Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

Micropos Medical: Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) ("Bolaget"), 556648-2310,
kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 september 2018
kl. 13.30, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10,
Göteborg.

Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 12 september
2018 och senast fredagen den 14 september 2018 ha anmält sitt
deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen
till bolaget, Adolf Edelsvärds Gata 11, 414 51 Göteborg, eller via
e-post info@micropos.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före onsdagen
den 12 september 2018.

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Beslut om styrelsens förslag till ökning av aktiekapitalet med
högst 1 493 456 kr genom nyemission av högst 29 869 127 aktier till
en teckningskurs om 1 kr. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att
teckna aktier. Teckning sker enligt 1:2, det vill säga två gamla
aktier ger rätt att teckna en ny.

8. Beslut om ersättning för Ove Mattssons deltagande i
emissionsgaranti.

9. Stämmans avslutande
Punkten 7 innebär ett kapitaltillskott om högst 29 869 127 kr.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission samt de
handlingar som föreskrivs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer från
och med tisdagen den 28 augusti 2018 att finnas tillgängliga för
aktieägarna på bolagets huvudkontor, Adolf Edelsvärds Gata 11,
Göteborg. De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det
till bolaget så kommer materialet att sändas till dem med posten utan
kostnad för mottagaren.

Som avstämningsdag föreslås den 1 oktober 2018.

Fullständigt beslutsförslag angående punkten 7 kommer att finnas
tillgängligt hos bolaget en vecka före och kommer att delges genom
pressmeddelande, och gällande bemyndigande om nyemission tre veckor
före, bolagsstämman och kommer att finnas tillgängliga på bolagets
hemsida och skickas till de ägare som begär det.

Punkten 8 innebär följande. Ove Mattsson, som är styrelseledamot i
Bolaget, avser delta som garant i emissionen enligt punkten 7. Som
betalning för garantin föreslår styrelsen att Ove Mattsson erhåller
400 000 aktier. De 400 000 aktierna ingår i föreslagen nyemission
enligt punkten 7. Ove Mattssons ersättning i aktier förutsätter
utrymme därtill enligt styrelsens förslag om tilldelning av aktier
som inte tecknats med företrädesrätt.

Göteborg augusti 2018

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05,
info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer
framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets
första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa
en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre
precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata
och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en
botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar
kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett
GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och
mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och
kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy®
system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras
positionering, in-situ dosimetri och automatisk
patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och
därmed godkänt för Europeisk användning. Certifieringsarbetet av
förbrukningsvaran RayPilot® HypoCath™ pågår. Bolaget är listat på
Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30
augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/micropos-medical/r/kallelse-till-extra-bolagss...
http://mb.cision.com/Main/11596/2604291/899881.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.