Du är här

2014-04-16

Meltwater: Meltwater höjer kontanterbjudandet till aktieägarna i Cision till 63 kronor per aktie och kritiserar budprocessen

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller
distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland
eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till, och accepter godkänns inte
från, personer i dessa länder eller personer i något annat land vars
deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra
åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Aktieägare i USA hänvisas till
avsnittet "Särskilt meddelande till aktieägare i USA" i slutet av detta
pressmeddelande.

Pressmeddelande

16 april 2014

Meltwater höjer kontanterbjudandet till aktieägarna i Cision till 63 kronor
per aktie och kritiserar budprocessen

Den 3 april 2014 offentliggjorde Meltwater Drive Sverige AB ("Meltwater") ett
offentligt kontanterbjudande avseende samtliga aktier i Cision AB (publ)
("Cision") om 60 kronor per aktie ("Meltwaters Erbjudande"). Meltwaters
Erbjudande följde på ett erbjudande till aktieägarna i Cision från GTCR
Investment X AIV Ltd. ("GTCR"), som ursprungligen uppgick till 52 kronor per
aktie, därefter höjdes till 55,1 kronor per aktie och sedermera höjdes till
61 kronor per aktie ("GTCR:s Erbjudande").

I direkt anslutning till GTCR:s erbjudande lämnade fyra större ägare
("Huvudägarna") åtaganden att överlåta sina aktier i GTCR:s Erbjudande, bland
annat villkorat av att GTCR:s agerande i allt väsentligt överensstämde med
gällande lagar, takeover-reglerna och de riktlinjer, policys och praxis som
fastställts av Aktiemarknadsnämnden

Meltwater är av uppfattningen att grundläggande marknadsmekanismer har
åsidosatts i budprocessen rörande Cision, främst genom åtgärder genomförda av
GTCR som, enligt Meltwaters uppfattning, har brutit mot god sed på
aktiemarknaden. Därutöver har ett vagt och ofullständigt uttalande från
Aktiemarknadsnämnden möjliggjort för GTCR att blockera ett högre bud till
aktieägarna i Cision.

Meltwater är fast beslutet att agera i enlighet med god sed på aktiemarknaden
i budprocessen avseende Cision. Av denna anledning och med målet att ge
aktieägarna i Cision möjlighet att dra nytta av det värde som följer av ett
rättvist och transparent budförfarande, har Meltwater idag beslutat att höja
priset i sitt erbjudande till aktieägarna i Cision till 63 kronor per aktie
kontant.

Då Meltwaters Erbjudande fortfarande är villkorat av en acceptansgrad om minst
70 procent, förutsätter ett uppfyllande av detta villkor att GTCR antingen
accepterar Meltwaters Erbjudande eller gör det möjligt för aktieägare som
tidigare accepterat GTCR:s Erbjudande att återkalla sina accepter och
acceptera Meltwaters Erbjudande.

Efterlevnad av god sed på aktiemarknaden
På grundval av pressmeddelanden från GTCR och GTCR:s yttranden till
Aktiemarknads-nämnden är det uppenbart att GTCR erhållit konfidentiell, icke
publik och kurspåverkande information från Cision avseende Meltwaters förslag
till offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Cision,
inklusive den indikativa budnivån om minst 55 kronor per aktie kontant, före
den 18 mars 2014. Enligt Meltwater har GTCR agerat på denna information på
bekostnad av Cisions aktieägare.

Den 18 mars 2014 förklarade GTCR - i besittning av kurspåverkande information
- sitt bud ovillkorat. Denna åtgärd hade två viktiga konsekvenser. Den första
var att den förvandlade de oåterkalleliga åtaganden från Huvudägarna till
ovillkorade aktieförvärv, vilket därmed blockerade dessa ägare med 44,3
procent av aktierna i Cision från att acceptera högre konkurrerande bud.

Den andra konsekvensen av GTCR:s agerande var att samtliga kvarvarande
aktieägare inbjöds att oåterkalleligt överlåta sina aktier till ett pris om
52 kronor, alltmedan GTCR hade kännedom om Meltwaters planerade offentliga
uppköpserbjudande till ett pris per aktie om minst 55 kronor.

Den 20 mars 2014 höjde GTCR sitt erbjudande till 55,10 kronor. Meltwaters
planerade offentliga uppköpserbjudande om minst 55 kronor blev offentligt
först den 21 mars 2014 i ett pressmeddelande från Cision.

