Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-26

MenuCard AB: Delårsrapport 1 2017-01-01 - 2017-03-31

Styrelsen och verkställande direktören för MenuCard AB avger härmed
rapport för första kvartalet 2017.

Med "MenuCard AB" eller "Bolaget" avses MenuCard AB med org.nr.
559046-2759 med säte i Malmö, Skåne län i Sverige. Benämningen
"MenuCard ApS" avser MenuCard ApS med CVR nr 33784872 beläget i Valby
i Danmark. Med "MenuCard" avses koncernen.

Sammanfattning av delårsrapport

Dotterbolaget MenuCard ApS bildades under 2011. Verksamheten i
MenuCard AB, koncernens moderbolag, inleddes den 8 januari 2016.
Koncernförhållande uppstod 2016-11-01. Med anledning därav kan inga
jämförande siffror för koncernen från motsvarande period under
föregående räkenskapsår lämnas.

2017-01-01 - 2017-03-31 (koncern)

· Koncernens omsättning uppgick till 152.307 SEK.
· Koncernens resultat efter skatt uppgick till -1.032.902 SEK.
· Koncernens kassa och bank uppgick till 2.932.297 SEK.
· Koncernens resultat per aktie* uppgick till -0,13 SEK.
· Soliditeten** uppgick till 80,0 %.

* Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med
genomsnittligt antal aktier. Per den 31 mars 2017 uppgick totalt
antal aktier till 8.178.467. **Soliditet: Eget kapital dividerat med
totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

· Den 3 februari 2017 kunde MenuCard meddela en tillväxt i antal
restaurangbesök, i relation till Bolagets tjänst, med cirka 180
procent under fjärde kvartalet 2016 i jämförelse med samma period
under 2015.

· Den 6 februari 2017 noterades MenuCards B-aktier på AktieTorget.
Kortnamnet för aktien är

MENU B.
· Den 20 mars 2017 kunde MenuCard meddela att Bolaget tecknat ett
samarbetsavtal med Copenhagen Concepts. Avtalet innebär att
Copenhagen Concepts, med kvalitetsrestaurangerna Le Sommelier, Umami
och MASH, kommer att hantera sina avtal med företag via MenuCards
system. MASH har i två år varit de mest populära restaurangerna på
verksamheternas webbplats.

· Den 7 april 2017 meddelade MenuCard att dotterbolaget MenuCard ApS
ingått i ett strategiskt och kommersiellt samarbetsavtal med TAKEOUT
ApS gällande utkörning av mat från kvalitetsrestauranger till
företag. Avtalet gäller tills vidare och MenuCard erhåller cirka 10 %
av intäkterna från varje transaktion inom ramarna för samarbetet.

· Den 2 maj 2017 publicerade MenuCard AB sin årsredovisning och
tydliggjorde samtidigt Bolagets primära intjäningsmodell.

· Den 8 maj 2017 meddelade MenuCard att Bolaget lanserat en service
för restaurangpersonal. Servicen är snarlik MenuCards ordinarie
lösning men anpassad för att användas av restaurangens personal när
de äter på restaurangen med personalrabatt. MenuCard ingick även
samma dag avtal med restaurangerna Sans Souci, Sult och Bistro Avenue
om implementering av den nya lösningen.

· Den 9 maj 2017 publicerade MenuCard en nulägesrapport. I detta
meddelade Bolaget bland annat en positiv utveckling sedan noteringen
på AktieTorget, en förväntan om fortsatt uppskalning och potentiell
ytterligare kapitalanskaffning samt en sammanfattning av alla de
avtal och samarbeten som Bolaget ingått sedan noteringen.

· Den 23 maj 2017, innan årsstämman som hölls samma dag, publicerade
MenuCard en statusuppdatering om Bolagets utveckling i vilken det
framgick att MenuCard upplever kraftig tillväxt på alla parametrar.

