Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-04

Metso Corporation: Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2015

Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2015

Metso Oyj:n pörssitiedote 4.2.2016 klo 12:00 paikallista aikaa

Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen klo 13:00 ja sitä voi
seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit

. Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi
esittää kysymyksiä. Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa
mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja aukikirjoitettu teksti
tilaisuudesta on ladattavissa verkkosivuillamme.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-joulukuun 2015
tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän
pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa
www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei
toisin mainita. Flow Control -segmentin huhti-joulukuun luvut eivät sisällä
Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoimintaa (PAS), joka myytiin 1.4.2015.
Vuoden 2014 luvut ja kaikkien myyntiä edeltävien vertailukausien luvut
sisältävät PAS-liiketoiminnan. Vertailukelpoisten lukujen esittämisestä
ilmoitetaan erikseen.

Vuoden 2015 viimeinen neljännes lyhyesti

* Saadut tilaukset 758 miljoonaa euroa (801 milj. e, 721 milj. e ilman
PAS-liiketoimintaa), josta palveluliiketoiminnan osuus 440 miljoonaa euroa
(481 milj. e, 446 milj. e ilman PAS-liiketoimintaa).
* Liikevaihto 754 miljoonaa euroa (1 018 milj. e, 921 milj. e ilman
PAS-liiketoimintaa), josta palveluliiketoiminnan osuus 481 miljoonaa euroa
(572 milj. e, 525 milj. e ilman PAS-liiketoimintaa).
* EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
poistoja) ennen kertaluonteisia eriä 91 miljoonaa euroa eli 12,0 prosenttia
liikevaihdosta (138 milj. e ja 13,5 %, 120 milj. e ja 13,0 % ilman
PAS-liiketoimintaa).

Vuosi 2015 lyhyesti

* Kehittyvien markkinoiden heikko talouskasvu ja hyödykkeiden alhaiset hinnat
vaikutti negatiivisesti kaivos- sekä öljy- ja kaasuteollisuuden laitteiden
kysyntään
* Saadut tilaukset 3 027 miljoonaa euroa (3 409 milj. e); 2 965 milj. e. (3
074 milj. e) ilman PAS-liiketoimintaa. Palveluliiketoiminnan tilaukset
olivat 1 913 milj. e (2 052 milj. e); 1 879 milj. e (1 910 milj. e) ilman
PAS-liiketoimintaa.
* Liikevaihto 2 977 miljoonaa euroa (3 658 milj. e); 2 923 milj. e. (3 363
milj. e) ilman PAS-liiketoimintaa. Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 1
869 milj. e (2 007 milj. e); 1 840 milj. e (1 869 milj. e) ilman
PAS-liiketoimintaa.
* EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
poistoja) ennen kertaluonteisia eriä 347 miljoonaa euroa eli 11,7
prosenttia liikevaihdosta (460 milj. e ja 12,6 %); 356 milj. e ja 12,2
prosenttia (426 milj. e ja 12,7 %) ilman PAS-liiketoimintaa.
* Vapaa kassavirta oli vahva, 341 miljoonaa euroa (204 milj. e).
* PAS-liiketoiminnan myynnistä kirjattiin 252 miljoonan euron myyntivoitto.
* Osakekohtainen tulos oli 2,95 euroa (1,25 e).
* Vahva tase ja nettovelkaantuneisuusaste 10,6 prosenttia (45,6 %).
* Hallituksen osingonjakoehdotus yhtiökokoukselle on 1,05 euroa (1,05 euroa
ja lisäosinko 0,40 euroa).

Näkymät vuodelle 2016

Metso on muuttanut ohjeistuspolitiikkaansa ja lopettaa taloudellisen
ohjeistuksen julkaisemisen vuoden 2016 alusta. Liikevaihtoa ja kannattavuutta
koskevien numerollisten ohjeistusten sijaan kuvaamme yleistä
liiketoimintaympäristöä, loppumarkkinoiden kysynnän kehitystä sekä annamme
joitakin taloudellisia tietoja, kuten arviot kuluvan tilivuoden
investoinneista ja uudelleenjärjestelykustannuksista.
Metson yleisen liiketoimintaympäristön arvioidaan heikkenevän hieman vuonna
2016 vuoteen 2015 verrattuna. Arvioimme tuotteidemme ja palvelujemme kysynnän
kehittyvän seuraavasti:

* kaivoslaitteiden kysyntä säilyy heikkona ja kaivosteollisuuden palveluiden
tyydyttävänä
* kivenmurskauslaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden kysyntä säilyy
tyydyttävänä
* Flow Controlin asiakkaiden uusiin investointeihin liittyvien tuotteiden
kysyntä säilyy tyydyttävänä ja Flow Controlin palveluiden kysyntä hyvänä.

