Du är här

2014-05-16

Meltwater: Meltwater återkallar erbjudande till aktieägarna i Cision

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller
distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland
eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till, och accepter godkänns inte
från, personer i dessa länder eller personer i något annat land vars
deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra
åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Aktieägare i USA hänvisas till
avsnittet "Särskilt meddelande till aktieägare i USA" i slutet av detta
pressmeddelande.

Pressmeddelande

16 maj 2014

Meltwater återkallar erbjudande till aktieägarna i Cision

Den 3 april 2014 offentliggjorde Meltwater Drive Sverige AB ("Meltwater") ett
offentligt kontanterbjudande avseende samtliga aktier i Cision AB (publ)
("Cision") ("Erbjudandet"). Den 16 april 2014 höjde Meltwater priset i
Erbjudandet till 63 kronor per aktie.

Erbjudandets fullbordande är bland annat villkorat av att Erbjudandet
accepteras i sådan utsträckning att Meltwater blir ägare till aktier som
representerar minst 70 procent av aktierna i Cision ("Villkoret"). Då GTCR
Investment X AIV Ltd, som meddelat att deras innehav den 22 april 2014
uppgick till cirka 71,9 procent av aktierna i Cision, har förklarat att de
inte kommer att lämna in sina aktier i Erbjudandet, står det klart att
Villkoret inte kan uppfyllas. Följaktligen har Meltwater idag beslutat att
återkalla Erbjudandet.

För mer information, se meltwater.com och meltwaterbid.com.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 16 maj 2014, kl.
09:00.

t
Ytterligare information
För media frågor, vänligen kontakta:

USA
Marc Cowlin, Director, PR and Content Marketing
+1 415-370-6550
us.pr@meltwater.com

Europa
Erik Åfors
+46 73-434 09 33
eu.pr@meltwater.com

Viktigt meddelande
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en
eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen
äga företräde.

Restriktioner
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet
förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering
sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk
rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att offentliggöras i eller distribueras i eller till
och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller
till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare
åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regleringar. Meltwater kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan
distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att
direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma
att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något
kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel
eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat
kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex,
telefon och Internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland
eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt
eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande
eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får
sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Meltwater kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller
till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med
registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland
eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som
innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta
pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till
sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller
omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och
andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör
framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas
av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller
liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och
osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av
omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt
komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade
informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger
utom Meltwater och Cisions kontroll. All sådan framtidsinriktad information
gäller endast för den dag den förmedlas och Meltwater har ingen skyldighet
(och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon
sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller
liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Särskilt meddelande till aktieägare i USA

För Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande gäller svensk rätt.
Amerikanska innehavare av värdepapper uppmärksammas på att detta dokument är
föremål för svenska regler om offentliggörande av information och offentliga
uppköpserbjudanden, vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA.
Meltwater kommer, i förekommande fall, att agera i enlighet med Regulation
14E i US Securities Exchange Act från 1934 ("Exchange Act") i samband med
Erbjudandet. Erbjudandet behandlas i USA som ett erbjudande för vilket det
s.k. Tier II-undantaget som omnämns i Rule 14d- 1(d) i Exchange Act är
tillämpligt.

Meltwater och dess företrädare kan, i enlighet med Rule 14e-5 i Exchange Act,
från tid till annan, komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att
förvärva, aktier utanför Erbjudandet under perioden från och med att
Erbjudandet offentliggörs till och med utgången av acceptfristen för
Erbjudandet, inklusive genom förvärv på aktiemarknaden till rådande
aktiekurser eller genom förhandlade affärer, i samtliga fall utanför USA och
i enlighet med tillämpliga svenska lagar och regleringar. Inga sådana förvärv
kommer att göras till priser överstigande priset i Erbjudandet om inte priset
i Erbjudandet höjs till motsvarande nivå. Samtliga framtida förvärv kommer
att göras i enlighet med tillämpliga lagar, regler och förordningar.
Information om sådana förvärv kommer att offentliggöras enligt tillämpliga
svenska regler och kommer i sådant fall även att offentliggöras i USA.

VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER
TILLSYNSMYNDIGHET HAR BEKRÄFTAT RIKTIGHETEN I ELLER BEDÖMT LÄMPLIGHETEN AV
DETTA ERBJUDANDE, ELLER UTTALAT SIG OM INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. ALLA
PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/160495/R/1786365/612996.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Meltwater via Globenewswire

HUG#1786365

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.