan angivits, redan har uppfyllts. Mellby Gård
förbehåller sig således rätten att återkalla Erbjudandet för det fall
att det står klart att fullföljandevillkoren för Erbjudandet inte har
uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Mellby Gård förbehåller sig
vidare rätten att fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad.
Som angetts tidigare kommer Mellby Gård inte att höja priset i
Erbjudandet.

Även om Mellby Gård för närvarande inte avser att förlänga
acceptfristen ytterligare, förbehåller sig Mellby Gård rätten att
göra det (vid ett eller flera tillfällen), liksom att senarelägga
tidpunkten för redovisning av likvid.

Mellby Gård innehar inte några finansiella instrument som ger
finansiell exponering mot KappAhls aktie och har inte förvärvat några
aktier eller finansiella instrument utanför Erbjudandet.

För mer information om Erbjudandet, se erbjudandehandlingen och det
tillägg till erbjudandehandlingen som finns tillgängliga på
www.mellby-gaard.se och www.handelsbanken.se/prospekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Andersson, verkställande direktör på Mellby Gård

Tel: +46 708 88 33 06
E-mail: johan@mellby-gaard.se

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.mellby-gaard.se

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Mellby Gård i enlighet
med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande
den 24 september 2019, kl. 07:30 (CET).

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där
distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar
eller regler i det landet - Mellby Gård kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet
som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt
har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt
eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat
kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig
karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers
hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till
telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av
elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier
kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något
sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.
Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller
annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt
överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand
som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar
instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att
accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i
Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i
eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på
icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är
från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet
från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA. Mellby Gård kommer inte att tillhandahålla något vederlag
enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer,
mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade
aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta
pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument,
till sådana personer.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess
territorier och besittningar, alla stater i USA och
Columbiadistriktet).

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den
svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör
framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men
inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms",
"förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck.

Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och
osäkerhet, eftersom den avser förhållanden som är beroende av
omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett
flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Mellby Gårds kontroll,
finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att
avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den
framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad
information gäller endast per den dagen den lämnades och Mellby Gård
har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att
uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information,
framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som
krävs av tillämplig lag och annan reglering.

[1] Om KappAhl före redovisning av likvid i Erbjudandet lämnar
utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna
kommer vederlaget i Erbjudandet att minska i motsvarande mån.

[2] Antalet utestående aktier i KappAhl uppgår till 76 820 380 aktier.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mellby-gard-ab/r/mellby-gard-forlanger-accept...
https://mb.cision.com/Main/965...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.