· Den 24 maj 2017 publicerade MenuCard kommuniké från årsstämman.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

VD Kim Lykke Sommer kommenterar

Som det framgår av den statusuppdatering om bolagets utveckling som vi
publicerade innan årsstämman den 23 maj, upplever MenuCard nu kraftig
tillväxt på alla parametrar. Vi börjar se de positiva effekterna av
att MenuCard redan nu byggt upp en viss kritisk massa på den danska
marknaden och jag bedömer att den aktuella utvecklingen bara är ett
första positivt steg i en större, självförstärkande utveckling.

Det första kvartalet 2017 präglades dock av de många aktiviteterna
inför, under och efter MenuCards notering på AktieTorget, vilket
också innebar att vi först efter den första april kunde fokusera
fullt ut på verksamheten. Detta återspeglas i aktivitetsnivån, det
vill säga antal transaktioner och relaterad omsättning.

Sedan noteringen har vi framförallt hållit fokus på att ingå avtal med
företag och efterfrågade restauranger för att därigenom ytterligare
stärka vårt erbjudande gentemot våra företagskunder. Genom detta
arbete har vi ytterligare stärkt vår position som den ledande
B2B-aktören för digital hantering av restaurangbesök i
Köpenhamnsområdet och andra större städer i Danmark. Trots att vår
nyemission inför noteringen på AktieTorget inte fulltecknades har vi
efter noteringen skapat en stark utveckling i verksamheten och kunnat
leverera nya strategiska avtal med exempelvis Copenhagen Concepts,
TAKEOUT och även presentera vår nya service för restaurangpersonal:

· Jag är väldigt stolt över avtalet med Copenhagen Concepts,
eftersom det stärker MenuCards position som den ledande partnern i
Danmark för restauranger som vill hantera sina företagskunder på ett
enkelt och strukturerat sätt. Jag är särskilt glad för samarbetet
eftersom MASH, en av restaurangkedjorna som ingår i Copenhagen
Concepts, var den restaurangkedja som flest av våra kunder önskade
skulle ingå i MenuCard. Att ha denna typ av premiumrestauranger
anslutna till MenuCards system är viktigt för oss eftersom
företagskunderna, som är MenuCards viktigaste kundsegment,
efterfrågar högkvalitativa och unika restaurangupplevelser.
Michelinstjärnor och Bib Gourmand-utmärkelser samt andre liknande
utmärkelser är mycket starka kvalitetsstämplar för restauranger och
att ha sådana restauranger och restaurangkedjor anslutna till vårt
system stärker vårt business case och vår relevans gentemot
företagskunder.

· Genom avtalet med TAKEOUT kommer våra kunder att erbjudas en
möjlighet att få mat från premiumrestauranger utkörd direkt till sina
arbetsplatser och TAKEOUTs kunder kommer att ges tillgång till alla
de fördelar som vårt system ger. Vi bedömer att detta samarbete
förbättrar vår service till företag och deras medarbetare markant,
genom ett breddat erbjudande från MenuCard. Vi ser goda
synergieffekter i samarbetet och vi bedömer att det faktum att både
vi och TAKEOUT har ett stort antal kunder gör att medvetenheten om
MenuCard och vårt erbjudande kommer att öka väsentligt hos
användarna.

· Nyligen lanserade vi en ny lösning för restaurangpersonal.
Servicen är snarlik vår ordinarie lösning men anpassad för att
användas av restaurangens personal när de äter på restaurangen med
personalrabatt. Restaurangpersonalens kunskap om MenuCard-systemet är
avgörande för våra kunders upplevelse av MenuCard. Med vår nya
service kan vi bli mer top-of-mind hos restaurangpersonalen och
dessutom ge restaurangen ett smidigare sätt att hantera sina
personalrabatter. Genom detta blir vårt samarbete med restaurangen
ännu starkare.

