Du är här

2017-09-07

MenuCard AB: Kallelse till extra bolagsstämma i MenuCard AB (publ)

Aktieägarna i MenuCard AB (publ), 559046-2759, kallas härmed till
extra bolagsstämma måndagen den 25 september 2017 kl. 10.00 på
Sedermera Fondkommissions kontor, Norra Vallgatan 64, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 19 september 2017, och

· anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 19 september 2017
skriftligen till c/o MenuCard ApS, Trekronergade 147 C, sal 2, 2500
Valby, Danmark. Anmälan kan också göras per telefon +45 3131 6464
eller per e-post kim@menucard.dk. I anmälan ska uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
tisdagen den 19 september 2017, vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.menucard.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 8 178 467 st, varav 3 532 966 A-aktier och 4 645 501
B-aktier, motsvarande totalt 39 975 161 röster. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Förslag till dagordning:

0,Stämman öppnas.
1,Val av ordförande vid stämman.
2,Upprättande och godkännande av röstlängd.
3,Godkännande av dagordningen.
4,Val av en eller två justeringsmän.
5,Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6,Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
7,Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 6)

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 365
110,00 kronor genom nyemission av högst 2 920 880 B-aktier envar med
ett kvotvärde om 0,125 kronor till en teckningskurs om 2,60 kronor
per B-aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 7 594 288
kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För
varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fjorton (14)
sådana teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya
B-aktier.

2. .Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 29 september 2017.
Även annan kan teckna i emissionen.

3.ör varje tecknad B-aktie ska erläggas 2,60 kronor kontant.

4. Teckning av B-aktier ska ske under perioden från och med den 5
oktober 2017 till och med den 19 oktober 2017. Teckning med stöd av
företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som
görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista
och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att
besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt
att förlänga tiden för teckning och betalning.

5.För det fall inte samtliga B-aktier tecknas med företrädesrätt
enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av B-aktier till annan som tecknat B-aktier
utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan
tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya B-aktier som tecknats utan stöd
av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya
B-aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro
rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för
teckning av nya B-aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya B-aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av
teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan
ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal nya B-aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.

6.De nya B-aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att
de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

7,Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om
smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, Trekronegade 147 C, sal 2, i Valby,
Danmark samt på bolagets webbplats (www.menucard.se) senast två
veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i september 2017

MenuCard AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om MenuCard AB, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk

https://menucard.dk/

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på
ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst
som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan
medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord
till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av
restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system.
MenuCard samarbetar med fler än 150 företag som har över 400 000
anställda. MenuCard har även avtal med fler än 280
kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som
baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och
betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten
till den svenska Finansinspektionen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/menucard-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma...
http://mb.cision.com/Main/15252/2342101/719458.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.