Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-09

Minesto AB: Kommuniké från Årsstämma 2017 i Minesto AB

Minesto AB höll torsdagen den 8 juni 2017 årsstämma på Dockyard Hotel
med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Ordförande för årsstämman
var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och
koncernen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition
och beslutade efter beaktande av årets förlust om 12 925 347 kronor
att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 176
683 536 kronor, ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med i kallelsen infört förslag, om
omval av styrelseledamöterna Bengt Adolfsson, Martin Edlund, Stefan
Karlsson, Göran Linder och Git Sturesjö Adolfsson. Till styrelsens
ordförande omvaldes Bengt Adolfsson. Årsstämman beslutade vidare om
omval av sittande styrelsesuppleant Andreas Gunnarsson. Styrelsen
omfattar således fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

Årsstämman valde till revisionsbolag det registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young AB som meddelat att till huvudansvarig revisor utse
Markus Hellsten.

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter för tiden
intill nästa årsstämma ska utgå i enlighet med det i kallelsen
angivna förslaget samt att styrelseledamot under vissa
förutsättningar ska ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom
eget bolag. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen
ytterligare ersättning.

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto
AB:s webbplats (http://minesto.com/investor/).

Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets
ledande befattningshavare

Årsstämman godkände det i kallelsen införda förslaget till beslut
beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto
AB:s webbplats (http://minesto.com/investor/).

Valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med gällande förslag att bolaget
fortsatt ska ha en valberedning bestående av fyra personer, som har
till uppgift att bereda årsstämman förslag avseende antal
styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande och övriga
ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt revisor och
revisorsarvoden.

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto
AB:s webbplats (http://minesto.com/investor/).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier
och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt, medförande en ökning av antal aktier med högst 20 000
000 stycken.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för
finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling
av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av
verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en
breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på Minesto AB:s
webbplats (http://minesto.com/investor/).

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
0705-70 75 08
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med
missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från
energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från
långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda
verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan
utvinna förnybar marin energi från långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från
Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding
Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales
och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och
Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel
på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified
Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via
bit.ly/minestomedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om
marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 08:45
CEST.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/minesto-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-2017-i-m...
http://mb.cision.com/Main/14621/2284698/685851.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.