Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Miris: Kommuniké från årsstämman i Miris Holding

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I MIRIS HOLDING

Årsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 16 maj 2016 i Uppsala.

A. Årsredovisning och resultat
Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015
presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna
enligt framlagda redovisningshandlingar. Bolagsstämman beslutade, i
enlighet med styrelsens förslag, innebärande att de ansamlade vinstmedlen
om totalt 6.774.732 kr överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

I samband med presentationen av årsredovisningen höll bolagets VD Ulf
Boberg ett anförande där bolagets nuvarande situation och kommande planer
berördes.

B. Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under
räkenskapsåret 2015.

C. Styrelse- och revisorsarvoden
Bolagsstämman beslutade om ett fast styrelsearvode om 100 000 kronor per år
för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens
ordförande. För styrelsens ordförande beslutades om ett fast styrelsearvode
om 250 000 kronor per år. Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning
till revisorn skulle utgå enligt räkning.

D. Val av styrelse och revisor
Bolagsstämman beslutade att för tiden intill utgången av nästa årsstämma
att välja följande styrelse:

* Ingemar Kihlström, som även utsågs till styrelsens ordförande (omval)
* Finn Bitsch Björklund (omval)
* Hans Åkerblom (omval)
* Inger Andersson (omval)
* Ola Magnusson (nyval)

Ola Magnusson, 67 år, har mer än 40 års erfarenhet av läkemedel och
medicinteknik, främst som VD eller som ansvarig för marknadsföring och
försäljning. Ola Magnusson har arbetat i såväl större som mindre bolag och
har även erfarenhet från publika bolag.

E. Beslut om valberedning
Beslutades att styrelsens ordförande erhåller mandat att kontakta de tre
största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera,
att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess
att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Därutöver
skall i valberedningen ingå en i förhållande till bolaget och dess större
aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna. Namnen på
ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2017.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2017 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b)
förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke
anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till
revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g)
riktlinjer för tillsättande av valberedning. Arvode till valberedningen
skall inte utgå.

F. Emissionbemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport
och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte
kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10)
procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när
emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

2016-05-17

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Miris Kommunike fran arsstamma.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.