Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

Misen Energy AB: Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) meddelar slutlig deldom i skiljeförfarande med Misen E...

Den 11 juli 2018, meddelade skiljenämnden sin slutliga deldom i
skiljeförfarandet som inleddes under JAA No. 3 den 10 juni 2002 (som
ändrats och omarbetats, och hädanefter benämnt "JAA") genom skiljedom
enligt skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut (SCC). Sammanfattningsvis avvisade skiljenämnden
JAA:s invaliditetsargument, liksom den överväldigande majoriteten av
PJSC Ukrgasvydobuvannyas argument om Misen Enterprises AB och LLC
Karpatygaz påstådda "överträdelser". Detta innebär att PJSC
Ukrgasvydobuvannyas skadeståndsanspråk nu i stor utsträckning är
grundlös. Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz kommer omedelbart
att vidta alla nödvändiga åtgärder för att engagera PJSC
Ukrgasvydobuvannya i den meningsfulla diskussionen vad gäller
genomförandet av den här deldomen. Skiljedomen är slutlig och de
frågor som skiljedomen behandlat vid detta steg av förhandlingen
avsåg:

1. Skiljenämnden har enhälligt och otvetydigt avslagit PJSC
Ukrgasvydobuvannya yrkanden om JAA:s påstådda
ogiltighet.Skiljenämnden har inte ansett att det förekommit någon
korruption eller samverkan vid förhandlingarna eller godkännandet av
JAA. Skiljenämnden uttalade att några felaktigheter inte kunde
fastställas bland tidigare eller nuvarande aktieägarna (bolagets
huvudmän) Misen Enterprises AB (publ) eller LLC Karpatygaz. Det
ansågs inte heller föreligga några missförhållanden vid förvaltningen
av Misen Enterprises AB (publ) eller LLC Karpatygaz. JAA ansågs
uppfylla all relevant ukrainska lagstiftning. Skiljenämnden fastslog
särskilt att det inte var visat att JAA agerat i strid mot artikel 7
(4) av Pipeline Transport Law eller allmän ordning. Avseende PJSC
Ukrgasvydobuvannyas brunnar, ansåg skiljenämnden att PJSC
Ukrgasvydobuvannya haft tillgång och kunnat använda brunnarna samt
att det inte förekommit något missbruk av PJSC Ukrgasvydobuvannya
egendom. Skiljenämnden avslog även PJSC Ukrgasvydobuvannyas yrkande
om att JAA brutit mot försäljningsförbudet av gas till annan än
Naftogaz i enlighet med artikel 10 i lagen om Functioning of the Gas
Market.

Sammanfattningsvis, skiljenämnden bekräftade JAA laglighet och
avtalets bindande verkan, vilket ger upphov till väsentliga fördelar
för PJSC Ukrgasvydobuvannya (särskilt förmågan att kommersialisera
sin gas till ett högre och oreglerat pris, Misen Enterprises AB
(publ) skyldighet att säkerhetsställa ytterligare finansiering för
genomförandet av de gemensamma Joint Activity Programmen och de
intjänade intäkterna som erhållits genom tillhandahållandet av
tjänster till Joint Activity enligt tjänsteavtalet ). Ingåendet av
JAA var i PJSC Ukrgasvydobuvannyas intresse, och inte det motsatta.