Vuoden 2015 lopun tilauskannasta arvioidaan vuoden 2016 aikana laskutettavan
1,1 miljardia euroa. Toimenpiteet oman toiminnan tehostamiseksi parantavat
kilpailukykyämme ja lieventävät hintapaineita niillä markkinoilla, joiden
kysyntänäkymät ovat heikot tai tyydyttävät. Uudelleenjärjestelykustannusten
arvioidaan olevan alemmalla tasolla kuin vuonna 2015. Investointien ilman
yrityskauppoja ja nettorahoituskulujen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin
vuonna 2015.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:

Viime vuoden tuloksemme olivat kohtuullisen hyvät asiakastoimialojemme
kysynnän heikentymisestä huolimatta. Kannattavuutemme (EBITA-marginaali ennen
kertaluonteisia eriä) pysyi hyvällä tasolla ja oli 12,2 prosenttia
liikevaihdosta verrattuna 12,7 prosenttiin vuonna 2014 vaikka tilaukset ja
liikevaihto laskivatkin. Nämä luvut eivät sisällä myytyä PAS-liiketoimintaa.
Tästä myynnistä saadun voiton ansiosta liikevoittomme nousi 555 miljoonaan
euroon ja osakekohtainen tulos 2,95 euroon osakkeelta. Lisäksi haluaisin
nostaa esiin merkittävän edistymisemme Metson turvallisuuskulttuurissa, mikä
näkyy työtapaturmien vähenemisenä. Raportoidut tapaturmat laskivat 28
prosenttia ja tapaturmataajuus oli 2,6, kun se vuonna 2014 oli 3,9.

Lisäksi edistyimme edelleen pyrkimyksissämme tehdä Metsosta yhä parempi ja
kilpailukykyisempi yhtiö. Olemme uudistaneet tuote- ja palvelutarjoomaamme
vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja uudistaneet
liiketoimintamallejamme sillä ajatuksella, että organisaatiot olisivat
rakenteiltaan kevyempiä, vastuut kaikilta osin selkeitä ja että olisimme
ylipäätään aiempaa joustavampia reagoimaan liiketoimintaympäristön
muutoksiin.

Lanseeraamme tässä raportissa uuden ohjeistuspolitiikkamme, joka seuraa alan
käytäntöjä. Metso on nykyään tuote- ja palveluliiketoimintaan keskittynyt
yhtiö, jonka sisäinen volatiliteetti on aiempaa vähäisempää. Tässä mielessä
tämä muutos on meille luonnollinen askel ja riippumaton vallitsevista
markkinaolosuhteista. Uusi tapamme kertoa lähiajan näkymistämme tarjoaa
pääomamarkkinoille riittävää tietoa perustellun mielipiteen muodostamiseksi
Metson tulevasta kehityksestä.

Motivuituneen henkilöstömme, kilpailukykyisen palvelu- ja tuotetarjoomamme,
joustavien toimintamallien, vahvan taseen sekä taloudellisen asemamme
ansiosta, olen vakuuttunut että tuloksemme säilyvät hyvinä vuonna 2016 ja
siitä eteenpäin.

Avainluvut

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa Q4/ Q4/ Muutos % 2015 2014 Muutos % |
| |
| 2015 2014 |
| Saadut tilaukset 758 801 -5 3 027 3 409 -11 |
| Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 440 481 -9 1 913 2 052 -7 |
| % saaduista tilauksista 58 60 63 60 |
| Tilauskanta vuoden lopussa 1 268 1 575 -19 |
| Liikevaihto 754 1 018 -26 2 977 3 658 -19 |
| Palveluliiketoiminnan liikevaihto 481 572 -16 1 869 2 007 -7 |
| % liikevaihdosta 64 56 63 55 |
| Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 91 138 -34 347 460 -25 |
| |
|sekä kertaluonteisia eriä |
| % liikevaihdosta 12,0 13,5 11,7 12,6 |
| Liikevoitto* 67 101 -33 555 351 58 |
| % liikevaihdosta 8,9 9,9 18,7 9,6 |
| Tulos/osake, euroa 0,35 0,36 -3 2,95 1,25 136 |
| Vapaa kassavirta 59 63 -6 341 204 67 |
| Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %** 25,7 16,4 |
| Omavaraisuusaste vuoden lopussa, % 48,3 40,5 |
| Nettovelkaantuneisuusaste vuoden lopussa, % 10,6 45,6 |
| Henkilöstö vuoden lopussa 12 375 15 644 -21 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koko vuoden 2015, kauden Q4/2014 ja koko vuoden 2014 luvut sisältävät
Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan (PAS).
*Koko vuoden 2015 liikevoitto sisältää PAS-liiketoiminnan myynnistä saadun
myyntivoiton.
**Koko vuoden 2015 ROCE sisältää PAS-liiketoiminnan myynnistä saadun
myyntivoiton.

Avainluvut ilman PAS-liiketoimintaa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa Q4/ Q4/ Muutos % 2015 2014 Muutos % |
| |
| 2015 2014 |
| Saadut tilaukset 758 721 5 2 965 3 074 -4 |
| Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 440 446 -1 1 879 1 910 -2 |
| Liikevaihto 754 921 -18 2 923 3 363 -13 |
| Palveluliiketoiminnan liikevaihto 481 ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.