Du är här

2018-08-30

Micropos Medical: Micropos genomför nyemission om 29,9 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Australien, Nya
Zeeland, Japan, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller i någon annan
jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution kan vara föremål för legala restriktioner.

Styrelsen för Micropos Medical AB (publ) ("Micropos" eller "Bolaget")
har idag föreslagit att genomföra en nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare om 29,9 MSEK
("Företrädesemissionen"). Emissionsbeslutet är villkorat av en extra
bolagsstämma den 18 september 2018. Företrädesemissionen omfattas av
teckningsförbindelser och emissionsgarantier uppgående till
sammantaget 82,9 procent.

Villkoren i nyemissionen innebär att varje innehavd aktie i Bolaget
berättigar till en (1) teckningsrätt, två (2) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie till kursen 1,0 kronor.

Styrelsen föreslår att nyemissionen beslutas av en extra bolagsstämma
som kommer att hållas den 18 september 2018. Kallelse till
bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande och kommer
inom kort att offentliggöras i Post och Inrikes Tidningar.
Annonsering om kallelsen kommer även att ske i Svenska Dagbladet.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Micropos har utvecklat RayPilot® som är ett positioneringssystem som
möjliggör en ökad precision vid strålbehandling av cancer. Bolaget
lanserade tidigare i år HypoCath™ som är en ny sändare till RayPilot®
som är enkel att använda och ökar effektiviteten i arbetsflödet för
strålbehandlingsklinikerna. Lanseringen av HypoCath™ har resulterat i
ett tilltagande intresse för RayPilot® och Bolaget bedömer att det
finns goda förutsättningar att öka försäljningen av systemet. För att
finansiera fortsatta marknadssatsningarna kring RayPilot® och
tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns har styrelsen i Bolaget
föreslagit den förestående Företrädesemission som, vid full teckning,
kommer tillföra omkring 29,9 MSEK före emissionskostnader.

Villkor för företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att högst 29 869 127 aktier emitteras.
Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på
avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Micropos har rätt
att teckna en (1) ny aktie för två (2) befintliga aktier i Bolaget.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med
företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta
belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid ska vid
överteckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare
aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av
teckningsrätter, och i andra hand till andra som anmält intresse av
att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter samt i tredje hand
till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av
aktier.

Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 1
oktober 2018. Teckning ska ske från och med den 4 oktober till och
med den 18 oktober 2018. Teckningskursen har fastställts till 1,0
kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande,
tillför Micropos 29 869 127 kronor före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden

Emissionen omfattas av teckningsförbindelser från Bolagets två största
ägare om 6,8 MSEK, motsvarande 22,6 procent av nyemissionen.
Teckningsförbindelser har lämnats av Brohuvudet AB om 5,0 MSEK (16,7
procent) och Hans Sköld om 1,8 MSEK (5,9 procent).

Därutöver har ett antal externa investerare förbundit sig att teckna
aktier till ett belopp om upp till sammanlagt 18,0 MSEK, motsvarande
omkring 60,3 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår
därmed teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 24,8 MSEK,
vilket motsvarar omkring 83 procent av nyemissionen. De närmare
villkoren för dessa förbindelser och åtaganden kommer att beskrivas i
det prospekt som avses offentliggöras omkring den 3 oktober 2018.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

18 september 2018 Extra bolagsstämma

28 september 2018 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen

1 oktober 2018 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

3 oktober 2018 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

4-18 oktober 2018 Teckningsperiod

4-16 oktober2018 Handel i teckningsrätter på Spotlight Stock Market

23 oktober 2018 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen

Aktier och aktiekapital

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 1 493
456,35 SEK från 2 986 912,75 SEK till högst 4 480 369,10 SEK och
antalet aktier ökar med högst 29 869 127 aktier från 59 738 255
aktier till högst 89 607 382 aktier, vilket motsvarar en ökning med
50 procent. Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i
Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till
högst 33,3 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig
för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Godkännande på bolagsstämma

Genomförande av Företrädesemissionen kräver att extra bolagsstämman
den 18 september 2018 godkänner styrelsens emissionsförslag. Kallelse
till bolagsstämman inklusive fullständigt förslag till beslut sker
genom separat pressrelease.

Finansiell rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Micropos i samband med
nyemissionen och Advokatbyrån Granit är legal rådgivare.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05,
info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer
framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets
första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa
en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre
precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata
och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en
botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar
kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett
GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och
mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och
kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy®
system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras
positionering, in-situ dosimetri och automatisk
patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och
därmed godkänt för Europeisk användning. Certifieringsarbetet av
förbrukningsvaran RayPilot® HypoCath™ pågår. Bolaget är listat på
Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30
augusti 2018.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Micropos Medical AB.
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Micropos Medical
AB kommer endast att ske genom det prospekt som förväntas
offentliggöras i samband med att teckningstiden i
Företrädesemissionen inleds.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/micropos-medical/r/micropos-genomfor-nyemissio...
http://mb.cision.com/Main/11596/2604268/899841.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.