Vi har en mycket stark tilltro till MenuCard, den affärsmodell vi valt
att tillämpa och den marknad vi är verksamma på. Vår kostnadsbild är
låg vilket gör att MenuCard kan uppnå ett positivt kassaflöde enbart
på den danska B2B-marknaden.

Kim Lykke Sommer

VD, MenuCard AB

Om MenuCard

MenuCard är en appbaserad B2B-tjänst, som digitaliserar
företagsmarknaden för restaurangbesök på ett internationellt skalbart
sätt. MenuCard fokuserar på kvalitetsrestaurang-segmentet, som bara i
Danmark omsätter cirka 10 miljarder DKK per år. I appen kan alla
delar av restaurangbesöket hanteras, från val av restaurang och
bordsbokning till betalning av restaurangbesöket och hanteringen av
kvittot till företagets bokföring. MenuCards teknologi och
affärsmodell ersätter existerande och sällan fungerande manuella
rabatt-avtal som företagen har med diverse restauranger. Både
restauranger, företag och användare har visat stort intresse för de
möjligheter och fördelar som MenuCard kan ge.

Fördelar för de anslutna företagen och deras medarbetare

MenuCard förenklar företagens hantering av restaurangbesöken eftersom
inspiration, bokning och rabatt ingår, medan betalningar och utlägg
alltid görs genom MenuCards system som är kompatibelt med företagens
administrativa system. Sålunda minimeras traditionell kvittohantering
och minskar bolagets administrativa kostnader. MenuCard säkrar att de
anslutna företagen uppnår sänkta kostnader genom att MenuCard skaffar
en rabatt på upp till 30 procent på restaurangnotan. Systemet kan
användas av företagens medarbetare för både representation och som
personalförmån om tjänsten används privat. Inom kort kommer företag
anslutna till MenuCard även kunna erbjudas utkörning av mat från
kvalitetsrestauranger, inom ramarna för det samarbetsavtal som
MenuCard har ingått med TAKEOUT.

Fördelar för de anslutna restaurangerna och deras medarbetare

För de anslutna restaurangernas del medför systemet ökade intäkter för
restaurangen då samarbetet med MenuCard medför ett ökat antal
attraktiva företagskunder. MenuCards kunder betalar i genomsnitt över
1 200 SEK per transaktion efter rabatt. Dessutom medför systemet
viktiga fördelar eftersom det väsentligt förenklar restaurangens
hantering av rabattavtal med olika företagskunder genom att alla
MenuCard-ansluta företag hanteras i samma system och genom ett enda
avtal med MenuCard, istället för separata manuella avtal med de olika
företagen. Sist men inte minst erbjuds restaurangerna en ytterligare
fördel genom den service för restaurangpersonal som lanserades den 8
maj 2017, vilken gör att restaurangerna kan använda MenuCard för
hantering av personalrabatter.

Koncernförhållande

MenuCard AB är moderbolag i en koncern innehållande det svenska
moderbolaget och det helägda danska dotterbolaget MenuCard ApS samt
Menuspot ApS som är ett passivt dotterbolag till MenuCard ApS.
Moderbolaget bildades den 8 januari 2016. Utöver ovan har MenuCard
inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag. Verksamheten i MenuCard
ApS förvärvades den 1 november 2016.

Utveckling i siffror för koncernen under januari - mars 2017

Omsättning

Omsättningen under första kvartalet 2017 uppgick till 152.307 SEK och
utgjordes av

Omsättning på restauranger 2.110.540
Ersättning till restauranger - 2.032.599
NettoomsättningÖvriga rörelseintäkter 77 941
74.366
Omsättning 152.307

Den sammanlagda omsättningen på restauranger är tredubblad jämfört med
motsvarande period föregående år (januari - mars 2016) då
omsättningen på restauranger uppgick till 525.000 DKK/689.000 SEK.
Nettoomsättningen under Q1 2017 utgör cirka 3,5 % av omsättningen på
restauranger. Under året varierar denna procentsats efter
periodisering och utifrån för...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.