Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-14

Miris Holding: Miris Holding AB (publ) genomför en till ca 90 % säkerställd företrädesemission om totalt ca 30 MSEK med stöd av bolagsstämmans bemyndigan

Styrelsen för Miris har den 13 november 2016 beslutat, med stöd av
bemyndigande från bolagsstämma den 12 oktober 2016, att öka bolagets
aktiekapital med högst ca 20 416 750,46 kr genom nyemission av högst
765 628 138 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen
kommer vid full teckning att tillföra bolaget ca 30 MSEK före
emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser på ca
20 % av emissionen och externa garantier upp till ca 70 %, sammanlagt
ca 27 MSEK, vilket innebär att emissionen är säkerställd till ca 90
%. Det säkerställda beloppet innefattar åtaganden om att genom
kvittning teckna aktier för ca 6 MSEK. Resterande likvid kommer att
tillföras genom kontant betalning. Styrelsen kan komma att besluta om
en utökning av emissionen med högst ytterligare 250 000 000 aktier,
på motsvarande villkor som företrädesemissionen, vilket skulle
tillföra ytterligare 10 MSEK till bolaget.

Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 23
november 2016. Teckningsperioden löper från den 25 november 2016 till
och med den 9 december 2016. Teckningskursen är 4 öre per aktie.

Motivet bakom nyemissionen är att kapitalisera på det kvalitetshöjande
arbete som genomfördes 2016 och expandera bolagets verksamhet på nya
marknader. Intensiv marknadsbearbetning är kostsamt men samtidigt en
investering för att skapa finansiell uthållighet i bolaget och därmed
kunna exploatera den kommersiella potential som skapats för bolagets
produkter under 2016.

Prospekt, som för närvarande är under handläggning för godkännande och
registrering hos Finansinspektionen, kommer när Finansinspektionen
godkänt och registrerat prospektet att finnas tillgängligt på
bolagets hemsida www.miris.se.

Bakgrund i sammanfattning

Miris utvecklar och tillhandahåller analysinstrument Human Milk
Analyser (HMA) och Dairy Milk Analyser (DMA) samt kompletterande
produkter för mjölkanalys på en global marknad. Analysinstrumenten
används idag inom sjukvården för analys av bröstmjölk till för tidigt
födda barn, samt inom mejeriverksamhet för att bestämma kvalitet av
ko- och buffelmjölk. Miris har kontor och kvalitetslaboratorium i
Uppsala. Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer sina
analysinstrument på en global marknad sedan flera år. Idag finns
cirka 500 instrument installerade globalt.

När jag skriver detta har jag varit VD på Miris sedan den 4 oktober
2016. Flera stora projekt som är avgörande för bolagets framtida
utveckling pågår. Det är mycket inspirerande att få arbeta med att
säkerställa att för tidigt födda barn får rätt näringsinnehåll i
bröstmjölken - individuell nutrition av för tidigt födda barn.

Efter den framgångsrika nyemissionen i mars 2016 var Miris redo att ta
nästa steg i expansionsfasen. En anmälan av ett HMA instrument till
Läkemedelsverket i april i år tvingade fram en omprioritering. En
plan upprättades där alla instrument på marknaden validerades och om
nödvändigt justerades kalibreringen. Detta arbete beräknas vara klart
i slutet av 2016. I den allvarliga situationen som Miris hamnade i
har bolaget agerat professionellt och med engagemang. Miris har
förstärkt sin kvalitetsorganisation för att förhindra upprepning och
bolagets kunder har upplevt valideringsbesöken som positivt. Denna
positiva kundkontakt ska vi bygga vidare på. Emellertid har utebliven
försäljning och ökade kostnader för valideringsarbetet, direkt
relaterat till incidenten, medfört att emissionslikviden från mars i
år inte längre är tillräcklig för att säkerställa den fortsatta
expansionen av verksamheten.

Bolaget har genomgått en omstrukturering och fokusering de senaste två
åren. Jag ser en organisation med tydlig strategi och ett genomtänkt
budskap. Det arbetas hårt för att förbättra kvaliteten på
instrumenten och öka effektiviteten i produktionsprocessen. Ansökan
för att få marknadsföringstillstånd i USA har skickats in och
fortlöper enligt plan. Marknads- och försäljningsavdelningen har
strukturerats om och blivit mer proaktiv. Fokuseringen på analys av
bröstmjölk och individuell nutrition av för tidigt födda barn gör
Miris strategiska inriktning tydlig.

Miris har ett teknologiskt försprång inom analys av bröstmjölk och
marknaden för individuell nutrition av för tidigt födda barn är
juvenil. Detta innebär stora möjligheter för Miris. Jag är övertygad
om att Miris kan ta en tongivande plats på den globala marknaden för
individuell nutrition vilket därmed kommer att vara mitt huvudfokus.

Miris är ett litet bolag med stora ambitioner och därför behövs allas
engagemang, anställda, styrelse och ägare för att kunna ta Miris till
nästa nivå, att leverera ett positivt resultat och på så sätt skapa
värde för bolagets aktieägare.

