Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Misen Energy AB: Kommuniké från årsstämman i Misen Energy AB (publ) den 25 april 2019

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen
och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för 2018.

Årsstämman beslutade att samtliga till årstämmans förfogande stående
medel överförs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i
årsredovisningen och beviljade styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen skulle bestå av fyra
ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Fyra samtliga nuvarande
styrelseledamöter omvaldes.

Omvalda styrelseledamöter:

· Andrius Smaliukas
· Dimitrios Dimitriadis
· Oleg Batyuk
· Pavel Prysiazhniuk

Årsstämman omvalde Andrius Smaliukas till styrelsens ordförande.

Information om respektive styrelseledamot finns på bolagets hemsida.

Det beslutades att ersättning till styrelsen skulle utgå med ett
belopp om sammanlagt 76 000 euro och fördelas enligt följande:

· 37 000 euro till styrelsens ordförande;
· 16 000 euro till envar av Dimitrios Dimitriadis och Oleg Batyuk;
· 7 000 euro till Pavel Prysiazhniuk.

Till revisorer omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med
Johan Palmgren som huvudansvarig revisor. Inga revisorssuppleanter
valdes.

Årsstämman valde ledamöter av valberedningen som därmed består av
ordföranden Sergiy Probylov (representerande Blankbank Investments
Limited), medlemmar Dimitrios Dimitriadis (representerande Nellston
Holdings Limited), Aurimas Augustinavicius (representerande TCT
Holding AB) och Andrius Smaliukas (styrelsens ordförande).

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av
aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, med eller
utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal
motsvarande maximalt 10 procent av det totala antalet aktier och
röster i bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom
kvittning.

Stämman hölls på Baker & McKenzie Advokatbyrås kontor i Stockholm och
besöktes av fyra röstberättigade aktieägare, vilka tillsammans
representerade 59,31 procent av det totala antalet röster och aktier
i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se
info@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni
2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under
2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC
Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och
vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna
betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet
betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning
erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity
project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen
Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen
Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC
Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i
Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz
(Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen
av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och
10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade
bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB
(publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin
Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna
i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll
över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida
utdelningar från verksamheten i Ukraina.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, telefon: 08-463
80 00, e-post certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/kommunike-fran-arsstamman-i...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.