Du är här

2016-02-04

Metso Corporation: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Metso Oyj:n pörssitiedote 4.2.2016 klo 9:15 paikallista aikaa

Metso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 21. päivänä maaliskuuta 2016 klo 14.00 alkaen
Finlandia-talossa, Mannerheimintie 13 e, sisäänkäynti M4/K4, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen
aloitetaan klo 13.00.

A.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2015 oli 917 679 762,79 euroa, josta
vuoden 2015 nettotulos oli 543 811 588,67 euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
taseen perusteella jaetaan osinkona 1,05 euroa osakkeelta ja että jäljelle
jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
23.3.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 1.4.2016. Osingonmaksun
täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta
kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2017 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville
hallituksen jäsenille maksettaisiin samat kiinteät vuosipalkkiot kuin
edellisellä toimikaudella seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 110 000
euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 62 000 euroa, kullekin hallituksen
jäsenelle 50 000 euroa, ja hallituksen jäsenistä valittavalle
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa ja palkitsemis- ja
henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa lisäpalkkioina.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiot pysyvät samoina kuin
edellisellä toimikaudella eli niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka
on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille
jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta
ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 2 800 euroa
kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Lisäksi
nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen
jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla
kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan
kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2016 on
julkistettu.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan seitsemän.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen
hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Wilson Brumer,
Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson ja Nina Kopola. Lisäksi hallitukseen
ehdotetaan valittavan Peter Carlsson. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan
valittavan uudelleen Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell.

Peter Carlsson, kauppatieteiden maisteri (tuotanto- ja laatuvalvonta), s.
1970, Ruotsin kansalainen, toimii tällä hetkellä enkelisijoittajana,
neuvonantajana ja yrittäjänä. Hän on Ketra Lightningin ja Orbital Systemsin
hallitusten jäsen. Hän on Elementumin, Oden Technologiesin ja Clean Motionin
johdon neuvonantaja (Executive Advisor).

Carlsson on toiminut Tesla Motorsin toimitusketjusta vastaavana johtajana
Kaliforniassa, Yhdysvalloissa vuosina 2011-2015. Vuosina 2008-2011 Carlsson
on toiminut NXP Semiconductorsilla johtajana ja hankintajohtajana
Singaporessa ja vuosina 1995-2007 hän on toiminut Sony-Ericssonilla
hankintajohtajana (vuosina 2004-2007) ja eri johtotehtävissä (vuosina
1995-2004) Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Vuosina 1994-1995 hän työskenteli
laatupäällikkönä Kami AB:lla Ruotsissa ja vuosina 1993-1994
tutkimusinsinöörinä Luleån teknillisessä yliopistossa Ruotsissa.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on
esitetty Metson Internet-sivuilla (www.metso.com). Kaikki henkilöt ovat
antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että
sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Christer Gardellia,
joka ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta.

Nimitystoimikunta toteaa lisäksi, että myös tulevana hallituksen toimikautena
Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen
kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi
hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen
järjestäytymiskokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun
mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst&Young Oy, joka on
ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Roger Rejströmin.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään
10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia
muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla
osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan
tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana
yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai
luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka, ja se kumoaa varsinaisen
yhtiökokouksen 27.3.2015 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten
oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000
uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista, ja enintään 10 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman
osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita, tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että
merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa
merkintähinnan kuittaamiseen ("Vaihtovelkakirja"). Erityisten oikeuksien
perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 000 kappaletta,
mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tämä enimmäismäärä
sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyyn osakkeiden antamisen ja/tai
luovuttamisen enimmäismäärään.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään
10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet
ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille
siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla
esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen,
investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen
rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana
kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen
on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen
erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Tämä valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka, ja se kumoaa varsinaisen
yhtiökokouksen 26.3.2014 antaman valtuutuksen.

17. Kokouksen päättäminen

B
. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Metso Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com. Metso
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen
ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 29.2.2016. Ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 4.4.2016 alkaen.

C
. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.3.2016
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 16.3.2016 klo 10
mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

* osoitteessa www.metso.com/yk;

* puhelimitse numeroon 010 808 300 (arkipäivisin klo 8.00 ja 18.00 välisenä
aikana);

* faksilla numeroon 020 484 3170; tai

* kirjeitse osoitteeseen Metso Oyj, Ritva Tyventö-Saari, PL 1220, 00101
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan,
valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai
edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Metso Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.3.2016 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan
antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä,
jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla,
on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella
kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Metso Oyj, Ritva Tyventö-Saari, PL 1220, 00101 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Metso Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 4.2.2016 yhteensä 150 348 256 osaketta
ja ääntä. Tästä määrästä on 363 718 osaketta yhtiön hallussa. Yhtiön hallussa
olevilla osakkeilla ei ole äänioikeutta.

Helsinki 4.2.2016

METSO OYJ
Hallitus

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme
kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja
prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa
tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen
tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme
avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä
sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme
laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen
ja noin 6 400 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on
ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2015 yhtiön
liikevaihto oli noin 2,9 miljardia euroa. Metso työllistää yli 12 000 henkeä
yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi,twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Aleksanteri Lebedeff, lakiasianjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Metso Corporation via Globenewswire

HUG#1983641

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.