Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-11

Moberg Pharma: Kallelse till årsstämma i Moberg Pharma AB (publ)

Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426)
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 maj 2014 kl.
17.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr,
167 51 Bromma (Alviks torg).

Deltagande på årsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 7 maj 2014,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: Moberg Pharma AB (publ), Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma, att. Anna Ljung eller per e-post till anna.ljung@mobergpharma.se senast onsdagen den 7 maj 2014, kl. 16.00.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer,
adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden
(högst två). Aktieägare kan delta och rösta på bolagsstämman
personligen eller genom ombud. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i
årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i
eget namn hos Euroclear, så att vederbörande är registrerad onsdagen
den 7 maj 2014.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i original,
tillsammans med övriga behörighetshandlingar, insändas i samband med
anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktens giltighet får anges
till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på Bolagets webbplats www.mobergpharma.se. Ombud för
juridiska personer ska presentera en kopia av den juridiska personens
registreringsbevis eller annan handling utvisande rätten att handla å
den juridiska personens vägnar.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 11 893 572 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Anförande av verkställande direktören, Peter Wolpert
9. Beslut om:
a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
12. Val av styrelse och styrelseordförande
13. Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen
och dess arbete

14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

15. Förslag till beslut om personaloptionsprogram 2014
16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om emissioner

17. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, som utgörs av ordföranden Per-Olof Edin
representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Henrik Blomquist
representerande Bure Equity AB (publ), Håkan Åström representerande
SIX SIS AG, och Mats Pettersson, ordförande i styrelsen för Bolaget,
föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Mats Pettersson.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9.b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.
Val av styrelse, styrelseordförande samt fastställande av arvoden till
styrelse och revisor (punkterna 10, 11 och 12)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till
sex (6) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Mats Pettersson, Wenche Rolfsen,
Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh och George Aitken-Davies för en
mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma,
medan Peter Wolpert, Gustaf Lindewald och Peter Rothschild avböjt
omval och därmed avgår som ledamöter. I samråd med Peter Wolpert har
valberedningen funnit det principiellt riktigare att renodla hans
roll vid styrelsens sammanträden, och att han därmed enbart medverkar
i rollen som VD och inte som ledamot. Vidare har valberedningen
föreslagit nyval av Thomas B. Thomsen. Dessutom föreslår
valberedningen omval av Mats Pettersson som ordförande i styrelsen.

Thomas B. Thomsen har en bred erfarenhet från ledande befattningar
inom läkemedelsindustrin med fokus på receptfria produkter, b.la. som
VD för marknadsbolag inom Pfizer och Johnson & Johnson samt ansvarig
för OTC produkter inom Reckitt Benckiser och Novartis Consumer
Health. Thomas B. Thomsen har uppdrag som styrelseledamot i Cederroth
AB (Sverige) och Symprove PLC (England).

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 000 000
kronor varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000
kronor till vice ordförande samt 150 000 kronor vardera till övrig av
bolagsstämman utsedd styrelseledamot förutom George Aitken-Davies.

Det noteras att årsstämman 2011 omvalde Ernst & Young AB som
revisionsbolag. Det noterades att Björn Ohlsson utsetts till
huvudansvarig revisor, med mandattid till och med årsstämman som
hålls 2015.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och
dess arbete (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt
följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att
ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller
ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som
förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s
utskrift av aktieboken per den 30 september 2014, som vardera utser
en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för
tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från
nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna
ej önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren
eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att
valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter
ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt
största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om
Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person
från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en
majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i
valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till
Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom
gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte
vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av
valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman
2015. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört
och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna
ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan,
men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken
snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i
valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget
arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut
till årsstämman 2015:

a) Förslag till stämmoordförande
b) Förslag till styrelse
c) Förslag till styrelseordförande
d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
e) Förslag till revisorer
f) Förslag till arvode för Bolagets revisorer
g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2016.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 14)

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare står i överensstämmelse med tidigare års
ersättningsprinciper och baseras i huvudsak på redan ingångna avtal
mellan Bolaget och ledande befattningshavare.

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt
följande:

Moberg Pharma ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som
möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras
och behållas. Ersättningen till verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare får bestå av grundlön, rörlig ersättning,
andra förmåner och pension. Grundlönen ligger till grund för den
totala ersättningen och ska vara proportionerlig mot
befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen
får inte överstiga 25 - 50 procent av årsgrundlönen för respektive
befattningshavare. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i
förhållande till individuellt definierade kvalitativa och
kvantitativa mått samt resultat för Bolaget i förhållande till av
styrelsen uppsatta mål. Pensionsgrundande lön utgörs enbart av
grundlön. I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets eller
annat koncernbolags räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska
marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

Uppsägningstiden ska vara minst tre månader vid uppsägning på
initiativ av den ledande befattningshavaren och vid uppsägning från
Bolagets sida mellan tre och tolv månader. Avgångsvederlag utgår ej.
Aktie- och aktiekursrelaterade program ska i förekommande fall
beslutas av bolagsstämman. Tilldelning ska ske i enlighet med
bolagsstämmans beslut. Bortsett från de personaloptioner som har
tilldelats och intjänats och vad som följer av anställningsavtal
enligt ovan har de ledande befattningshavarna inte rätt till några
förmåner efter anställningens/uppdragets upphörande. Styrelsen ska ha
rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare om det finns särskilda skäl.

Förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett
Personaloptionsprogram 2014 avseende anställda i Bolaget och i det
helägda dotterbolaget Moberg Pharma North America LLC ("Moberg North
America"), (ii) beslutar om riktad emission av teckningsoptioner till
det helägda dotterbolaget Moberg Derma Incentives AB, org. nr
556750-1589, ("...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.