Du är här

2017-08-24

Miris Holding: Delårsrapport för 1/1-30/6 samt perioden 1/4-30/6, 2017

1/1-30/6, 2017
· Nettoomsättningen uppgick till 7 359 tkr (4 248 tkr)
· Resultatet före skatt uppgick till -7 681 tkr (-10 046 tkr)
· Resultatet efter skatt uppgick till -7 681 tkr (-10 046 tkr)
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01
kr/aktie (-0,02

kr/aktie)
1/4-30/6, 2017
· Nettoomsättningen uppgick till 2 948 tkr (1 597 tkr)
· Resultatet före skatt uppgick till -3 916 tkr (-6 964 tkr)
· Resultatet efter skatt uppgick till -3 916 tkr (-6 964 tkr)
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01
kr/aktie (-0,01

kr/aktie)
Viktiga händelser under och efter periodens utgång

· Kommuniké från årsstämman i Miris Holding AB
· Miris nya varumärkesplattform och web
· Miris har beviljats registrering av HMA i Kanada
· Miris lanserar Miris Ultrasonic Processor & Miris Heater

VD:s kommentar

Bästa aktieägare, välkommen till Miris Q2 rapport för 2017!

Andra kvartalet resulterade i en nettoomsättning på 2 948 tkr. Totalt
för första halvåret ger detta en nettoomsättning på 7 359 tkr, en
ökning med 73% jämfört med samma period 2016. Ökat fokus på
försäljning och kundnärvaro ger nu resultat!

I arbetet med FDA-ansökan har vi i perioden fortsatt med validering av
standardmetoder, satt grunden i statistikarbetet, samt etablerat
samarbete med de grupper som ska genomföra tester för oss i USA
senare i år/början på nästa år. Som tidigare kommunicerat är FDAs
krav på information och evidence betydligt omfattande då Miris
ansökan är den första i sitt slag (en de-novo ansökan) och inget
annat instrument finns på den amerikanska marknaden att jämföra med.

Första produktions-batch av standardlösningen, Miris Calibration
Control (MCC), producerades i perioden. För tillfället färdigställs
fyllning och packning, som kommer övergå i beta-site testning före
lansering i Q3 som tidigare kommunicerat.

Vi har under perioden genomfört en mängd aktiviteter som successivt
kommer att utveckla såväl försäljning som resultat:

(i) Etablering av Customer Relationship Management (CRM) system: vi har under Q2 fokuserat mycket på utveckling av försäljningsprocessen. En viktig del i denna omläggning har varit att etablera ett CRM system för att hantera kundvård: vi har fått en bas för ärendehantering, sälj, analyser och rapportering - ett centralt verktyg för att etablera en effektiv försäljningsprocess.

(ii) Lanseringsförberedande av två nya produkter i Miris produktportfölj: Miris Ultrasonic Processor (Miris UP) och Miris Heater. Miris UP ersätter Miris Sonicator; vilket är viktigt för att säkerställa bättre marginaler, rätt kvalitet och en flexibel produktionskapacitet. Miris Heater är en värmekälla som behövs för att värma upp bröstmjölk och andra vätskor som används i HMA analysen.

(iii) Ansökan om godkännande för HMA i Kanada vilket har resulterat i att Miris nu kan sälja HMA som en medical device class I i Kanada. Detta är ett nödvändigt led för att bygga den kanadensiska marknaden.

(iv) Avslutat produktions-omläggningen som har pågått det senaste året.

(v) Vi har haft viktiga kundmöten i Sydamerika, Asien, Nordamerika och Europa förutom att vi har deltagit på 3 internationella konferenser; Pediatric Academic Society (PAS) i USA, European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) i Tjeckien, och French Milk Bank Network i Frankrike.

Det kan noteras att de teckningsoptioner motsvarande 14 procent av
utestående aktier och optioner som Danone haft har i juni 2017
förfallit utan att utnyttjas.

De viktigaste områden vi kommer fokusera på framöver är FDA-ansökan,
lansering av MCC (standardlösningen) samt etablera den nya
försäljningsprocess med alla de element som behövs för en ökad
effektivitet och stabilitet i försäljningen. Vi kommer även lansera
web-baserade lösningar för att bättre supportera existerande och nya
kunder och fortsätta bygga Miris kvalitetssystem.

Som bolag är vi beroende av aktieägarnas förtroende. Låt mig rikta ett
stort tack för det engagemang och den entusiasm vi ständigt mottar.
Som för de flesta bolag inom Life Science branschen är
försäljningscykler långa och effekten av ändringsprocesser kan ta tid
att se. Mitt hopp är ändå att alla ägare kan känna ett förtroende för
att vi arbetar fokuserat att bygga bolaget för att nå den potential
som vi vet finns. Mitt mål är att vi arbetar målmedvetet i den
strategiska riktning vi beskrivit, skapa stabilitet och metodiskt
genomföra alla de taktiska ändringar som behövs parallellt med ökad
kundnärvaro. På detta sätt kommer vi bygga Miris till ett lönsamt
bolag.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Resultatutveckling under rapportperioden

Rörelseintäkter för första halvåret uppgick till 7 667 tkr (4 539 tkr)
vilket är 68% högre än motsvarande period 2016. Orsaken till detta är
i första hand att försäljningen av HMA första halvåret 2017 är
betydligt bättre jämfört med samma period 2016. Resultatet efter
skatt för första halvåret 2017 uppgick till -7 681 tkr (-10 046 tkr).
Det bättre resultatet jämfört med 2016 förklaras av att försäljningen
under första halvåret har varit högre än samma period 2016.

Försäljningsutveckling

Övergripande

Försäljningen under andra kvartalet 2017 jämfört med Q2 2016 har ökat
tack vare ökat försäljningsfokus: ökad kundnärvaro och påbörjat
arbete med utveckling av en försäljningsprocess.