Uttalande från Aktiemarknadsnämnden
Efter att GTCR - i besittning av konfidentiell, icke-offentlig och
kurspåverkande information - förklarat GTCR:s Erbjudandet ovillkorat, ansökte
Huvudägarna till Aktiemarknadsnämnden om ett avgörande rörande huruvida GTCR
agerande var förenligt med god sed på den svenska aktiemarknaden och/eller om
GTCR:s agerande ligger i gränszonen för vad som är tillåtet enligt lagen om
marknadsmissbruk och därmed inte skulle vara förenligt med god sed på den
svenska aktiemarknaden. Om det kunde visas att GTCR hade agerat i strid med
god sed på aktiemarknaden, skulle Huvudägarnas åtaganden ha varit ogiltiga
och Huvudägarna hade varit fria att acceptera konkurrerande högre
erbjudanden, vilket var syftet med dessa åtaganden.

Aktiemarknadsnämnden ska genom uttalanden, rådgivning och information verka
för god sed på den svenska aktiemarknaden. Den 4 april 2014 meddelade
Aktiemarknadsnämnden - efter ett antal dagars överväganden - att nämnden inte
var beredd att uttala sig om huruvida de åtgärder som vidtagits av GTCR var i
den så kallade gråzonen för vad som är förenligt med marknadsmissbrukslagen,
och inte heller, med hänsyn till omständigheterna, beredd att uttala att
GTCR:s åtgärder varit i strid med god sed på aktiemarknaden. Det är
Meltwaters uppfattning att Aktiemarknadsnämnden i ett vagt och ofullständigt
uttalande därigenom misslyckades i si roll att upprätthålla integriteten på
den svenska aktiemarknaden.

Det faktum att Aktiemarknadsnämnden, i sitt uttalande 2014:16, faktiskt
uttalar att Meltwaters planerade offentliga uppköpserbjudandeskulle ha
offentliggjort
s, visar betydelsen av den information som fanns tillgänglig för GTCR. Det
faktum att Aktiemarknadsnämnden dessutom uttrycker en uppfattning omnär
sådan information skulle ha lämnats, ger stöd till Meltwaters uppfattning att
GTCR:s åtgärder åtminstone ligger inom den så kallade gråzonen för vad som är
förenligt med marknadsmissbrukslagen, och som en följd därav också strider
mot god sed på den svenska aktiemarknaden.

Aktiemarknadsnämndens handläggning av ärendet möjliggjorde för GTCR att den 4
april 2014 erhålla ett föreläggande vid hot om vite om totalt 40 Mkr från
Stockholms Tingsrätt mot Huvudaktieägarna. Detta föreläggande blockerade i
praktiken Meltwaters Erbjudande om 60 kronor per aktie och Huvudägarna
accepterade således GTCR:s Erbjudande om 55,10 kronor per aktie.

Den 7 april 2014, höjde GTCR priset i GTCR:s Erbjudande till 61 kronor per
aktie. Även om denna höjning är till förmån för Cisions aktieägare,
tillförsäkrar höjningen inte aktieägarna det fulla värdet av deras aktier i
Cision.
Endast genom en budprocess på lika villkor tillförsäkras aktieägarna i Cision
det högsta priset en budgivare är villig att betala för aktierna i Cision.
För mer information, sewww.meltwaterbid.com.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 16 april 2014, kl.
11:00.

Ytterligare information
För media frågor, vänligen kontakta:
Erik Åfors
+46 73-434 09 33
eu.pr@meltwater.com

Viktigt meddelande
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en
eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen
äga företräde.

Restriktioner
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet
förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering
sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk
rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att offentliggöras i eller distribueras i eller till
och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller
till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare
åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regleringar. Meltwater kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan
distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att
direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma
att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något
kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel
eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat
kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex,
telefon och Internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland
eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt
eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande
eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får
sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Meltwater kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller
till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med
registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland
eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som
innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta
pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till
sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller
omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och
andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör
framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas
av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller
liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och
osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av
omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt
komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade
informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger
utom Meltwater och Cisions kontroll. All sådan framtidsinriktad information
gäller endast för den dag den förmedlas och Meltwater har ingen skyldighet
(och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon
sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller
liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Särskilt meddelande till aktieägare i USA

För Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande gäller svensk rätt.
Amerikanska innehavare av värdepapper uppmärksammas på att detta dokument är
föremål för ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.