Vision

Miris vision är att bidra till ökad global folkhälsa genom att barn
och vuxna ska ha tillgång till mjölk av hög kvalitet. Visionen skall
uppnås genom att:

1) stödja sjukvården i nutritionen av för tidigt födda barn och
2) stödja mejeriindustrin i processkontroll av mjölk
Strategisk riktning

· Huvudfokus ligger på marknaden för analys av bröstmjölk till för
tidigt födda barn (HMA). Analys av mejerimjölk bedrivs endast
reaktivt.

· Tillverkning sker till stor del via externa partners, men
kalibrering och sluttest av alla producerade instrument utföras av
Miris personal i bolagets lokaler. Leverans till kund och
distributörer sker direkt från Miris lager.

· Försäljning sker idag till huvuddel via regionala distributörer,
något som kommer balanseras av högre grad av direktförsäljning till
slutkund i nya marknader.

Motiv och användning av emissionslikviden
Nu har bolaget i huvudsak löst situationen med anmälan till
Läkemedelsverket och kan återigen fokusera på att kapitalisera på det
nedlagda och pågående arbetet som utförts under de senaste två åren.
Miris behöver nu, för att lyckas kommersiellt, öka tempot med att
öppna flera marknader. Ökade marknadsaktiviteter är en investering
för framtida intäkter och lönsamhet. Miris söker därför
expansionskapital för att inte missa det fönster som Bolaget bedömer
nu står öppet i marknaden eftersom konkurrensen är marginell.

Emissionslikviden kommer att användas för att säkra Bolagets
rörelsekapital för den kommande 12-månadersperioden, under vilken
period Bolaget har följande mål:

· Slutföra processen visavi FDA för marknadsgodkännande i USA
· Slutföra framtagandet av en standardlösning (syntetisk bröstmjölk)
· Initiera studier med internationella opinionsbildande
neonatalläkare i Europa och USA

· Vidareutveckla egen försäljningsorganisation för att balansera
säljkanaler mellan egna säljare och distributörer för ökad
kundkännedom, marknadsinsikten och nå högre marginaler samt stödja
merförsäljningen hos existerande kunder

· Vidareutveckling av effektiv marknadsföring och byggande av ett
stärkt varumärke

· Förbättra produktionsprocessen ytterligare, med målet att
optimera kostnadssidan, förbättra användarvänligheten samt korta
leveranstiderna

Villkor och utförligare information om företrädesemissionen

Den 13 november 2016 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande
från bolagsstämma den 12 oktober 2016, att öka bolagets aktiekapital
med högst ca 20 416 750,46 kr genom nyemission av högst 765 628 138
aktier med företrädesrätt för aktieägarna. För det fall samtliga
nyemitterade aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter har
aktieägare och övriga möjlighet att teckna resterande aktier utan
stöd av teckningsrätter.

Varje befintlig aktie i Miris som innehas på avstämningsdagen
berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger
rätt att teckna en (1) ny aktie. Avstämningsdagen för deltagande i
emissionen är den 23 november 2016. Sista dag för handel inklusive
rätt att deltaga i företrädesemissionen är 21 november.

Teckningskursen är 4 öre per aktie vilket innebär att
företrädesemissionen kommer kunna tillföra Miris ca 30,6 MSEK före
avdrag för emissionskostnader.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter tilldelas
aktier i första hand till dem som har tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter (vid överteckning pro rata i förhållande till deras
teckning med stöd av teckningsrätter), i andra hand till dem som har
anmält intresse för att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter
(vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som
anges i deras anmälan), och i tredje hand till garanterna med
fördelning pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Teckningsperioden kommer att löpa från den 25 november till och med
den 9 december 2016, eller sådant senare datum som styrelsen
beslutar. Teckningsrätter som inte utnyttjas vid sådant datum blir
ogiltiga och förlorar sitt värde.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget från och med
den 25 november 2016 till och med den 7 december 2016.

Utökning av erbjudandet

I det fall företrädesemissionen blir övertecknad eller om det annars
krävs för att fordringshavare ska kunna kvitta fordringar på lämnade
brygglån eller på garantiersättning mot aktier i emissionen, kan
styrelsen komma att fatta beslut om en utökning av emissionen.
Utökning av företrädesemissionen kan komma att ske med upp till 10
MSEK på motsvarande villkor som företrädesemissionen, varvid
ytterligare högst 250 000 000 aktier kan komma att emitteras.
Styrelsen kommer att fatta beslut om utökning av emissionen när
utfallet i företrädesemissionen är känt. Styrelsens beslut kommer,
beroende på hur stort intresse som inte har kunnat tillgodoses,
antingen ske med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2016
eller under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande
godkännande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Camilla Myhre Sandberg, VD i Miris Tel: +46 70 388 13 72 eller e-post:
camilla.sandberg@miris.se

För mer information om bolaget, vänligen se www.miris.se

Uppsala, 14 november 2016

Miris Holding AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Miris Holding AB
(publ) ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen.
Informationen lämnades genom AktieTorgets försorg för
offentliggörande före börsens öppnade den 14 november 2016.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Miris, varken från Miris
eller någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Miris kommer endast att ske genom det prospekt som Miris avser att
offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och
registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att

innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om
bola...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.