Du är här

2017-05-24

MenuCard AB: Kommuniké från årsstämma i MenuCard AB

Igår, den 23 maj 2017, hölls årsstämma i MenuCard AB. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen
och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör för räkenskapsåret 2016.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå dels med 100 000 DKK
till styrelseordföranden, dels med 75 000 DKK till vice
styrelseordförande samt dels med vardera 50 000 DKK till övriga
styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att revisorsarvode skall
utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex
stycken. Stämman beslutade vidare att till styrelseledamöter utse
Frederik Bruhn, Søren Jonas Bruun, Mikkel Jespersen, Michael Kjær,
Nikolai Kronborg och Christian Peytz. Stämman beslutade dessutom att
nyvälja MAZARS SET Revisionsbyrå AB som bolagets revisor till slutet
av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med
nedanstående:

+-----------------------------------+------------------------------------------+
|Nuvarande lydelse |Beslutad lydelse |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|§ 9 KallelseKallelse till |§ 9 Kallelse till bolagsstämmaKallelse |
|bolagsstämma ska ske genom |till bolagsstämma skall alltid ske genom |
|kungörelse i Post- och Inrikes |annonsering i Post- och Inrikes Tidningar |
|Tidningar och genom att kallelsen |och på bolagets webbplats. Att kallelse |
|hålls tillgänglig på bolagets |skett skall annonseras i Svenska |
|hemsida på internet. Samtidigt som |Dagbladet. Om utgivningen av Svenska |
|kallelse sker, skall bolaget genom |Dagbladet skulle upphöra skall annonsering|
|kungörelse i Dagens Industri |istället ske genom Dagens Industri. |
|upplysa om att kallelse har skett. | |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|§ 10 ÅrsstämmaÅrsstämma hålles |§ 10 Anmälan till stämmaRätt att delta i |
|årligen inom 6 månader efter |stämma har sådana aktieägare som upptagits|
|räkenskapsårets utgång.Vid |i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 |
|årsstämman skall följande ärenden |kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och |
|förekomma;1. Val av |som anmält sig hos bolaget senast den dag |
|ordförande vid stämman;2. |som anges i kallelsen till stämman. Denna |
|Upprättande och godkännande av |dag får inte vara söndag, annan allmän |
|röstlängd;3. Val av en eller |helgdag, lördag, midsommarafton, julafton |
|två justeringsmän;4. Prövning|eller nyårsafton och inte infalla tidigare|
|av om stämman blivit behörigen |än femte vardagen före stämman. Avser |
|sammankallad;5. Godkännande |aktieägare att medföra biträden skall |
|av förslag till dagordning;6. |antalet biträden anges i anmälan. |
|Föredragning av framlagd | |
|årsredovisning och | |
|revisionsberättelse samt i | |
|förekommande fall | |
|koncernredovisning och | |
|koncernrevisionsberättelse;7. | |
|Besluta) om fastställande av | |
|resultaträkning och balansräkning | |
|samt i förekommande fall | |
|koncernresultaträkning och | |
|koncernbalansräkningb) om | |
|dispositioner beträffande vinst | |
|eller förlust enligt den | |
|fastställda balansräkningenc) | |
|om ansvarsfrihet åt | |
|styrelseledamöter och verkställande| |
|direktör när sådan | |
|förekommer;8. Fastställande | |
|av styrelse- och | |
|revisionsarvoden;9. Val | |
|ava) styrelse och eventuella | |
|styrelsesuppleanter;b) | |
|revisorer och eventuella | |
|revisorssuppleanter, när så skall | |
|ske.10. Annat ärende, som | |
|ankommer på stämman enligt | |
|aktiebolagslagen eller | |
|bolagsordningen.Vid bolagsstämma må| |
|envar röstberättigad rösta för hela| |
|antalet av honom företrädde aktier,| |
|utan begränsning i röstetalet. | |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|§ 11 RäkenskapsårBolagets |§ 11 ÅrsstämmaÅrsstämma skall hållas |
|räkenskapsår skall vara 1 januari -|årligen inom sex (6) månader efter |
|31 december. |räkenskapsårets utgång.På årsstämma skall |
| |följande ärenden förekomma:1. Val av|
| |ordförande vid stämman.2. |
| |Upprättande och godkännande av |
| |röstlängd.3. Godkännande av |
| |dagordningen.4. Val av en eller två |
| |justeringsmän.5. Prövning av om |
| |stämman blivit behörigen |
| |sammankallad.6. Framläggande av |
| |årsredovisning och revisionsberättelse |
| |samt i förekommande fall |
| |koncernredovisning och |
| |koncernrevisionsberättelse.7. |
| |Besluta) om fastställande av |
| |resultaträkning och balansräkning samt i |
| |förekommande fall koncernresultaträkning |
| |och koncernbalansräkning;b) om |
| |dispositioner beträffande bolagets vinst |
| |eller förlust enligt den fastställda |
| |balansräkningen;c) om ansvarsfrihet |
| |åt styrelsens ledamöter och verkställande |
| |direktör.8. Bestämmande av antalet |
| |styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och|
| |av antalet revisorer och |
| |revisorssuppleanter,9. Fastställande|
| |av arvoden åt styrelsen och |
| |revisorerna,10. Val av styrelse och |
| |eventuella styrelsesuppleanter samt |
| |revisorer eller revisionsbolag och |
| |eventuella revisorssuppleanter.11. |
| |Annat ärende, som ankommer på stämman |
| |enligt aktiebolagslagen eller |
| |bolagsordningen. |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|§ 12 Deltagande på stämmanFör att |§ 12 RäkenskapsårBolagets räkenskapsår |
|få deltaga på bolagsstämma ska |skall vara 1 januari - 31 december. |
|aktieägare anmäla sig samt antalet | |
|biträden hos bolaget före klockan | |
|16.00 senast den dag som anges i | |
|kallelsen till stämman. Denna dag | |
|för ej vara söndag, annan allmän | |
|helgdag, lördag, midsommarafton, | |
|julafton eller nyårsafton och inte | |
|infalla tidigare än femte vardagen | |
|före stämman. Ombud behöver ej | |
|anmäla antalet biträden. Antalet | |
|biträden får högst vara två. | |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|§ 13 AvstämningsförbehållDen |§ 13 AvstämningsförbehållDen aktieägare |
|aktieägare eller förvaltare som på |eller förvaltare som på avstämningsdagen |
|avstämningsdagen är införd i |är införd i aktieboken och antecknad i ett|
|aktieboken och antecknad i ett |avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen |
|avstämningsregister enligt 4 kap. |(1998:1479) om värdepapperscentraler och |
|Lagen (1998:1479) om kontoföring av|kontoföring av finansiella instrument |
|finansiella instrument eller den |eller den som är antecknad på |
|som är antecknad på |avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första|
|avstämningskonto enligt 4 kap. 18 §|stycket 6 - 8 nämnda lag, ska antas vara |
|första stycket 6 - 8 nämnda lag |behörig att utöva de rättigheter som |
|skall antas vara behörig att utöva |framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen |
|de rättigheter som följer av 4 kap.|(2005:55...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.