Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-04

Midsona AB: Midsona offentliggör att samtliga villkor i erbjudandet till aktieägarna i Bringwell har uppfyllts och Midsona...

Midsona meddelar samtidigt att man förlänger acceptperioden.
Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras
eller distribueras i USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya
Zeeland, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan.
Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i något av dessa
länder och kan inte accepteras av någon som befinner sig där.
Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer vars
deltagande förutsätter ytterligare prospekt, dokumentation,
registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

· När den initiala acceptfristen löpte ut hade aktieägare i
Bringwell accepterat att överlåta sammanlagt 243 626 209 aktier i
Bringwell med anledning av erbjudandet, motsvarande cirka 94,3
procent av det totala antalet utestående aktier och röster i
Bringwell

· Midsona förlänger acceptperioden för erbjudandet till och med
klockan 16.00 den 18 juli 2017

· Efter den förlängda acceptperioden önskar Midsona lösa in de
aktier i Bringwell man inte äger och avser att inom kort begära att
inlösentvisten avgörs av skiljemän

Midsona AB (publ) ("Midsona") lämnade den 15 maj 2017 ett offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell AB (publ)
("Bringwell") att överlåta samtliga aktier i Bringwell till Midsona
("Erbjudandet"). Prospektet avseende Erbjudandet offentliggjordes den
12 juni 2017 ("Prospektet").

Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde eller
kontrollerade Midsona inte några aktier i Bringwell. Midsona har inte
heller därefter förvärvat några aktier i Bringwell utanför
Erbjudandet. Sammanlagt har aktieägare i Bringwell accepterat att
överlåta 243 626 209 aktier i Bringwell med anledning av Erbjudandet,
motsvarande cirka 94,3 procent av det totala antalet utestående
aktier och röster i Bringwell. 57,3 procent av aktierna i Bringwell
överlåts mot aktievederlag och 37,0 procent överlåts mot kontant
vederlag. Denna fördelning innebär att samtliga som accepterat
Erbjudandet kommer att erhålla önskad fördelning mellan aktievederlag
och kontant vederlag.

Förlängd acceptperiod
För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat
Erbjudandet att lämna in sina aktier i Erbjudandet meddelar Midsona
nu att acceptperioden förlängs till och med klockan 16.00 den 18 juli
2017. Midsona förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för
Erbjudandet ytterligare.

Aktieägare med direktregistrerade innehav som önskar acceptera
Erbjudandet ska underteckna och posta anmälningssedeln till nedan
angiven adress. Anmälningssedel kan även skickas per e-post eller
fax.

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 Stockholm
Tel: 08 - 5065 1795
Fax: 08 - 5065 1701
emittentservice@aktieinvest.se

Observera att anmälningssedeln måste vara Aktieinvest tillhanda senast
kl. 16.00 den 18 juli 2017.

Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav som önskar acceptera
Erbjudandet ska följa sina förvaltares instruktioner.

Villkor för Erbjudandet
Fullföljande av Erbjudandet har varit villkorat enligt beskrivning i
Prospektet. Midsona är nu ägare till mer än 90 procent av samtliga
aktier utgivna av Bringwell efter full utspädning. Konkurrensverket
har, vilket tidigare meddelats i Midsonas offentliggörande den 29
juni 2017, lämnat det planerade förvärvet utan åtgärd. Samtliga
villkor för Erbjudandets fullföljande har nu uppfyllts och Midsona
fullföljer därmed Erbjudandet. Redovisning av vederlag till de
aktieägare i Bringwell som har accepterat Erbjudandet under den
initiala acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 10 juli 2017.
Utbetalning av vederlaget beräknas påbörjas 13 juli. Efter den
förlängda acceptperioden önskar Midsona lösa in de aktier i Bringwell
man inte äger och avser att inom kort begära att inlösentvisten
avgörs av skiljemän.

För en utförlig beskrivning av Erbjudandet, inklusive villkor och
anvisningar för deltagande i Erbjudandet, vänligen se Prospekt och
anmälningssedel för Erbjudandet, tillgängliga på Midsonas webbplats
(www.midsona.com) och på Aktieinvests webbplats
(www.aktieinvest.se/emissionsuppdrag). Prospektet och
anmälningssedeln är också tillgängliga på Midsonas kontor,
Dockplatsen 16, Malmö.

Midsona har inte något innehav av finansiella instrument som ger
Midsona en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i
Bringwell.

Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Midsona i samband med
apportemissionen och Erbjudandet. Midsonas finansiella rådgivare i
samband med transaktionen är Strata Advisory AB.

Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna
välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien.
Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade
varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken,
hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade
varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA,
NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år
2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap.
Läs mer om Midsona på www.midsona.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Midsona:
Peter Åsberg, Koncernchef, Tel: +46 730 26 16 32
Lennart Svensson, CFO, Tel: +46 767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB ska
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen och
takeover-regler för vissa handelsplattformar. Informationen lämnades
genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 4 juli 2017
kl. 19.30.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper utgivna av Midsona. Inbjudan till berörda personer att
teckna aktier i Midsona kommer endast att ske genom Prospektet som
Midsona offentliggjort den 12 juni 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får
inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland,
Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan eller någon
annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller
distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt
svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att
utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller
teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas
eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från
registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i
dess aktuella lydelse. Midsona avser inte att registrera någon del av
erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av
värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk
myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett
prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som
avses i detta dokument förutom på grundval av den information som
finns i Prospektet som offentliggjorts av Midsona på dess webbplats
den 12 juni 2017.

Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna
välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien.
Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade
varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken,
hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade
varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA,
NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år
2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre
bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/midsona-ab/r/midsona-offentliggor-att-samtliga...
http://mb.cision.com/Main/171/2302515/696748.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.