2. Utförandet av Misen Enterprises AB (publ) och/eller LLC
Karpatygazs förpliktelser enligt avtalet utgjorde inte något
väsentligt avtalsbrott av JAA, och därför avslog skiljenämnden
enhälligt och otvetydigt PJSC Ukrgasvydobuvannya påståenden om
uppsägningen av JAA med anledning av Misen Enterprises AB (publ)
och/eller LLC Karpatygaz påstådda avtalsbrott.Skiljenämnden fann mer
konkret att Misen Enterprises AB (publ) inte åsidosatt sina
skyldighet att tillhandahålla ytterligare finansiering för
genomförandet av de gemensamma aktivitetsprogrammen. Genom att ingå
försäljningsavtal om gas hade inte LLC Karpatygaz inte brutit mot
sina förpliktelser att leverera know-how till JAA. Det förekom inte
heller några orättfärdiga "hot" om att stoppa driften av vissa av
Booster kompressions stationer, LLC Karpatygaz ansågs ha haft rätt
att ingå avvecklingsavtal avseende vissa skulder till JAA. Slutligen,
uttalade skiljenämnden att LLC Karpatygaz uppfyllt sina skyldigheter
enligt JAA avseende Booster kompressions stationer (inklusive
Khrestyshchenska BCS) och genomförande av reparationsarbeten i
brunnarna.

3. Den enda del där skiljenämnden delvis höll med PJSC
Ukrgasvydobuvannyas är nämndens konstateranden att Misen Enterprises
inte uppfyllt sin skyldighet att bidrag med cirka 8,5 miljoner USD
per den 31 december 2015 och att LLC Karpatygazenligt JAA var sen med
att utrusta vissa brunnar med mätstationer. Skiljenämnden beslutade
emellertid att dessa överträdelser, oavsett om de bedöms var för sig
eller tillsammans, inte kan anses väsentligen ha berövat PJSC
Ukrgasvydobuvannya vad den förväntade sig att få vid upprättandet av
JAA och därför inte ge PJSC Ukrgasvydobuvannya rätt att säga upp JAA.
Vidare uppgav skiljenämnden det faktum att ett misslyckande med att
prestera den kvarvarande delen av Misen Enterprises bidrag kan leda
till lämpliga justeringar av en Deltagares andel av den gemensamma
egendomen vid JAA:s upphörande, leder inte till upphörande av
parternas ursprungliga avtal om värdet av deras Bidrag. Således
bekräftade skiljenämnden, som avtalsenligt är överenskommet, att JAA
gav Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz rätt till en andel om
50,01% i den gemensamma egendomen.

4. Eftersom 70 % royaltyn som infördes av Ukrainas regering innebar
en väsentlig förändring av omständigheterna och det inte längre är
möjligt att uppnå syftet med JAA, konstaterade skiljenämnden att JAA
måste upphöra att gälla från och med den 11 juli 2018 enbart på dessa
grunder. Som tidigare har rapporterats,Misen Enterprises AB och LLC
Karpatygaz, enades om att JAA upphör att gälla med anledning av dessa
grunder. Vidare har skiljenämnden fullt ut upprätthållit Misen
Enterprises AB och LLC Karpatygazs åberopanden i detta hänseende.

5. Skiljenämnden beordrade därför Misen Enterprises AB, LLC
Karpatygaz och PJSC Ukrgasvydobuvannya att vidta alla nödvändiga och
lämpliga åtgärder för praktiskt upphörande av JAA. Parterna är
överens om att, med anledning av upphörandet, Joint
Activity-tillgångarna ska överföras till PJSC Ukrgasvydobuvannya,
varvid Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz erhåller ersättning
för sina intressen i dessa tillgångar. Om parterna efter den slutliga
fördelningen inte kan komma överens om värderingen av Misen
Enterprises AB, LLC Karpatygazs aktier, kommer denna fråga att
beslutas av skiljenämnden i sin slutliga dom.

Ledningen kommer att fortsätta försvara aktieägarnas legitima intresse
och informera marknaden följaktligen.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Direkt telefon: +46 31 759 50 72
Mobiltelefonnummer: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se
info@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni
2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under
2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC
Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och
vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna
betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet
betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning
erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity
project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen
Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen
Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC
Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i
Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz
(Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen
av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och
10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade
bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB
(publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin
Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna
i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll
över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida
utdelningar från verksamheten i Ukraina.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande kl. 16.45 CET den 12 juli 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/stockholms-handelskammares-s...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.