Nettoomsättningen för Q2 2017 slutade på 2 948 tkr (1 597 tkr), en
ökning med 85% jämfört med 2016. För årets sex första månader blev
nettoförsäljningen 7 359 tkr vilket skall ställas mot 4 248 tkr för
2016.

Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser

Under årets andra kvartal har HMA-instrument levererats till Europa,
Asien och Nordamerika.

Förbrukningsprodukter

Försäljningen av förbrukningsprodukter följer tidigare nivåer och
återspeglar till viss del den installerade basen av instrument.
Bolaget arbetar med att informera användare av Miris instrument
vikten av att fullt ut använda anvisade rengöringsmedel och kontroll
lösningar för att säkerställa kvaliteten av analyserna. MCC kommer
från början att lanseras som en förbrukningsprodukt som det blir
obligatoriskt för kunden att använda för att garantiåtagandet skall
gälla.

Kostnader

Kostnad för sålda varor ökade första halvåret till 3 505 tkr (2 584
tkr). Ökningen förklaras av den högre försäljningen under perioden.
Övriga externa kostnader är i paritet med 2016, 4 732 tkr (4 774
tkr). Personalkostnaderna ökade marginellt till 6 751 tkr (6 128 tkr)
beroende på fler antal anställda första halvåret 2017, 16,1 jämfört
med 13,3 för 2016.

Utgifter för forskning och utveckling har aktiverats med 1 362 tkr (3
629 tkr). Aktiveringen 2017 avser ansökan om FDA-godkännande i USA
och utveckling av standardlösning.

Finansiell ställning

Koncernens kassa och tillgängliga medel per den 30 juni 2017 uppgick
till 9 635 tkr (4 887 tkr).

Bolagets kassa har stärkts tack vare den lyckade nyemissionen som
genomfördes i december 2016 och tack vare ökad försäljning under
första halvåret.

Kostnaderna för det fortsatta arbetet med FDA-ansökan och
slututvecklingen och lansering av standardlösningen (MCC), innebär
att det föreligger ytterligare finansieringsbehov för att överbrygga
finansieringsbehovet fram till den tidpunkt då den ökade försäljning
bedöms kunna finansiera verksamheten. Befintliga medel finansierar
den nuvarande verksamhet fram till och med mitten av det första
kvartalet 2018 varefter bolaget är i behov av ytterligare medel. Ett
arbete med detta har påbörjats och styrelsen arbetar med flera olika
alternativ så som en mindre riktad emission,
rörelsekapitalförsörjning genom banklån samt om dessa vägar inte är
framkomliga utökade lån från större ägare och andra personer i
bolagets närhet. Det är styrelsens bedömning att finansiering kommer
att kunna säkerställas genom en eller flera av dessa möjliga vägar
eller om så inte skulle vara fallet i sista hand genom en mindre
företrädesemission.

De räntebärande skulderna uppgick per den 30 juni 2017 till 5 215 tkr
(5 602 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 9 635 tkr (4 887
tkr) ger en räntebärande nettoskuld på -4 420 tkr (715 tkr). Det egna
kapitalet uppgick per 30 juni 2017 till 11 509 tkr (2 937 tkr).
Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 37 054 tkr (28 546 tkr).

Personal och organisation

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 16,1
personer (13,3).

Moderbolaget

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Dess
nettoomsättning under första halvåret 2017 uppgick till 300 tkr (300
tkr). Resultatet efter skatt var -7 318 tkr (-9 946 tkr).
Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Miris AB för
förlusttäckning. Kassa och bank uppgick till 7 107 tkr (4 275 tkr)
per den 30 juni 2017 och det egna kapitalet summerade till 37 054 tkr
(28 546 tkr). Soliditeten uppgick den 30 juni 2017 till 85 procent
(81 procent).

Kort om Miris affärsverksamhet

Miris utvecklar och tillhandahåller analysinstrument Human Milk
Analyser (HMA) och Dairy Milk Analyser (DMA) samt kompletterande
produkter för mjölkanalys på en global marknad. Analysinstrumenten
används idag inom sjukvården för analys av bröstmjölk till förtidigt
födda barn, samt inom mejeriverksamhet för att bestämma kvaliteten av
ko- och buffelmjölk. Huvudfokus ligger på marknaden för analys av
bröstmjölk till för tidigt födda barn (HMA). Försäljning av DMA för
analys av mejerimjölk bedrivs endast reaktivt. Miris säljer sitt
instrument för analys av bröstmjölk HMA, med tillhörande Miris
Ultrasonic Processor (Miris UP) för provberedning, i mer än 25 länder
och finns idag representerat på alla kontinenter.

Marknad och försäljning

Marknaden för analys av bröstmjölk har delats in i fyra olika segment;
(i) Neonatal Intensiv avdelningar (NICU), (ii) forskning främst
universitet, (iii) Mjölkbanker och (iv) Barn och kvinnokliniker
(Asien). På Neonatal avdelningar är läkare världen över överens om
att bröstmjölk är den bästa näringen för förtidigt födda barn.
Emellertid räcker ofta inte moderns mjölk till och då ges barnet
donerad mjölk. Donerad mjölk kommer från mödrar som har mer mjölk än
deras eget barn behöver. Den donerade mjölken kan samlas in från
donerande mödrar till Mjölkbanker som kontrollerarar att mjölken är
fri från bakterier och virus innan den distribueras ut till
sjukvården. För att möta barnets energibehov, kan den donerade
mjölken eller moderns egen mjölk behöva berikas. Det för tidigt födda
barnet är mycket känsligt för felaktig berikning då både för mycket
som för lite av t ex protein kan ge biverkningar. Det är då
värdefullt att ha möjligheten att kunna anal...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.